Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.09.2019 - 21.09.2019
Added on: 04.09.2019

DIALOG DWÓCH KULTUR. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PISARZY, NAUKOWCÓW, MUZEALNIKÓW I ARTYSTÓW / ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР МІЖНАРОДНІ ЗУСТРІЧІ ПИСЬМЕННИКІВ, НАУКОВЦІВ, МУЗЕЙНИКІВ ТА МИТЦІВ

Type of the event:
Conference

Tradycyjnie we wrześniu odbywa się Dialog Dwóch Kultur - jedno z największych polsko-ukraińskich wydarzeń naukowych i kulturalnych.

3–8 września: Krzemieniec – Nakwasza – Podkamień – Wiśniowiec – Zbaraż
21 września: Warszawa

3–8 вересня: Кременець – Накваша – Підкамінь – Вишнівець – Збараж
21 вересня: Варшава

POD PATRONATEM:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku
J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ПІД ПАТРОНАТОМ:
Міністерствa культури та національної спадщини РП
Генерального Консульства РП у Луцьку
Ректора Люблінського католицького університету Яна Павла II

FINANSOWANIE:
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

ФІНАНСУВАННЯ:
Сенат Речі Посполитої Польщі
Міністерство культури та національної спадщини РП

ORGANIZATORZY POLSCY:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

ОРГАНІЗАТОРИ ВІД ПОЛЬЩІ:
Фундація „Допомога полякам на Сході”
Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку

WSPÓŁPRACA:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
Ogólnokształcąca Szkoła w Nakwaszy

СПІВПРАЦЯ:
Головне управління Спілки польських письменників
Товариство відродження польської культури ім. Ю. Словацького в м. Кременці
Наквашанська загальноосвітня школа I–III ступенів

KONCEPCJA części literackiej i kulturoznawczej:
Dr Urszula Olbromska – historyk sztuki, Mariusz Olbromski – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

КОНЦЕПЦІЯ літературної та культурознавчої частини:
Д-р Уршуля Ольбромска – історик мистецтва,
Маріуш Ольбромский – Спілка письменників Польщі

KONCEPCJA części historycznej:
prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
Instytut Studiów Politycznych PAN

КОНЦЕПЦІЯ історичної частини:
проф. д-р габ. Ґжеґож Новік – Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку,
Інститут політичних студій ПАН

ПІД ПАТРОНАТОМ:
Міністерства культури України
Посольства України в Республіці Польща

POD PATRONATEM:
Ministerstwa Kultury Ukrainy
Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

ПІД ОПІКОЮ:
Тернопільської обласної державної адміністрації
Тернопільської обласної ради

PRZY WSPARCIU:
Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej
Tarnopolskiej Rady Obwodowej

ФІНАНСУВАННЯ:
Тернопільська обласна рада
Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації
Кременецька міська рада
Кременецька районна рада
Кременецька районна державна адміністрація

FINANSOWANIE:
Tarnopolskа Radа Obwodowа
Zarząd Kultury Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej
Krzemieniecka Rada Miejska
Krzemieniecka Rada Rejonowа
Krzemieniecka Rejonowa Administracja Państwowa

ОРГАНІЗАТОРИ ВІД УКРАЇНИ:
Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації
Тернопільський обласний методичний центр народної творчості
Обласний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременець –
Mузей Юліуша Словацького

ORGANIZATORZY UKRAIŃSCY:
Departament KulturyTarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej
Tarnopolskie Obwodowe Centrum Twórczości Ludowej
Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu

СПІВПРАЦЯ:
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України
Інститут Івана Франка НАН України у Львові
Національна Спілка письменників України
Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України
Національний заповідник „Замки Тернопілля”
Відділ культури Кременецької міської ради
Відділ культури Кременецької районної адміністрації

WSPÓŁPRACA:
Krzemieniecka Obwodowa Humanistyczno-Pedagogiczna Akademia im. Tarasa Szewczenki
Instytut Literatury im. T. H. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Instytut Iwana Franki NAN Ukrainy we Lwowie
Narodowe Stowarzyszenie Pisarzy Ukrainy
Tarnopolskie Obwodowe Stowarzyszenie Pisarzy Ukrainy
Rezerwat Państwowy „Zamki Tarnopolszczyzny”
Wydział Kultury Krzemienieckiej Rady Miejskiej
Wydział Kultury Krzemienieckiej Administracji Rejonowej

