Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 25.02.2019
Others

Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej

Author/Editor:
ISBN:
9788387534899

Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie PUNO w Londynie, Mirosław Matyja w swojej najnowszej publikacji "nazywa rzeczy po imieniu", podając konkretne przykłady nieudolności funkcjonowania państwa polskiego. Autor przedstawia jednocześnie pragmatyczne sposoby uzdrowienia chorego systemu politycznego w Polsce, a to dzięki wprowadzeniu wybranych instrumentów demokracji oddolnej na wzór szwajcarski: referendum, inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego.

W Polsce obywateli przekonuje się, że możliwość wrzucenia do urny kartki do głosowania raz na kilka lat jest podstawą demokracji. Ale czy polscy obywatele, dzięki udziałowi w wyborach i głosowaniu na określone partie i ugrupowania polityczne, mają rzeczywisty wpływ na stanowione w polskim państwie prawo? Podstawą obowiązującego prawa w naszym kraju jest przestarzała i niedostosowana do dzisiejszych potrzeb konstytucja. Poza tym można stwierdzić, że w Polsce istnieje obstrukcja poważnego traktowania obywateli przez wybranych przez nich przedstawicieli do parlamentu. Książka prof. Matyi analizuje namiastki demokracji bezpośredniej w III Rzeczpospolitej, a więc tego typu demokracji, w której rzeczywistym suwerenem powinien być obywatel.


Celem publikacji jest pokazanie Czytelnikowi, że aktualna „demokracja oddolna” w Polsce jest niestety fikcją i w praktyce jest sterowana odgórnie. Monografia powinna pomóc Czytelnikowi w zrozumieniu złożonej problematyki ciągle jeszcze młodej polskiej (semi)demokracji i odpowiedzieć na coraz częściej zadawane w społeczeństwie pytanie — co i jak należałoby zmienić w polskim państwie, aby obywatele stali się jego rzeczywistym suwerenem? Czytając książkę, nie zapominajmy o jednym: współrządzenie państwem przez obywateli dla obywateli, to nie jałmużna od rządzących dla rządzonych, lecz demokratyczne prawo suwerena, czyli obywateli. Publikacja „Polska semidemokracja” jest w pewnym sensie kontynuacją poprzedniej książki Mirosława Matyi pt. "Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?" (Warszawa 2018). Jednak, w przeciwieństwie do tamtej publikacji, autor nie tylko analizuje szwajcarski system polityczny, ale wskazuje przede wszystkim na istotne wady ustrojowe polskiej demokracji połowicznej, którą nazywa semidemokracją i podaje konkretną receptę na uzdrowienie systemu polityczno-decyzyjnego w naszym państwie.

List of contents

Przedmowa
Wstęp
Zamiast wprowadzenia

Część pierwsza
Współczesne demokracje i etyka polityków

Najczęściej zadawane pytania związane z demokracją oddolną w Polsce
Co to jest demokracja?
Zasady i funkcje demokracji
Problemy współczesnych demokracji
Zasady etyczne w polityce

Część druga
Problemy polskiej demokracji

Legalizacja władzy w Polsce
„Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”
Skąd wziąć kieszonkowe? O zadłużaniu państwa i o konstytucji
Semidemokracja po polsku
Etyka polskich polityków
Komu władza?
Demokracja, ale jaka, czyli problem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Subsydiarność w polskich realiach politycznych
Subkultura rządzących
Referendum w nowej konstytucji
Semidemokratyczna blokada
Marzenia o oddolnej demokracji w Polsce
Demokracja oddolna nie jest prezentem od rządzących dla obywateli
Polska droga ku demokracji

Część trzecia
Doś
wiadczenia szwajcarskie — wzór dla Polski
Szwajcarski fenomen
Szwajcaria – naród i mniejszości narodowe
Prezydent Szwajcarii
Nie chodzi o to, aby z Polski zrobić drugą Szwajcarię
Weto ludowe w Polsce – doświadczenia szwajcarskie
Oddolna demokracja i subsydiarność w Szwajcarii – przykład dla Polski?
Szwajcarska inicjatywa versus polska inicjatywa
Demokracja oddolna w nowej konstytucji. Dlaczego warto się wzorować na Szwajcarii
Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?
Dół czy góra?

Zamiast posłowia

Aneksy
I. Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej (Preambuła, tytuły I i IV)
II. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(art. 4, 7, 90, 118, 125, 170, 235).

Information

Year of publication:
2019
Pages:
184
Published by:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

See also

24.11.2018
Others

Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?

Author/Editor: Mirosław Matyja

„Głównym założeniem demokracji jest udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im udział ten jest większy, tym bardziej ustrój spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym przykładem wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest model szwajcarski określany przez wielu badaczy demokratycznym fenomenem”.

19.04.2019
Others

Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu

Author/Editor: Halina Taborska

Czemu służyć ma sztuka w miejscach zbrodni i śmierci, co czyni lub uczynić może artysta dla pamięci o ofiarach i pamięci żyjących, wreszcie jak przy jej udziale kształtuje się „krajobraz po zbrodniach” Europy drugiej połowy wieku XX, a także nowego stulecia? Czy sztuka przynieść może katharsis, wzbudzić uczucia trwogi i współczucia, spowodować narastanie empatii wobec losu wielkich, grupowych podmiotów wojennych tragedii?

09.12.2019
Others

Regulacja Sektora Bankowego W Szwajcarii. Wpływ systemu demokracji bezpośredniej na regulację szwajcarskiego rynku finansowego

Author/Editor:

Najnowsza książka prof. Mirosława Matyi – kierownika Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją PUNO, w której analizuje proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii i jego uzależnienie od specyfiki szwajcarskiego systemu politycznego, opartego na demokracji bezpośredniej. 

11.04.2018
Literature studies

Liryka Młodej Polski

Author/Editor: Katarzyna Badowska, Bogdan Mazan

Publikacja zawiera analizy i interpretacje dwunastu wierszy młodopolskich, dokonane przez cenionych badaczy literatury przełomu XIX i XX wieku. Każdy szkic poświęcony jest utworowi innego autora, dzięki czemu książka prezentuje szerokie spektrum liryki Młodej Polski – swego rodzaju miniobraz poetyckiej mapy epoki. Jak napisał w recenzji prof. Tadeusz Linkner, „pozwala wnikliwie i panoramicznie wejrzeć w Młodą Polskę i poznać z różnych perspektyw jej bogate spektrum myśli i słowa”. W aneksie Czytelnik znajdzie teksty omawianych utworów, co ułatwi lekturę książki oraz usprawni korzystanie z niej podczas pracy dydaktycznej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.