Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 15.10.2016
Added on: 06.09.2016

Translatoryka

City/Town:
Lublin
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Studia przeznaczone będą dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) i studiów magisterskich z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 oraz cudzoziemców anglojęzycznych, z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza w oparciu o znajomość języka specjalistycznego, gł. ekonomiczno-prawnego, uprawniające do zatrudnienia w biurach tłumaczeń, kancelariach prawnych, sądach, instytucjach unijnych, firmach międzynarodowych, administracji państwowej i szkołach językowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Wstęp do translatoryki
 • Strategie i techniki translacji
 • Krytyka przekładu
 • Realioznawstwo
 • System prawa skodyfikowanego i zwyczajowego
 • Terminologia specjalistyczna tekstów prawnych i prawniczych, tekstów ekonomicznych, technicznych i medycznych
 • Technologie informacyjne w pracy tłumacza
 • Technika i organizacja pracy tłumacza
 • Stylistyka języka polskiego
 • Praktyczne tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenie ustne

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskują potwierdzoną świadectwem wiedzę i umiejętności z zakresu ustnego i pisemnego przekładu tekstów użytkowych, obejmujące znajomość języka specjalistycznego, realiów wybranego kręgu kulturowego oraz umiejętności i nawyki tłumacza pisemnego i ustnego, znajomość etyki zawodu tłumacza, a także podstaw poprawności językowej i narzędzi doskonalenia zawodowego.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty: 

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. certyfikat językowy na B2/C1 (dla niefilologów)
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

CJKP UMCS, pokój nr 8

ul. Weteranów 18

20-038 Lublin

Numer konta dla edycji X 2016/2017: 44 1030 1999 2430 0870 0014 4301

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie pracy końcowej.

Organizator:

Wydział Humanistyczny - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel.: 81 533 54 25
faks: 81 537 56 15
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2016 r.

Information

Tuition fee:
1 800 zł za semestr, opłata za całość: 3 600 zł
Duration of the course:
2 semestry (zajęcia co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, łącznie 300 godzin)
Added on:
6 September 2016; 13:01 (Mariola Wilczak)
Edited on:
6 September 2016; 13:01 (Mariola Wilczak)

See also

24.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

06.09.2016

Wiedza o kulturze

Studia skierowane są do nauczycieli lub osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z wykorzystaniem e-learningu. Studia realizowane w oparciu o nowoczesne platformy do prowadzenia zajęć przez Internet, co umożliwia studentom kształcenie się w domu bez konieczności, częstego przyjeżdżania na uczelnie (ponad 2/3 wszystkich zajęć realizowanych będzie on-line).

08.12.2015

Komunikacja językowa w praktyce

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka w zakresie różnych sytuacji zawodowych i mediacyjnych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia również wiedzy praktycznej w zakresie redagowania różnych rodzajów tekstów użytkowych, umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz porozumiewania się, znajomości kultury słowa i językowego savoir-vivre'u oraz prawidłowej wymowy i emisji głosu. Studia te są adresowane do zainteresowanych zagadnieniami komunikacji językowej i społecznej – zarówno do dyrektorów, menadżerów, pracowników urzędów publicznych, sekretarzy, rzeczników prasowych, asystentów, dziennikarzy, działaczy kultury, twórców tekstów reklamowych, haseł promocyjnych, edytorów, pedagogów.

07.12.2015

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

REKRUTACJA:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.