Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 07.02.2016
Deadline for applications: 29.02.2016

II Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na autorską książkę poetycką

Spośród nadesłanych ponad 120 propozycji książek poetyckich jury konkursu w składzie: Jacek Bierut, Grzegorz Czekański i Karol Pęcherz wyłoniło dwie  laureatki: Ewę Jarocką oraz Ewę Olejarz.

Autorki laureatki zaprezentują wydane przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza tomiki poetyckie podczas Festiwalu preTEXTY 2016.

Więcej o konkursie:

Celem konkursu jest: promocja poezji współczesnej, możliwość profesjonalnego wydania w oryginalnej formie książki poetyckiej. Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.

Do konkursu mogą być zgłaszane niepublikowane dotychczas tomy poetyckie zarówno debiutantów, jak i autorów z dorobkiem wydawniczym.

Warunkiem udziału w tegorocznym konkursie było nadesłanie trzech egzemplarzy maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej w terminie do 29 lutego 2016 r. pod adres: Księgarnia Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.

Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na maila: konkurskarpowicza@gmail.com w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc lub .rtf (z dopiskiem w temacie: Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza).

Prace konkursowe (w postaci papierowej i elektronicznej) powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem.

Konkursowe tomy oceniał zarząd Fundacji w składzie: Jacek Bierut, Grzegorz Czekański, Karol Pęcherz.

Nagrodą główną jest wydanie wyróżnionego tomu (nakład: 550 egz.), udział autora podczas festiwalu literacko-artystycznego preTEXTY, który odbywa się w 2016 r. na Dolnym Śląsku, a także 30 egz. autorskich opublikowanej książki. Organizator zapewnia profesjonalną promocję oraz kolportaż książki, a także uczestnictwo w wydarzeniach literackich i artystycznych organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki pod względem redakcyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku oraz nieprzyznania nagrody.

Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu nastąpiło w marcu 2016 r.

Organizatorzy nie odsyłają konkursowych prac. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy od organizatorów.

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.