Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.09.2018 - 21.09.2018
Added on: 04.04.2018

Biopolityka męskości / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, chcielibyśmy spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Pragniemy zastanowić się, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

Źródło: Pixabay

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zapraszają uprzejmie na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Biopolityka męskości

która odbędzie się w Katowicach w dniach 19-21 września 2018 roku
w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA).

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, chcielibyśmy spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Pragniemy zastanowić się, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

Wśród interesujących nas zagadnień znajdują się m. in.:

 • kwestia męskości w dyskursach biopolitycznych (M. Foucault, D. Haraway, G. Agamben, M. Hardt/A. Negri, R. Esposito, E. Cohen i in.);

 • kategoria biowładzy w obszarze studiów genderowych i studiów nad męskościami;

 • kwestia „wychowywania” do męskości (ideologiczne aparaty państwa, rodzina, kościoły);

 • udział mężczyzn i ich role w kształtowaniu biowładzy;

 • społeczne normy praktykowania męskości (sporty, myślistwo, grupy paramilitarne, wspólnoty religijne);

 • konstruowanie i (re)konstruowanie męskich ciał (dyskursy medyczne, problem inwalidztwa wojennego, sport, kulturystyka, protetyka, etc.);

 • rodzina i normy rodzinne jako agenci biopolityczności;

 • męska seksualność w perspektywie dyrektyw biopolitycznych;

 • biopolityka męskości a ekonomia;

 • biopolityka męskości i możliwości/strategie jej kontestowania;

 • współczesne wymiary biopolityki męskości (zmiany technologiczne, transnarodowość i globalizacja);

 • męska „odporność” w kontekście dyskursów immunizacyjnych;

 • biopolityka męskości w badaniach literaturoznawczych.

Zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia oraz abstraktem według załączonego wzoru prosimy nadsyłać na adres e-mail: biopolityka.meskosci@wp.pl lub pocztą na adres:

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Wydział Filologiczny UŚ
pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 409
40-032 Katowice
z dopiskiem “Biopolityka męskości”

do 15 czerwca 2018 roku. O zakwalifikowaniu wystąpień poinformujemy uczestników pocztą elektroniczną do 30 czerwca 2018. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość wyboru referatów.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (300 zł w przypadku doktorantów) i obejmuje pokrycie kosztów udziału w konferencji, materiałów konferencyjnych, serwisu kawowego, poczęstunku, obiadów (19 i 20 września), oraz udziału w uroczystej kolacji (19 września), natomiast nie uwzględnia kosztów noclegu i dojazdu.

Przewidujemy druk wybranych artykułów w tematycznym numerze „Śląskich Studiów Polonistycznych” (7 pkt., lista B) w 2020 roku (nr 1).

Organizatorzy: 
dr hab. Tomasz Kaliściak
dr hab. Wojciech Śmieja

Sekretarz konferencji:
mgr Gaweł Janik

Strona wydarzenia na Facebooku: 
https://www.facebook.com/events/2053849681496356/

Information

Application deadline for speakers:
15.06.2018
Fee:
400 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.