КОНЦЕПЦІЯ літературної і культурознавчої частини:
Тамара Сеніна – директор Музею Юліуша Словацького в м. Кременці,
канд. філол. наук Наталія Єржиківська – ст. науковий співробітник
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

KONCEPCJA części literackiej i kulturoznawczej:
Tamara Sienina – Dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu,
Dr nauk filolog. Natalia Jerżykiwśka – starszy pracownik naukowy
Instytutu Literatury im. T.H. Szewczenki NAN Ukrainy

КОНЦЕПЦІЯ історичної частини:
Проф., канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник народної освіти України,
Афанасій Ломакович – ректор Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка

KONCEPCJA części historycznej:
Prof., dr nauk fiz. i matem., Zasłużony Pracownik Oświaty Ukrainy
Afanasij Łomakowycz – Rektor Krzemienieckiej Obwodowej Humanistyczno-Pedagogicznej Akademii im. Tarasa Szewczenki


ПРОГРАМА / PROGRAM

КРЕМЕНЕЦЬ / KRZEMIENIEC
3 вересня / września (вівторок/ wtorek)
19.00
Вечірні мандрівки шляхами Юліуша Словацького у Кременці /
Wieczorne wędrówki szlakiem Juliusza Słowackiego po Krzemieńcu

4 вересня / września (середа / środa)
9.00–14.00
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР
UROCZYSTOŚCI OTWARCIA DIALOGU DWÓCH KULTUR

9.00–12.00
• Урочисте Богослужіння за душу Юліуша Словацького у римо-католицькому костелі св. Станіслава Єпископа і Мученика (гомілія: кс. проф. д-р габ. Антоні Дембінскі, Ректор Люблінського католицького університету Яна Павла II; освячення дошки на честь кременецького пароха кс. Стефана Іваніцкого; слово про ксьондза – Марія Вжещ, Люблінський католицький університет Яна Павла II) / Msza święta za duszę śp. Juliusza Słowackiego w rzymskokatolickim kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (homilia: J. M. ks. prof. dr. hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; poświęcenie tablicy ku czci krzemienieckiego proboszcza ks. Stefana Iwanickiego; słowo o księdzu – Maria Wrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).
• Покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку і на могилі Саломеї Сло¬вацької (читання і декламування біля могили Саломеї: Роксолана Пристай, Уляна Павлишин, Анастасія Марчак, студентки польської філології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка) / Złożenie kwiatów pod pom¬nikiem Tarasa Szewczenki i na grobie Salomei Słowackiej (czytania i recytacje przy grobie Salomei: Roksolana Prystaj, Ulana Pawłyszyn, Anastazja Marczak, studentki filologii polskiej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu).
• Урочиста хода вулицею Словацького до музею Юліуша Словацького: Свято вулиці Словацького / Uroczysty pochód ulicą Słowackiego do Muzeum Juliusza Słowackiego: Święto ulicy Słowackiego.

12.00–14.00
Подвір’я Музею Юліуша Словацького / Dziedziniec Muzeum Juliusza Słowackiego

ІНАВГУРАЦІЯ / INAUGURACJA
Виступи офіційних гостей, зокрема:

– Представників керівних органів області, району, міста
– Голови Тернопільської обласної організації НСПУ – Олександра Смика
– Академіка НАН України – Миколи Жулинського
– Видатного українського письменника: Дмитра Павличка, Григорія Штоня

Przemówienia oficjalnych gości, w tym:

– Przedstawiciela Konsulatu Generalnego RP w Łucku
– Przedstawiciela Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
– Prof. dr hab. Anny Nasiłowskiej, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
– Magdaleny Merty, doradcy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: Wspomnienie o Tomaszu Mercie, wiceministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego R.P.

