Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 07.02.2016
Deadline for applications: 31.03.2016

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy

Institutions:
Target groups:
Others

Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2015, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w minimum 4 egzemplarzach do 31 marca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do książek kartę zgłoszeniową – załącznik do regulaminu.

Jury Konkursu przyzna nagrody o łącznej wartości 15.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 4000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 czerwca 2016 roku w Kutnowskim Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4.

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 5 czerwca 2016 r.

W ramach Festiwalu organizowane będzie otwarte spotkanie laureatów XII OKL z prezentacją wierszy z nagrodzonych książek w dn. 12 czerwca. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu.

Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach - pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez Organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.

Nadesłanie książek debiutanckich na adres Organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu. W przypadku, gdyby okazało się - po rozstrzygnięciu konkursu - iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu - nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy – zlotysrodek@kdk.net.pl.

Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem „12 OKL Złoty Środek Poezji”.

Information

See also

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.