Polish Studies Bulletin
Theses per page:
Sort by:
14.12.2015

Poezja pochwalna i laudacyjna na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Edycja krytyczna ze wstępem

Małgorzata Pawlata Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet Łódzki

Podjęty temat badawczy to edycja krytyczna utworów panegirycznych zawartych w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”, pierwszym periodyku literackim wydawanym w latach 1770–1777. W rozprawie znalazło się 71 wierszy, podzielonych na trzy kategorie. Pierwszą z nich stanowią utwory poświęcone członkom znamienitego rodu Czartoryskich, w dalszej kolejności znalazły się teksty ofiarowane Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, w kolejnej zaś wiersze dedykowane przedstawicielom oświeceniowych elit, czyli magnatom, poetom i innym ważnym osobistościom stołecznego życia społecznego i kulturalnego. Część opracowywanych wierszy nigdy później nie była publikowana. Warto również zaznaczyć, że do tej pory nie ma holistycznej antologii twórczości poświęconej nie tylko znanym politykom oświecenia stanisławowskiego, ale także mniej znanym działaczom społecznym i oświatowym, pracującym na rzecz tworzącego się dopiero społeczeństwa obywatelskiego. Oprócz opracowanych edytorsko utworów w publikacji znajdują się objaśnienia do tekstów, a także wyczerpujący wstęp historyczno- i krytycznoliteracki.

01.12.2015

Realizm ekologiczny: perspektywa ekokrytyczna w literaturze

Anna Orzechowska-Barcz Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Celem pracy jest zaprezentowanie perspektywy ekokrytycznej i wprowadzenie jej do polskiego literaturoznawstwa na przykładach polskich i zagranicznych literatury nowoczesnej. Dzięki zwróceniu uwagi na potencjał literacki i intelektualny 2 połowy XIX wieku, okazuje się, że w tym okresie w Polsce mamy do czynienia z narodzinami nowowczesnego realizmu ekologicznego, dzięki m.in twórczości Dygasińskiego. Istotną figurą umocowania wyobraźni estetycznej ekokrytyki okazuje się zwierzę i narracje, które uwzględniają "zwierzęcy punkt widzenia". Tym sposobem w znaczenie ekokrytyczne wpisują się już teksty Sienkiewicza, Prusa czy Konopnickiej. Od Reymonta poprzez Gombrowicza do Leśmiana następuje otwarcie modernizmu na ekokrytyczną interpretację, by móc poszukać ich kontynuacji w literaturze współczesnej, przede wszystkim u Olgi Tokarczuk.

01.12.2015

Zbigniew Bieńkowski. Życie i twórczość

Karolina Agata Felberg-Sendecka Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Celem pracy doktorskiej było stworzenie monografii Zbigniewa Bieńkowskiego - żyjącego w latach 1913-1994 polskiego poety, eseisty, krytyka literackiego i tłumacza.

01.12.2015

Wacław Potocki "Wirginia". Edycja i komentarz

Anna Pogorzelska Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Celem pracy było opracowanie edycji krytycznej jednego z najwcześniejszych utworów Wacława Potockiego pod tytułem "Wirginia". Rozprawa doktorska składa się z dwóch części.

01.12.2015

Wacław Potocki Syloret". Edycja krytyczna i komentarz

Elżbieta Aleksandra Jurkowska Krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Edycja krytyczna Syloreta Wacława Potockiego została zbudowana według klasycznego schematu: wstęp - edycja - objaśnienia. Wstęp historycznoliteracki zawiera sygnalizowane w skrócie niektóre z ważniejszych i skomplikowanych problemów związanych z utworem (schematy fabularne, technika narracyjna, możliwe źródła literackich inspiracji, propozycja interpretacji). Ze względu na rozmiary dzieła nie dostarcza ich wyczerpującego omówienia, stanowić może jedynie prolegomena filologiczno-interpretacyjne do romansu Potockiego.

26.11.2015

Językowy obraz idei feministycznych w publicystyce prasowej

Ilona Lechowicz Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Wydział Filologiczny UO

Celem pracy było przedstawienie językowego obrazu głównych idei feministycznych (wolności, równości i siostrzeństwa) oraz obrazu kobiety w feministycznej publicystyce prasowej. Zastosowana metodologia stanowiła połączenie analizy dyskursu oraz tzw. lubelskiej szkoły kognitywistyki. Materiałem badawczym były teksty zamieszczone w feministycznym kwartalniku "Zadra" z lat 2007-2011 oraz dane ze słowników języka polskiego.

26.11.2015

Poetyckie przestrzenie doświadczenia: William Blake i Czesław Miłosz

Aleksandra Okulus Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Filologiczny UO

Poetyckie przestrzenie doświadczenia. William Blake i Czesław Miłosz

25.11.2015

Obraz amerykańskiej kontrkultury lat sześćdziesiątych w Nowym Dziennikarstwie (Tom Wolfe, Norman Mailer, Joan Didion, Hunter S. Thompson)

Magdalena Joanna Tabędzka Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Praca doktorska Obraz amerykańskiej kontrkultury lat sześćdziesiątych w Nowym Dziennikarstwie (Tom Wolfe, Norman Mailer, Joan Didion, Hunter S. Thompson) dąży do problematyzacji związków pomiędzy amerykańskim dziennikarstwem narracyjnym lat sześćdziesiątych, zwanym Nowym Dziennikarstwem a ówczesną kulturą protestu. Zetknięcie się tych dwóch sfer pozwala wyraźniej dostrzec rozmaite oblicza twórczych kontestacji czterech prezentowanych autorów, dalece wykraczających poza dążność do poszerzenia konwencji reportażu. Uczynienie kontrkultury kontekstem rozważań na temat Nowego Dziennikarstwa rozbudowuje instrumentarium metodologiczne o istotne obszary badawcze z zakresu gender, etniczności, studiów performatywnych, poetyki autorskiej autokreacji, geopoetyki, studiów nad kulturą popularną i mediami, tak, że możliwe staje się uchwycenie również pozadyskursywnych wymiarów tej twórczości, niezbędnych do pełniejszego rozumienia zjawiska kontestacji the sixties.

18.11.2015

Obraz osoby duchownej w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach, dziennikach i twórczości literackiej polskiego kleru

Beata Anna Polak Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Zadania badawcze

16.11.2015

Pragnienie miłości i potrzeba wolności w pisarstwie Tadeusza Konczyńskiego

Ewa Chojnacka Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Praca zgłoszona do konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr - w załączniku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.