ІНАВГУРАЦІЙНІ ВИСТУПИ / WYKŁADY INAUGURACYJNE
• Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”: Wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy. Szanse i wyzwania / Дорота Янішевска-Якубяк, дирек¬тор Національного інституту польської культурної спадщини закордоном „ПОЛОНІКА”: Спільна культурна спадщина Польщі та України. Шанси та виклики.
• Дмитро Павличко, класик української літератури, Надзвичайний Посол України в Республіці Польща (1999–2002), Київ: Музей Юліуша Сло¬ваць-кого та проблеми його створення / Dmytro Pawłyczko, klasyk ukraińskiej literatury, Nadzwyczajny Ambasador Ukrainy w Polsce (1999–2002), Kijów: Muzeum Juliusza Słowackiego i problemy jego utworzenia.

15.00–19.00

Музей Юліуша Словацького / Muzeum Juliusza Słowackiego

Концерт до 200-річчя від дня народження Станіслава Монюшка:
Наталія Травкіна та Микола Нагірняк (Рівне)
(Програма включає твори Станіслава Монюшка, Фридерика Шопена, Яна Ігнація Падеревського

Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki:
Natalia Trawkina i Mikołaj Nahirniak (Równe)
(W programie utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Jana Ignacego Paderewskiego)

ЮВІЛЕЙНІ ВИСТУПИ / WYSTĄPIENIA ROCZNICOWE:
• Dr Urszula Olbromska, historyk sztuki i Mariusz Olbromski, Warszawski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Spotkania w Krzemieńcu, 1999–2019. Jubileuszowe refleksje / д-р Уршуля Ольбромска, історик мистецтва та Маріуш Ольбромскі, Варшавське відділення Спілки польських письменників: Зустрічі в Кременці, 1999–2019. Ювілейні роздуми.
• Тамара Сеніна, директор Музею Юліуша Словацького в Кременці: Музей і постать Юліуша Словацького, що стали символами єднання / Tamara Sienina, dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu: Muzeum i postać Juliusza Słowackiego jako symbol pojednania.
• Dr Jan Skłodowski, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Warszawski: Ateny Wołyńskie – w 200. rocznicę przekształcenia Gimnazjum Wołyńskiego w Liceum (1819–2019) / д-р Ян Склодовскі, Товариство істориків мистецтва, Варшавcьке відділення: Волинські Афіни – до 200-річчя перетворення Волинської гімназії на ліцей (1819–2019).
• Микола Жулинський, акад., проф., Інститут літератури ім. Т. Г. Шев-ченка НАН України, Київ: Тарас Шевченко – з епохи романтиків (до 205-річчя з дня його народження) / prof. dr hab. Mykoła Żułynśkyj, akademik, Instytut Literatury im. T. H. Szewczenki NAN Ukrainy, Kijów: Taras Szewczenko – pisarz z epoki romantyków (z okazji 205 rocznicy urodzin).
• Антоніна Ліснічук, канд. біол. наук, директор Ботанічного саду, Кременець: Кременецький ботанічний сад: Історичні аспекти та сучасність / dr Antonina Lisniczuk, dyrektor Ogrodu Botanicznego, Krzemieniec: Ogród Botaniczny w Krzemieńcu. Aspekty historyczne i współczesność.

Dusza-jaskółka daleko od ziemi…
– impresja poetycko-muzyczna na 210. urodziny Juliusza Słowackiego w wykonaniu studentek Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu: Ulany Pawłyszyn, Roksolany Prystaj, Anastazji Marczak, Wiktorii Hryhorczuk, Lilii Zubar, Ulany Steć, Marty Kłymenko (filologia polska) oraz Julii Osmaczko i Olgi Myczko (Instytut Sztuki Muzycznej).
(Koncepcja i reżyseria dr Wiera Meniok, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu)

Душа-ластівка далеко від землі ...
– поетично-музична вистава до 210-річчя Юліуша Словацького у виконанні студенток Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: Уляни Павшишин, Роксолани Пристай, Анастасії Марчак, Вікторії Григорчук, Лілії Зубар, Уляни Стець, Марти Клименко (польська філологія) та Юлії Осмачко і Ольги Мичко (Інститут музичного мистецтва).
(Концепція і режисура д-р Віра Меньок, Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка)

