Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.12.2019 - 02.12.2019
Added on: 24.03.2019

Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Zaangażowanie Żydów w działalność lewicowych ruchów politycznych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku to temat trudny i złożony. Żydzi działali zarówno w żydowskich, jak i w nie-żydowskich ruchach lewicowych i organizacjach politycznych. Jedną z grup stanowili bundowcy czy też członkowie syjonistycznych ruchów robotniczych, którzy otwarcie łączyli tożsamość żydowską z lewicową ideologią.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku działaczy pochodzenia żydowskiego aktywnych w ugrupowaniach nie-żydowskich, którzy sami często nie uważali się za Żydów, ale byli postrzegani jako Żydzi przez innych. Dodatkowym problemem jest fakt, że w odniesieniu do XIX wieku pojęcia „polscy Żydzi” czy nawet „Polska” są mylące. Żydzi zamieszkujący ziemie przedrozbiorowej Polski wiązali się z nie tylko polskimi ruchami lewicowymi, ale także niemieckimi, rosyjskimi czy austro-węgierskimi.

Zaangażowanie Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego w ruchy lewicowe (socjalistyczne, komunistyczne, lewicowo-syjonistyczne itd.), a w szczególności piastowanie przez niektórych z nich wysokich stanowisk w latach rewolucji czy potem w państwach bloku sowieckiego, jest nieustającym przedmiotem debat i publicznego zainteresowania. Z jednej strony mit żydowskich komunistów jako "żydowskich sprawców" był i jest używany jako narzędzie do wzbudzania nastrojów antykomunistycznych lub nacjonalistycznych. Z drugiej strony historiografia, zwłaszcza zachodnia, przedstawia zaangażowanie „Żydów” w ruchy lewicowe jako przykład walki – często nieudanej – o polityczną i społeczną równość. Prezentujący tę perspektywę badacze kładą nacisk głównie na niepowodzenia żydowskich rewolucjonistów, czyniąc żydowskich komunistów ofiarami stalinizmu i reżimów komunistycznych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Trwałość tych sprzecznych poglądów zasługuje na dyskusję i głębszą refleksję naukową.

Celem naszej konferencji jest wyjście poza ten schemat. Zamiast tego chcielibyśmy nakreślić obraz rzeczywistego zaangażowania Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. W celu prześledzenia dróg indywidualnych wyborów ideowych proponujemy ujęcie tematu z perspektywy biograficznej. Zachęcamy zatem badaczy do nadsyłania zgłoszeń opartych na analizie egodokumentów, takich jak dzienniki, korespondencja, wspomnienia czy wywiady.

Na konferencji chcielibyśmy przedyskutować m.in. następujące kwestie:
. czy żydowskie pochodzenie odgrywało istotną rolę w wyborze drogi politycznej?
. czy inne czynniki, poza pochodzeniem, wpływały na przynależność do konkretnego ugrupowania politycznego?
. w jaki sposób zaangażowanie lewicowe kształtowało stosunek Żydów i osób pochodzenia żydowskiego do państw zaborczych, ruchów międzynarodowych, jak również wobec Polski i polskiej tożsamości narodowej?
. jak oceniano własne lewicowe zaangażowanie z perspektywy czasu?

Odpowiedzi na te i inne pytania pozwolą rzucić nowe światło na charakter zaangażowania polskich Żydów w ruchach lewicowych.
Proponowane zagadnienia:
1. Biografie: losy indywidualne i zbiorowe żydowskich lewicowców; okoliczności zaangażowania społeczne i polityczne w ruchy i organizacje lewicowe; autoidentyfikacja; alternatywy dla zaangażowania lewicowego; splątane ideologie (np. lewicowi syjoniści); międzypokoleniowy przekaz wartości.
2. Metodologie: wykorzystanie metody biograficznej, kategorii płci kulturowej, historii mówionej itp.
3. Ideologie: atrakcyjność idei lewicowych dla polskich Żydów (socjalizm, komunizm, lewicowy syjonizm itd.).
4. Polityka historyczna i historia kulturowa: odbiór i instrumentalizacja biografii „żydowskich” lewicowców.

