Polish Studies Bulletin

Article / interview

08.07.2019

O „Geopolonistyce” na Uniwersytecie w Grodnie

Międzynarodowa konferencja naukowa „Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich” stała się okazją do zapoznania uczestników z projektem „Geopolonistyka”. W konferencji uczestniczyli redaktorzy „Biuletynu Polonistycznego" – Olga Zakolska i Piotr Bordzoł.

Prezentacja "Biuletynu Polonistycznego" | Helena Nielepko

Współpraca Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego imienia Janki Kupały z polskimi ośrodkami naukowymi datuje się na rok 1987. Wówczas zawarto pierwszą umowę o współpracy Uniwersytetu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie. Przedmiot umowy dotyczył badań naukowych i współpracy w zakresie dydaktyki. W 1988 roku, na kanwie międzynarodowej konferencji naukowej „W świecie Elizy Orzeszkowej”, w której uczestniczyła m.in. Profesor Swietłana Musijenko, zrealizowano w Grodnie cykl wykładów z literatury polskiej.

Katedra Filologii Polskiej na Uniwersytecie Grodzieńskim powstała w 1989 roku. Wkrótce odbyły się dwie międzynarodowe konferencje naukowe: poświęcona Zofii Nałkowskiej oraz problematyce kontaktów językowo-literackich na pograniczu. Katedra współpracowała z polskimi ośrodkami polonistycznymi w Białymstoku, Gdańsku i Krakowie. Kwitło życie naukowe, organizowano liczne konferencje poświęcone m.in. twórczości Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej i Zofii Nałkowskiej. Podejmowano tematykę ościennych języków i kultur słowiańskich, dydaktyki i metodyki interpretacji dzieł literackich.

 

 

 

 

 

 

Kierownikiem Katedry od początku jej istnienia była Profesor Swietłana Musijenko, uczennica Wiktora Choriewa, rosyjskiego slawisty, znawcy literatury polskiej. Badania Profesor Musijenko nad literaturą polską mają swoje początki w refleksji nad życiem i twórczością Zofii Nałkowskiej, pisarki związanej z Grodnem. Pokłosiem eksploracji polonistycznych Pani Profesor jest bogaty dorobek naukowy. Jednym z największych osiągnięć jest stworzenie i wieloletnia opieka nad Muzeum Zofii Nałkowskiej. Muzeum, otwarte 16 maja 1989 roku w budynku Uniwersytetu w Grodnie, gromadzi cenne eksponaty, m.in. związane z pobytem pisarki w mieście, jej działalnością społeczną i literacką. Z inicjatywy Pani Profesor powstało Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, które pełni istotną rolę w podtrzymywaniu relacji pomiędzy polonistyką grodzieńską a innymi ośrodkami na świecie.

Na zdjęciu: Profesor Swietłana Musijenko w Muzeum Zofii Nałkowskiej (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały)

 

 

 

 

 

W Muzeum Zofii Nałkowskiej w Grodnie znajdziemy także cenne fotografie związane z życiem Elizy Orzeszkowej, dokumentujące m.in. pogrzeb pisarki i uroczystość odsłonięcia pomnika.

 

Utworzenie Katedry Filologii Polskiej wiązało się również z powołaniem biblioteki polonistycznej. Początek zbioru stanowił dar Profesor Swietłany Musijenko, która zainicjowała akcję gromadzenia książek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednym z dowodów na bieżącą aktywność polonistyki grodzieńskiej jest konferencja naukowa „Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich” (Grodno, 31 maja – 1 czerwca 2019 roku). Wydarzenie zgromadziło badaczy z Białorusi (Grodno, Mińsk), Polski (Białystok, Poznań, Warszawa) i Szwajcarii (Brno). W trakcie obrad pogłębiono m.in. problematykę twórczości Adama Mickiewicza w kręgu literatur słowiańskich, a także w kontekście imagologicznym.


 

Spotkanie naukowców reprezentujących tak wiele polonistycznych ośrodków naukowych było znakomitą okazją do prezentacji oraz konsultacji założeń i wstępnych rozwiązań projektu „Geopolonistyka”. Redaktorzy „Biuletynu” mówili o tym, że zgodnie z realizowaną koncepcją umiejscowienie ośrodków polonistycznych na interaktywnej mapie pozwoli lokalizować miejsca, częstokroć nieznane i nieoczywiste, gdzie odbywa się proces kształcenia polonistycznego na różnym szczeblu, prowadzone są polonistyczne badania naukowe, bądź jest po prostu możliwy kontakt z językiem i kulturą polską. Czytelnik otrzyma kompletną informację o historii, strukturze, prowadzonych badaniach czy ofercie dydaktycznej.

Obecna formuła „Biuletynu” – podkreślali – wspiera współczesne badania polonistyczne, dzięki temu, że pozwala śledzić realizowane prace doktorskie, projekty badawcze, ofertę stypendiów i konkursów. W piśmie można również znaleźć informacje o nowościach wydawniczych i czasopismach (w tym spisy treści prezentowanych publikacji). „Geopolonistyka” pokaże dorobek środowisk polonistycznych z różnych zakątków świata. Dzięki identyfikacji polonistyk na całym świecie przyczyni się do rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej w wymiarze dydaktycznym i naukowym, wesprze wymianę kadry naukowej, pomoże upowszechniać i popularyzować wyniki badań, będzie inspiracją i punktem wyjścia do organizacji wydarzeń na skalę międzynarodową. Interaktywna mapa stanie się narzędziem krzewienia wiedzy o kulturze polskiej przez poszerzanie zasięgu jej oddziaływania w przestrzeni cyfrowej.

Wystąpienie na konferencji naukowej stało się również okazją do przybliżenia pracownikom jednostek naukowych technicznych aspektów organizacji „Geopolonistyki”, w tym wyjaśnienie szczegółów dotyczących pozyskiwanych ankiet, sposobów organizacji i prezentacji informacji, możliwości współpracy.


Program konferencji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information

Author:

See also

12.08.2019

Kilka słów o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

Połowa wakacji za nami. Uczniom szkół średnich, którzy myślami wybiegają w niedaleką przyszłość, przypominamy, że znane są już tematy kolejnej, jubileuszowej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wszystkie zagadnienia są dostępne na stronie internetowej Olimpiady: http://www.olijp.pl/?q=node/4310. Więcej o olimpijczykach, o samej olimpiadzie i o doświadczeniu polonistyki ponad granicami - opowiada w filmie Prof. Tomasz Chachulski. Zapraszamy do obejrzenia!

28.03.2018

Kursy na Saint Xavier University w Chicago

Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture) prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature, Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę Gąsienicę Byrcyn.

23.05.2018

Wileńskie poetki na festiwalu Sarbiewskiego na Mazowszu

XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego odbył się w dniach 11–12 maja pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Uczestników gościły Płońsk i Ciechanów. W programie festiwalu znalazły się prelekcje, konkursy oraz wystąpienia dotyczące „polskiego Horacego”.

06.06.2018

Podsumowanie XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W zawodach centralnych w etapie pisemnym w Konstancinie pod Warszawą wzięło udział 185 uczniów z kraju i 34 z zagranicy (Litwa, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Grecja, Niemcy, Belgia, Francja), 39 spośród nich uzyskało tytuł laureata Olimpiady.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.