Polish Studies Bulletin

Contest

NCK | NCK
Added on: 05.04.2020
Deadline for applications: 20.04.2020

Kultura w sieci

Institutions:

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do składania wniosków w konkursie, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.

Program stanowi wsparcie sektora kultury w związku z utrudnianiami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemii. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 maja do 30 października 2020 roku.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna 150 000 zł. Wnioski składa się wyłącznie poprzez system EBOI.

Zgodnie z regulaminem wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej, może być udzielone w ramach programu osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym:

- samorządowym instytucjom kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych;

- organizacjom pozarządowym i fundacjom;

- kościołom i związkom wyznaniowym oraz ich osobom prawnym;

- podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego; pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

- warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;

- wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;

- udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;

- tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;

- tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Co ważne, wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji zadań muszą być zgodne z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Beneficjent będzie zobowiązany do udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BYSA), a także do przekazania ich celem publicznego udostępnienia na portalu Kultura Dostępna, prowadzonego przez NCK lub podmiotowej stronie NCK. Z dniem przekazania Beneficjent udziela NCK niewyłącznej, bezterminowej i niewypowiadalnej licencji do publicznego udostępnienia przekazanego utworu na portalu Kultura Dostępna lub podmiotowej stronie NCK. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów powstałych w ramach zadania w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu. W ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i nagrań, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.

Information

See also

09.04.2020

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

04.09.2019

Nabór wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” oraz uruchomiło nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

24.01.2020

IV edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

09.04.2020

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, konkurs organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), pozwala na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad  dziedzictwem kulturowym. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.