Chętnie odpowiemy na pytania związane z konferencją: geopconference@polin.pl.

Komitet Naukowy:
Dr François Guesnet, UCL
Prof. Yvonne Kleinmann, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera
Dr Agnieszka Mrozik, PAN
Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, PAN
Prof. Antony Polonsky, Muzeum POLIN
Prof. David Rechter, Oxford University
Dr Stephan Stach, Muzeum POLIN (sekretarz)
Dr Michał Trębacz, Muzeum POLIN

Organizatorzy:

 

 

 

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.


BIOGRAPHIES AND POLITICS: INVOLVEMENT OF JEWS AND ACTIVISTS OF JEWISH ORIGIN IN LEFTIST MOVEMENTS IN 19TH AND 20TH CENTURY POLAND

POLIN Museum of the History of Polish Jews

1-2 December 2019 (The deadline for submitting the proposals is 31 May 2019.)

The involvement of the Jews of Poland in leftist political movements in 19th- and 20th-century Poland is a complex and challenging topic. Bundism or Labor Zionism openly combined Jewishness with leftist ideology. The situation is more complicated with actors of Jewish background in non-Jewish organizations, who at least partly did not consider themselves to be Jewish but were regarded as such by others. On another level, we cannot speak unequivocally about “Polish Jews” or “Poland” in the imperial era of the long nineteenth century, as other affiliations were also possible.

Nevertheless, the presence of Jews or actors of Jewish descent in these movements (social democrats, communist, leftist Zionists etc.), especially the prominent position some “Jews” held in the revolutionary movement and state socialism, has been an issue of public debate ever since. On the one hand, the myth of communist Jews as “Jewish perpetrators” was often and still is used to stir up anticommunist or nationalist sentiments. On the other hand, especially in western historiography the dominant narrative on the role of “Jewish” actors in leftist movements is one of an often disappointed struggle for political and social equality. It focusses on the failure of Jewish revolutionaries and Jewish communists as victims of Stalinism and communist regimes in East and East Central Europe. The persistence of these contrasting views deserves a thorough discussion and deeper academic reflection.

In our conference we will reach beyond such schematic conceptions. Instead we want to outline the actual involvement of Jews and activists of Jewish origin in the leftist movements of the 19th and 20th centuries from the perspective of individual motivations, ideological choices and personal biographies. To explore the different paths which led Jewish individuals to engage in leftist parties and organizations, we suggest approaching the topic from a biographical perspective. We thus invite scholars to present their findings on the formation of Jewish political identities based on biographical sources, especially ego-documents like diaries, personal letters, memoirs or oral testimonies.

Possible questions to be addressed might be:

  • Was being Jewish an important factor in choosing a specific political path?
  • Which other factors led Jews and people of Jewish origin to affiliate with a particular political group?
  • How did their leftist involvement influence their attitude towards imperial settings, occupying powers, internationalist movements, as well as Poland and Polish identity?
  • How did they assess their leftist engagement later in their lives?

Answers to these and other questions will shed new light on the character of Polish Jews’ involvement with the left.

Proposed issues:
1. Biographies: individual and collective paths of Jewish leftists, circumstances of social and political involvement in leftist movements and organizations, self-perceptions, alternatives to leftist engagement, entangled ideologies (e.g. leftists Zionists), generational transmission of ideologies;
2. Methodologies: biographical approach, gender history, oral history, and others;
3. Ideologies: attractive leftists ideas for Polish Jews (socialism, communism, labor Zionism etc.);
4. Historical culture and politics of history: Perceptions and instrumentalizations of “Jewish” leftist biographies
We invite you to submit your proposals.
For additional questions please contact us at: geopconference@polin.pl

Academic Committee:
Dr François Guesnet, UCL
Prof. Yvonne Kleinmann, Aleksander Brückner Zentrum
Dr. Agnieszka Mrozik, PAN
Prof. Joanna Nalewajko-Kulikov, PAN
Prof. Antony Polonsky, POLIN Museum
Prof. David Rechter, Oxford University
Dr. Stephan Stach, POLIN Museum (conference convener)
Dr. Michał Trębacz, POLIN Museum

Information

Application deadline for speakers:
31.05.2019

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.