Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 14.03.2018
Deadline for applications: 31.03.2018

Superhuman - humanistyka z pasją

Regulamin III edycji konkursu SUPERHUMAN (2018)

Cele konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie tych studentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, których zainteresowania bądź aktywność sprawiają, że można ich określić mianem humanistów z pasją. Konkurs ma promować ludzi, którzy nie ograniczają się do studiowania, ale też rozwijają swoje talenty muzyczne, literackie, aktorskie, lingwistyczne, malarskie, fotograficzne, sportowe, angażują się w działania o charakterze prospołecznym (jak np. pomoc potrzebującym czy opieka nad zwierzętami), bądź też wykazują aktywność na rzecz społeczności lokalnej czy organizacji studenckich. Pasją może być także działalność na polu naukowym: aktywne uczestnictwo w pracach kół naukowych, udział w konferencjach, publikacje.

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu SUPERHUMAN jest Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, a patronat honorowy na konkursem objął Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM.

Kapitułę konkursu tworzą przedstawiciele władz Wydziału Humanistycznego oraz reprezentanci pracowników i studentów, w tym członek Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego. Swojego przedstawiciela w Kapitule ma każda jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Decyzję o wyborze zwycięzcy IV edycji konkursu SUPERHUMAN Kapituła podejmuje większością głosów.

Kapituła konkursu:

 • dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, Dziekan Wydziału Humanistycznego, patron honorowy konkursu
 • dr Renata Rozbicka, Prodziekan ds. studenckich i promocji, przewodnicząca Kapituły
 • dr Magdalena Makowska, pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu
 • dr Katarzyna Kodeniec, zwyciężczyni wydziałowego etapu konkursu BELFER
 • Irena Rykunicz, wiceprzewodnicząca RWSS WH (ISW)
 • mgr Marta Wiśniewska, zwyciężczyni I edycji konkursu SUPERHUMAN 2015
 • Michał Ostrowski, zwycięzca II edycji konkursu SUPERHUMAN 2016
 • Mateusz Mirczyński, zwycięzca III edycji konkursu SUPERHUMAN 2017

Uczestnicy konkursu:

Konkurs SUPERHUMAN adresowany jest do wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie (studia stacjonarne i niestacjonarne I, II oraz III stopnia/doktoranckie). Uczestnikiem konkursu SUPERHUMAN może być każdy, kto w roku akademickim 2017/18 jest pełnoprawnym studentem Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.  

Harmonogram konkursu:

Konkurs SUPERHUMAN trwa od lutego 2018 roku do kwietnia 2018 roku, a jego finał odbędzie się podczas XII DNI HUMANA (kwiecień 2018).

Zgłoszenia udziału w konkursie:

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje wyłącznie drogą elektroniczną. W celu dokonania zgłoszenia należy pobrać formularz, wypełnić go, a następnie odesłać na adres: superhumanuwm@gmail.com. Zgłoszenia dokonywane w innej formie lub nadesłane po wskazanym terminie (31 marca 2018, godz. 23:59) nie będą honorowane.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do dyskwalifikacji kandydata, jeśli uzna, że osoba ta głosi poglądy lub podejmuje aktywność niezgodną z ideami szeroko rozumianego humanizmu, bądź też działa w sposób sprzeczny z misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i szkodzi wizerunkowi Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

Zainteresowani udziałem w konkursie mogą zgłosić swoje kandydatury samodzielnie (wówczas należy wypełnić tylko pierwszą część formularza zgłoszeniowego), bądź też mogą zostać zgłoszony przez inną osobę, np. studenta lub wykładowcę Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie (osoba nominująca oprócz uzasadnienia zgłoszenia kandydata wypełnia także drugą część formularza, podając swoje dane kontaktowe).

Uczestnikami konkursu mogą być także osoby, które brały udział w I (2015), II (2016) i III (2017) edycji konkursu, a które już po zakończeniu tejże edycji rozpoczęły jakąś działalność bądź odniosły sukcesy, które mogą być przedmiotem oceny w konkursie.

Każda osoba, która do 31 marca 2018 roku nadeśle swoje zgłoszenie bądź zostanie zgłoszona do konkursu i będzie spełniała w/w warunki regulaminu, zostanie zakwalifikowana do jednej z następujących grup tematycznych:

 • działalność społeczna (np. wolontariat, organizacje pozarządowe, samorząd studencki),
 • kultura i sztuka (np. literatura, malarstwo, fotografia, muzyka),
 • media i komunikacja (np. radio, TV, Internet),
 • nauka (np. koła naukowe).

Wybór laureata:

Po 31 marca 2018 roku, gdy upłynie termin nadsyłania zgłoszeń, Kapituła wybierze liderów poszczególnych grup, a następnie - w wyniku głosowania - kwalifikowaną większością głosów wskaże zwycięzcę IV edycji konkursu. Kryteria, którymi będzie się kierowała Kapituła podejmując się oceny kandydata, to: kreatywność, zaangażowanie, aktywność, przedsiębiorczość, wrażliwość, dorobek artystyczny (w przypadku pasji artystycznej) bądź naukowy (w przypadku kandydatów - członków kół naukowych oraz studentów studiów doktoranckich). Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas XII DNI HUMANA. Zwycięzca - oprócz tytułu laureata IV edycji konkursu SUPERHUMAN - otrzyma także nagrody rzeczowe.

Promocja medialna:

Organizator zobowiązuje się zapewnić promocję medialną wszystkich uczestników konkursu, w tym jego laureata. Przesłanie zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie oznaczają, że student akceptuje zasady konkursu SUPERHUMAN i zezwala Organizatorowi na dysponowanie swoim wizerunkiem w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań promocyjnych.

dr Magdalena Makowska

koordynatorka konkursu SUPERHUMAN

kontakt i aktualności:

http://superhumanuwm.wixsite.com/human

e-mail: superhumanuwm@gmail.com

fanpage: www.facebook.com/superhumanuwm

Information

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.