Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 24.05.2019
Literaturoznawstwo

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Autor/Redaktor:
ISBN:
97883–242–3191–2

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

Łączy perspektywę historycznoliteracką z rekonstrukcją dziejów idei, geopoetyką i studiami nad przestrzenią w kulturze, kulturową teorią gatunku oraz orientacją postzależnościową. W ten sposób, po pierwsze, chronologicznie porządkuje najważniejsze dzieła lubuskiej literatury osadniczej, po drugie, uściśla i redefiniuje pojęcia niezbędne do uchwycenia związku tej literatury z tradycją tzw. narracji piastowskiej i myśli zachodniej, po trzecie, odkrywa, problematyzuje i wyjaśnia te aspekty literatury regionu, które świadczą o jej bliskiej, lecz niejednoznacznej relacji z istotnym doświadczeniem społecznym tamtego czasu. (...) Z recenzji dra hab. Wojciecha Browarnego, prof. UWr

Książka powstała dzięki środkom finansowym Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przyznanym na podstawie projektu badawczego nr 2015/17/N/HS2/03214. Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Zielonogórski.

Spis treści

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów 

Podziękowania

Wprowadzenie 

 

CZĘŚĆ I

POWOJENNE MIGRACJE I LITERATURA. REKONESANS

Rozdział I

Narracje o przesiedleniach w badaniach literackich 

1. Zarys perspektyw badawczych 

2. Literatura lubuska w refleksji badawczej 

3. Przestrzeń pod lupą – krótko o metodzie 

Rozdział II

Ustalenia terminologiczne 

1. Czy te ziemie są „odzyskane”? 

2. Jak nazywać literaturę dotyczącą przesiedleń? Przegląd stanowisk 

3. Próba definicji literatury osadniczej 

 

CZĘŚĆ II

MIĘDZY POETYKĄ, POLITYKĄ I HISTORIĄ. LUBUSKA LITERATURA OSADNICZA JAKO NARRACJA ZAŁOŻYCIELSKA

Rozdział I

Twórczość lubuska wobec tematu zachodniego i regionalizmu. Zarys historycznoliteracki 

1. Periodyzacja tematu zachodniego w literaturze 

2. Regionalizm na tzw. Ziemiach Odzyskanych i jego przemiany (zarys) 

3. Lubuska literatura osadnicza: chronologia, reprezentanci, nurty 

3.1. Okres wstępny: 1945–1961 

3.2. Okres intensyfikacji: 1961–1975 

3.3. Okres schyłkowy: 1975–1989 

Rozdział II

Narracje osadnicze o Ziemi Lubuskiej – w kręgu poetyki i polityki 

1. Epopeja postulowana 

2. Narracje o osadnictwie na Ziemi Lubuskiej – konteksty ideologiczne 

2.1. Lubuska literatura osadnicza jako narracja fundacyjna regionu 

2.2. Regionalna protetyka tożsamościowa 

3. Osadnicza poetyka 

3.1. Wzorce i schematy fabularne w lubuskiej prozie osadniczej 

3.2. Przekształcenia konwencji – lubuska odpowiedź na epopeję 

 

CZĘŚĆ III

OSADNICZA TOPOGRAFIA ZIEMI LUBUSKIEJ

Rozdział I

Kartografie przesiedleńcze i podmioty geograficzne 

1. Kartografie przesiedleńcze 

1.1. Przed początkiem – mapa zatarta 

1.2. Podróż – mapa niekontrolowana 

1.3. Początek – mapa nierozpoznana 

1.4. Powrót i odbudowa – mapa (re)konstruowana 

2. Postać literacka – homo geographicus 

2.1. Budowniczy i przewodnik – homo ductor 

2.2. Homo viator – homo exul – homo domesticus 

3. Topografia obcego 

3.1. Obcy zewnętrzny 

3.2. Obcy wewnętrzny 

Rozdział II

Literacka przestrzeń Ziemi Lubuskiej 

1. Toponimia i tropografia 

1.1. Lokalizacja fabuły – toponimia 

1.2. Między litotą i hiperbolą 

2. Lubuskie konstanty krajobrazowe 

2.1. W przestrzeni ogrodu 

2.2. Nicowanie arkadii 

 

Suplement

Powojenne migracje we współczesnej prozie lubuskiej 

1. Literatura po 1989 roku wobec tzw. Ziem Odzyskanych 

2. Współczesna proza lubuska wobec przesiedleń 

2.1. Grünberg Krzysztofa Fedorowicza – mityczny chronotop 

2.2. Proza Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej – duch miejsca 

2.3. Opowiadania Edwarda Derylaka – małoojczyźniane miasteczko 

3. Literacka muzealizacja pamięci 

 

Zakończenie 

Nota bibliograficzna 

Bibliografia 

Indeks nazwisk 

Informacje

Rok publikacji:
2018
Słowa kluczowe:

Zobacz także

24.11.2018
Inne

Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?

Autor/Redaktor: Mirosław Matyja

„Głównym założeniem demokracji jest udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im udział ten jest większy, tym bardziej ustrój spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym przykładem wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest model szwajcarski określany przez wielu badaczy demokratycznym fenomenem”.

25.11.2018
Językoznawstwo

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Autor/Redaktor: Małgorzata Pachowicz

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

24.05.2018
Literaturoznawstwo

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

21.04.2018
Literaturoznawstwo

Biblia w dramacie

Autor/Redaktor: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.