Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 31.01.2016
Deadline for applications: 31.05.2016

Konkurs o nagrodę im. Barbary Skargi

Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Others

Tegoroczny temat skłoni, mamy nadzieję, do namysłu nad możliwie szeroko rozumianymi więziami między ludźmi (z uwzględnieniem wszelkich bytów nie-ludzkich), nad podstawami, pochodzeniem i losami relacji w obrębie społeczeństwa, państwa, także w obrębie mniejszych zbiorowości, nad charakterem tych stosunków – zarówno dawniej, jak i dziś. Nie definiując wstępnie tytułowego zjawiska, nie określając natury ani liczby elementów konstytuujących wspólnotę, zachęcamy do rozważań najbardziej fundamentalnych, odsłaniających jej istotę, ale także szczegółowych, skupionych na wybranym zagadnieniu (instytucjach, afektach, przekonaniach) bądź konkretnej – rzeczywistej czy fikcyjnej – wspólnocie.

Organizatorzy czekają na teksty z filozofii polityki i religii, filozofii społecznej, teorii ideologii i etyki, niestroniące od najogólniejszych kwestii antropologicznych, a jeśli trzeba – poruszające też zagadnienia ekonomiczne czy ustrojowe.

Na czym polega problem ze wspólnotą?

Do udziału organizator zaprasza profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto napisze i prześle co najmniej 50-stronicowy tekst. Przyjmujemy wyłącznie prace dotąd niepublikowane. Spośród nadesłanych prac jury wytypuje 5 esejów finałowych. Na Laureata/kę czekają trzy nagrody: pieniężna, rzeczowa oraz publikacja zwycięskiego eseju w postaci osobnej książki.

Zasady konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.barbaraskarga.org.

Prace należy nadsyłać na adres Fundacji:
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do 30 września 2016 roku jury konkursu ogłosi nazwiska 5 finalistów/ek. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2016 roku podczas uroczystego wręczenia Nagrody.

Wszystkie informacje będą pojawiać się na bieżąco na stronie Fundacji. Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: fundacja@barbaraskarga.org

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.