5 вересня / września (четвер / czwartek)

9.00–13.00 Засідання в секціях / Obrady w sekcjach

1. Історична секція / Sekcja historyczna

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна акедемія ім. Тараса Шевченка / Obwodowa Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu

Історична конференція / Konferencja historyczna:
„Z dziejów Polski i Ukrainy” / „З історії Польщі та України”

Вітальне слово, проф., канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник народної освіти України, Афанасій Ломакович – ректор Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Powitanie, prof. dr nauk fiz. i matem., Zasłużony Pracownik Oświaty Ukrainy, Afanasij Łomakowycz, Rektor Krzemienieckiej Obwodowej Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki.

• Prof. dr hab. Grzegorz Nowik, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Studiów Politycznych PAN: Warunki międzynarodowego uznania Polski i Ukrainy po 1918 r. / проф. д-р габ. Ґжегож Новік, Музей Юзефа Пілсуд-ського в Сулеювку, Інститут політичних студій ПАН: Умови міжнародного визнання Польщі та України після 1918 р.
• Ганна Капустян, д-р іст. наук, проф. Кременчуцького національного уні-верситету ім. М. Остроградського, Кременчуг: Репресії радянського полі-тич¬ного режиму проти польських осадників / prof. dr hab. nauk hist. Hanna Kapu¬stian, Kremenczucki Uniwersytet Państwowy im. M. Ostrogradskiego, Kremenczug: Represje sowieckiego politycznego reżimu wobec polskich osadników.
• Dr Emil Noiński, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Kresy Wschodnie w dorobku naukowym i publicystycznym Mariana Dubieckiego (1838–1926) / д-р Еміль Ноіньскі, Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку: Східні Креси в науковому та публіцистичному доробку Маріана Дубецького (1838–1926).
• Петро Кралюк, д-р філол. наук, професор, проректор Національного універ¬ситету „Острозька академія”: Український слід в Конституції 3 Травня / dr. hab. nauk filol., Petro Kraluk, prorektor Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”: Ukraiński wątek w Konstytucji 3 Maja.
• Łukasz Suska, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Pamiątki z kampanii wołyńskiej Legionów Polskich w zbiorach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku / Лукаш Суска, Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку: Пам’ятні речі з Волинської кампанії Польських легіонів у колекції музею Юзефа Пілсудського у Сулеювку.
• Данило Кравець, наук. співробітник Львівської національної бібліотеки ім. Василя Стефаника: Польсько-українські стосунки у поглядах М. Демковича-Добрянського / Danyło Krawec, naukowy pracownik Lwowskiej Naro¬dowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka: Polsko-ukraińskie stosunki w poglądach M. Demkowycza-Dobrzańskiego.
• Łukasz Wieczorek, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Janowa Dolina – kopalnia bazaltu. Rozkwit i działalność / Лукаш Вєчорек, Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку: Янова Долина – базальтова копальня. Розквіт та діяльність.
• Ірина Скакальська, д-р іст. наук, проф., Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка: Історія Кременця в 1917–1920 рр. у контексті історії України / prof. dr hab. nauk hist. Iryna Skakalśka, Krzemieniecka Obwodowa Humanistyczno-Pedagogiczna Akademia im. Tarasa Szewczenki: Historia Krzemieńca w latach 1917–1920 w kontekście historii Ukrainy.
• Jacek Myszkowski, genealog, Koło Krzemieńczan w Warszawie: Od Krzemieńca do Katynia. Życiowa droga Bronisława Leopolda Buniakowskiego, nauczyciela i żołnierza / Яцек Мишковскі, генеалог, Коло кременчан у Варшаві: Від Кременця до Катині. Життєвий шлях Броніслава Леопольда Буняков-ського, вчителя та солдата.


