Polish Studies Bulletin

Doctoral thesis

Added on: 05.06.2015

Podróże epistemologiczne, podróże metafizyczne.O wczesnych powieściach Samuela Becketta

Field:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Supervisors:

Celem pracy jest dokonanie wieloaspektowego oglądu pierwszych czterech powieści Samuela Becketta ("Sen o kobietach pięknych i takich sobie", "Murphy", "Watt" i "Mercier i Camier") wraz z powiązanym z pierwszą z nich zbiorem opowiadań "More Pricks than Kicks". Praca składa się z czterech rozdziałów, w których omawiam każdą z czterech, będących jej zasadniczym przedmiotem powieści, w kolejności chronologicznej względem ich powstawania, albowiem chronologia ukazywania się powieści drukiem znacznie różni się od kolejności ich pisania. 

 Motywem przewodnim odczytywania i interpretowania wczesnych tekstów irlandzkiego noblisty uczyniono refleksję nad sposobem przedstawiania i istnienia w utworach tych klasycznego toposu podróży. Temat ten, obok wielu innych poruszanych w utworach, jak i ogółu problemów teoretycznoliterackich, estetycznych i filozoficznych przepracowany zostaje przez Becketta na gruncie jego własnego, specyficznego warsztatu, a efekty tej pracy wpisują się w całokształt innowacyjnej twórczości irlandzkiego noblisty.

Analiza pierwszych czterech powieści pozwala na dostrzeżenie wielu tematów, motywów i technik, które w utworach późniejszych podlegać będą systematycznym i konsekwentnym przewartościowaniom i transpozycjom. Poza omówieniem problematyki poszczególnych utworów, podjęto próbę zdefiniowania określonych tematów, zagadnień i technik wspólnych dla wszystkich etapów twórczości i stanowiących asumpt i bazę do dalszych artystycznych poszukiwań autora "Jak jest".

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
19.06.2012
End date:
15.06.2015
Key words:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.