Polish Studies Bulletin

Contest

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels | Pexels.com
Added on: 09.04.2020
Deadline for applications: 27.04.2020

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje podejmowanie działań na rzecz:

- studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;

- zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w tym działania strażnicze;

- rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki;

- wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;

- popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów;

- wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim środowisku akademickim.

Oferty mogą być składane do 27 kwietnia 2020 roku.

Minimalna wartość dotacji wynosi 30 000 zł, maksymalna – 100 000 zł.

Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w łącznej 2 wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (do środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu rzeczowego), z wyłączeniem środków stanowiących dotacje na realizację innych zadań zleconych lub projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2020 r. Składane oferty mogą obejmować jedno albo dwa działania, które mogą być realizowane w szczególności w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów lub w innych formach mających elementy innowacyjne. Działania realizowane w ramach zadania publicznego nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.