9.00–13.00

2. Культурознавча секція / Sekcja kulturoznawcza

Музей Юліуша Словацького / Muzeum Juliusza Słowackiego

Конференція / Konferencja:
Музейна справа та культурна спадщина
Zagadnienia z zakresu muzealnictwa i dziedzictwa kulturowego

• Bogdan Rodziewicz, Warszawa: Moja współpraca w latach 2001–2009 z Muzeum Juliusza Słowackiego, Instytutem Humanistyczno-Pedagogicznym oraz władzami Miasta Krzemieńca i Ukrainy, w zakresie propagowania wspólnego Dziedzictwa / Богдан Роджєвіч, Варшава: Моя співпраця у 2001–2009 рр. з Музеєм Юліуша Словацького, Гуманітарно-педагогічним інститутом, а також владою міста Кременець та України у пропагуванні спільної спадщини.
• Maria Wrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Krzemieniecki dziekan i proboszcz ostatnich lat pokoju i pierwszych miesięcy II wojny światowej. Ksiądz kanonik Antoni Staniszewski (1887–1951) / Марія Вжещ, Люблінський католицький університет Яна Павла ІI: Кременецький декан та парох останніх років миру та перших місяців Другої світової війни. Kсьондз-канонік Антоній Станішевський.
• Наталія Лисенко-Єржиківська, канд. філол. наук, ст. наук. співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ: Образ Вацлава Жевусь¬кого – польського сходознавця, поета, музиканта, літератора в польській та українській літературі / dr nauk filol. Natalia Łysenko-Jerżykiwśka, starszy naukowy pracownik Instytutu Literatury im. T. H. Szewczenki NAN Ukrainy, Kijów: Sylwetka Wacława Rzewuskiego – polskiego orientalisty, poety, muzyka, pisarza w literaturze polskiej i ukraińskiej.
• Joanna Kiwilszo, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Uniwersytet Warszawski: Portret rodziny Józefa Antoniego Beaupré, lekarza krzemienieckiego, Francuza z pochodzenia, Polaka z wyboru, z konfederacją barską w tle / Йоанна Ківільшо, Осередок французької культури та франко¬знавчих студій, Варшавський університет: Портрет родини Юзефа Антоні Бопре, кременецького лікаря, француза за походженням, поляка за вибором, на тлі барської конфедерації.
• Oльга Ваврик, заст. директора Тернопільського художнього музею: Мистецтво Польщі у збірці Тернопільського художнього музею / Olga Wawryk, wicedyrektor Tarnopolskiego Muzeum Sztuki: Malarstwo polskie w zbiorach Tarnopolskiego Muzeum Sztuki.
• Віктор Яручик, канд. філол. наук, Східноєвропейський Національний уні-верситет ім. Лесі Українки, м. Луцьк: Підляські мотиви у творчості україномовних митців Польщі / dr nauk filolog. Wiktor Jaruczyk: Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck: Podlaskie motywy w twórczości ukraińskojęzycznych artystów polskich.
• Dr Marta Trojanowska, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Ku chwale Maryi i wolnej Ojczyzny. Patriotyczno-religijne przedstawienia i napisy na dzwonach z kresowych świątyń w oparciu o archiwalia rodziny Felczyńskich i zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu / д-р Марта Трояновска, Державна вища східноєвропейська школа у Перемишлі, Національний музей Перемишльської землі у Перемишлі: На пошану Марії та вільної батьківщини. Патріотичні та релігійні вистави і написи на дзвонах храмів східних кресів в архівах родини Фельчинських та колекціях Національного музею Перемишльської землі у Перемишлі.
• Микола Проців, заступник директора Бережанського краєзнавчого музею: Зіновій Штокалко – Лікар. Бандурист. Письменник. Художник / Mykoła Prociw, wicedyrektor Muzeum Krajoznawczego w Brzeżanach: Zinowij Sztokałko – Lekarz. Bandurzysta. Pisarz. Malarz.
• Prof. dr hab. Władysław Makarski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Nazwa ‘Wołyń’ i jej różne badawcze implikacje / проф. д-р габ. Владислав Макарскі, Люблінський католицький університет Яна Павла ІI: Назва „Wołyń” та її різні дослідницькі інтерпретації.

