Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.01.2016
Added on: 07.12.2015

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

City/Town:
Zielona Góra
Type of the programme:
After Diplom Studies

REKRUTACJA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich różnych kierunków bądź też są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (studenci ostatniego roku studiów licencjackich bądź magisterskich muszą złożyć dyplom ich ukończenia najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • 1 fotografia;
  • dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich (studenci ostatniego roku studiów licencjackich bądź jednolitych magisterskich mogą złożyć dyplom w późniejszym terminie - najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
  • kopia ksero dowodu osobistego.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UZ, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra; tel.: (0-68) 328 47 01; pokój 212.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych (75 punktów ECTS) podzielonych na pięć modułów i realizowanych przez trzy semestry, oraz praktykę biblioteczną w wymiarze 150 godzin (6 punktów ECTS), której realizację przewidziano między pierwszym a trzecim semestrem studiów. W sumie w programie studiów przewidziano 500 godzin zajęć, którym odpowiada liczba 81 punktów ECTS.

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, otrzymując świadectwo ich ukończenia, potwierdzające nabyte kwalifikacje do pracy w różnych typach bibliotek, jest wyposażony w uniwersalne umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem informacją. Ponieważ wśród zawodów przyszłości wskazuje się m. in. zawody związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (np. specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, a zwłaszcza przewidziana w ich programie specjalność broker informacji, w pierwszej kolejności wyposażają absolwenta w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie takich właśnie profesji (w szczególności jest to wiedza dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji, wdrażania narzędzi cyfrowych w informacji oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem informacji). Ponadto, w ramach specjalności bibliotekarstwo praktyczne, absolwenci otrzymują kwalifikacje i umiejętności w zakresie 1) pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz marketingu i promocji w pracy bibliotekarza, 2) gromadzenia, dokumentowania i udostępniania dorobku dziedzictwa kultury lokalnej oraz 3) posługiwania się metodami i sposobami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury w tym kultury masowej.

Information

Tuition fee:
opłata za semestr 1350 zł; opłata rekrutacyjna 85 zł
Duration of the course:
3 semestry

See also

07.09.2017

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Biblioteką Główną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Biblioteką Miejską im. Dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych dokształcaniem się lub zdobyciem nowej specjalności do studiowania w ramach studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

03.01.2018

Studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa"

Nabór na studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Rekrutacja do 31 STYCZNIA 2018 r.

12.09.2018

Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.

16.06.2019

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie

Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyposażeni są w wiedzę teoretyczną i umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich periodycznych mediach masowych: prasie, radiu, telewizji, Internecie; wykonywanie zawodów związanych z dziedziną szeroko rozumianej komunikacji społecznej: zawodu rzecznika prasowego, specjalisty ds. kontaktów z mediami, menedżera PR, redaktora i korektora, copywritera, researchera itd.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.