15.00–19.00

Музей Юліуша Словацького / Muzeum Juliusza Słowackiego

Конференція літературознавча / Konferencja literacka:
Романтичне окрилення – колись і тепер
Inspiracje romantyczne – dawniej i dziś

• Йосип Лось, проф., д-р політ. наук, Львівський національний університет ім. Івана Франка: Орієнтир творчості Юліуша Словацького: навчити сум¬ління розрізняти добро і зло / prof. dr hab. nauk polit. Josyp Łoś, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki: Zagadnienie twórczości Juliusza Słowackiego: nauczyć sumienie rozróżniać dobro i zło.
• Prof. dr hab. Włodzimierz Toruń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: ‘Aby język giętki…’. Juliusza Słowackiego zmagania ze słowem / проф., д-р габ. Влодзімєж Торунь, Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ: ‘Aby język giętki…’. Змагання Юліуша Словацького зі словом.
• Ростислав Радишевський, чл.‑кор. НАН України, проф. д-р філол. наук, завідувач кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Дві правди у „Срібному сні Саломеї” / członek korespondent NAN Ukrainy, prof. dr hab. filol. nauk Ros¬ty-sław Radyszewskij, kierownik Katedry Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki: Dwie prawdy w „Śnie srebrnym Salomei”.
• Dr Urszula Makowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa: Słowacki wśród rzeczy / д-р Уршуля Маковска, Інститут мистецтва ПАН, Варшава: Словацький серед речей.
• Євген Нахлік, чл.-кор. НАН України, проф. д-р філол. наук, директор Інституту літератури ім. І. Франка НАН України: Пантелеймон Куліш у колі польських романтиків (До 200-річчя від дня народження письменника) / członek korespondent NAN Ukrainy, prof. dr hab. filol. nauk Jewhen Nachlik, dyrektor Instytutu Literatury I. Franki NAN Ukrainy: Pantelejmon Kulisz w kręgu polskich romantyków (z okazji 200-lecia narodzin pisarza).
• Dr Wiera Meniok, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu: ‘Nie stanie się nic więcej. Już wszystko się stało…’: „toast” dla Juliusza Słowackiego w „Srebrnym i czarnym” Jana Lechonia / канд. філол. наук Віра Меньок, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Іва¬на Франка: ‘Нічого вже не станеться. Все вже сталося...’: „тост” за Юліуша Словацького у „Срібному та чорному” Яна Лєхоня.
• Ольга Смольницька, ст. наук. співробітник Київського літературно-меморіального музею М. Рильського: Вибрана поезія Юліуша Словацького у перекладознавчому аспекті: практичне значення / Olga Smolnycka, starszy prac. nauk. Muzeum Maksyma Rylskiego w Kijowie: Wybrane poezje Juliusza Słowackiego pod kątem przekładów: znaczenie praktyczne.
• Марина Павленко, канд. філол. наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини: „Уманці” в житті і творчості Юліуша Словацького / dr nauk filol. Maryna Pawłenko, Państwowy Uniwersytet Pe¬da¬gogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu: „Humańczycy” w życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.
• Dr Jan Musiał, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Motywy barski i humański twórczości wieszczów romantycznych w ćwierćmillenijnej perspektywie dziejowej / Д-р Ян Мусял, Державна вища східноєвропейська школа у Перемишлі: Барський та уманський мотиви у творчості романтичних пророків у історичній перспективі чверті тисячоліття.
• Ірина Більдюг, зав. фондами Київського літературно-меморіального му-зею Максима Рильського: Документальні матеріали до вшанування пам’яті Юліуша Словацького у фондових матеріалах Київського літературно-мемо¬ріального музею М. Рильського / Irina Bildiug, główny inwentaryzator Muzeum Maksyma Rylskiego w Kijowie: Materiały źródłowe do uhonorowania pamięci Juliusza Słowackiego w zbiorach archiwalnych Muzeum M. Rylskiego w Kijowie.
• Тетяна Крохмальна, мол. наук. співробітник Національного заповідника „Замки Тернопілля”, Збараж: Тарас Шевченко і Адам Міцкевич – два генії національної самоідентичності / Tetiana Krochmalna, pracownik merytoryczny Rezerwatu Narodowego „Zamki Tarnopolszczyzny”, Zbaraż: Taras Szewczenko i Adam Mickiewicz – dwa geniusze idei tożsamości narodowej.
• Наталія Перескокова, наук. співробітник Музею Юліуша Словацького в Кременці: Станіслава Левінська – перша в Україні дослідниця Юліуша Словацького – у спогадах нащадків / Natalia Pereskokowa, pracownik naukowy Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu: Stanisława Lewińska, pierwsza w Ukrainie badaczka Juliusza Słowackiego – we wspomnieniach potomnych.

Презентація збірника
„Вокальні твори С. Монюшка та Ф. Шопена в класі постановки голосу”. Галина Швидків, співачка (Рівнe). Концерт

Prezentacja zbioru
„Utwory wokalne S. Moniuszki oraz F. Chopina w klasie ustawienia głosu”.
Hałyna Szwydkiw, piosenkarka (Równe). Koncert

Społeczna Szkoła Polska im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu /
Школа польської мови при Товаристві відродження польської культури
ім. Юліуша Словацького у Кременці

Spotkanie autorskie z młodzieżą. Małgorzata Karolina Piekarska, pisarka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Авторська зустріч з молоддю. Малгожата Кароліна Пєкарска, письменниця, голова Варшавського відділення Спілки польських письменників

6 вересня / września (piątek / п’ятниця)

9.00–15.00

Виїздне засідання на тему пам’яток архітектури до Накваші та Підкаменя /
Sesja zabytkoznawcza do Nakwaszy i Podkamienia

НАКВАША / NAKWASZA
Зустріч з вчительським колективом та учнями Наквашанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, відвідування музею Леопольда Бучковського / Spotkanie z gronem pedagogicznym i uczniami Ogólnokształcącej Szkoły w Nakwaszy, zwiedzenie Mu-zeum Leopolda Buczkowskiego

• Mariusz Olbromski, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Słowo o pisarzu, malarzu i rzeźbiarzu Leopoldzie Buczkowskim z Nakwaszy / Маріуш Ольбромскі, Варшавське відділення Спілки польських письменників: Слово про письменника, художника та скульптора Леопольда Бучковського з Накваші.

• Małgorzata Karolina Piekarska, pisarka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Spotkanie autorskie z młodzieżą / Малгожата Кароліна Пєкарска, письменниця, голова Варшавського відділення Спілки польських письменників: Авторська зустріч з молоддю.

ПІДКАМІНЬ / PODKAMIEŃ
Dawny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i klasztor oo. Dominikanów (ob. kościół i klasztor Pochodzenia Drzewa Krzyża Pańskiego) / колишня церква Успіння Пресвятої Богородиці та домініканський монастир (нині – Церква і Монастир походження дерева Хреста Господнього)
• Dr Stanisław Dziedzic, dyrektor Biblioteki Kraków: Podkamień, „Kresowa Częstochowa” / Д-р Станіслав Дзєдзіц, директор Бібліотеки Краків: Підкамінь, „Ченстохова Кресів”.

16.00–19.00

Музей Юліуша Словацького / Muzeum Juliusza Słowackiego

Конференція / Konferencja:
Скарбниця багатовікової спадщини – питання літератури
Skarbnica dziedzictwa wieków – zagadnienia z zakresu literatury

• Prof. dr hab. Walentyna Sobol, Uniwersytet Warszawski: Filip Orlik (1672–1742) i jego dziennik / проф. д-р габ. Валентина Соболь, Варшавський уні¬верситет: Пилип Орлик (1672–1742) та його щоденник.
• Григорій Штонь, проф. д-р філол. наук, Київ: Володимир Гнатюк про Вацлава Жевуського / prof. dr hab. filol. nauk, Hryhorij Sztoń, Kijów: Wołodymyr Hnatiuk o Wacławie Rzewuskim.
• Prof. dr hab. Henryk Duda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Maksymilian Jakubowicz (1785–1853) jako prekursor glottodydaktyki w świetle jego rozprawki „O nauczaniu języków” (Krzemieniec 1826) / проф. д-р габ. Генрик Дуда, Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ: Максиміліан Якубович (1785–1853) як засновник глоттодидактики у світлі свого нарису „Про викладання мови” (Krzemieniec 1826).
• Андрій Кузьменко, канд. іст. наук, ст. наук. співробітник Національного історико-етнографічного заповідника „Переяслав”, Переяслав-Хмельницький: Значення переяславського спадку Шолом-Алейхема у становленні його творчості / dr nauk hist. Andrij Kuźmenko, pracownik naukowy Narodowego Rezerwatu Historyczno-Etnograficznego „Perejasław”, Perejasław Chmielnicki: Znaczenie perejasławskiej spuścizny Szolema-Alejchema w rozwoju jego twórczości.
• Dr Jan Wolski, Uniwersytet Rzeszowski: Topielec z rzeki snu. Liryka Jerzego Pleśniarowicza / Д-р Ян Вольскі, Жешувський університет: Потопельник з річки сну. Лірика Єжи Плесняровича.
• Ольга Яручик, канд. філол. наук, Східноєвропейський Національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк: Ідейно-естетичні позиції представників польської групи „Скамандр” / dr nauk filol. Olga Jaruczyk, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku: Poglądy ideologiczne i estetyczne przedstawicieli polskiej Grupy Skamander
• Надія Мориквас, поетеса, журналіст, Львів: Польський контекст Миколи Бажана / Nadija Morikwas, poetka, dziennikarka, Lwów: Polski kontekst Mykoły Bażana.

7 вересня / września (sobota / субота)

Виїздне засідання на тему пам’яток архітектури до Вишнівця та Збаража /
Sesja zabytkoznawcza do Wiśniowca i Zbaraża

ВИШНІВЕЦЬ / WIŚNIOWIEC
9.00–10.00
Національний заповідник „Замки Тернопілля”: Вишнівецький палац /
Rezerwat Narodowy „Zamki Tarnopolszczyzny”: Pałac w Wiśniowcu

• Любов Шиян, наук. співробітник Національного заповідника „Замки Тернопілля”, Вишнівець: Вишнівецький палац як культурний осередок Волині XVIII ст. / Lubow Szyjan, pracownik naukowy Rezerwatu Narodowego „Zamki Tarnopolszczyzny”, Wiśniowiec: Pałac w Wiśniowcu jako kulturalny ośrodek Wołynia w XVIII w.

ЗБАРАЖ / ZBARAŻ
11.00–19.00
Національний заповідник „Замки Тернопілля”: Збаразький замок /
Rezerwat Narodowy „Zamki Tarnopolszczyzny”: Zamek w Zbarażu

• Вітальне слово: Віталій Маціпурa, директор Національного заповідника „Замки Тернопілля” / Powitanie: Witalij Macipura, dyrektor Rezerwatu Narodowego „Zamki Tarnopolszczyzny”

ЛІТЕРАТУРНА БЕСІДА / BIESIADA LITERACKA

1. Конференція / Konferencja
В літературному горнилі / W literackim tyglu
• Олександр Смик, голова Тернопільської обласної організації Національної Спілки письменників України, поет, бард: Презентація авторських творів, співана поезія / Oleksandr Smyk, prezes Tarnopolskiego Oddziału Organizacji Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukrainy, poeta, bard: Prezentacja utworów autorskich – poezja śpiewana.
• Олександр Левченко, член Національної Спілки журналістів України, Тернопіль: Перехрестя культур. Українсько-польські літературні взаємини
в Гали¬чині в першій половині ХХ ст. / Oleksandr Lewczenko, członek Na-rodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy, Tarnopol: Przenikanie kultur. Ukraińsko-polskie relacje literackie w Galicji w pierwszej połowie XX wieku.
• Prof. dr hab. Ludmiła Siryk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Poezja polska w tłumaczeniach ukraińskich / проф. д-р габ. Людмила Сірик, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні: Польська поезія в українських перекладах.
• Олександр Гордон, член Національної Спілки письменників України, Львів: Романтика міста: погляд на поезію ХХ століття / Oleksandr Gordon, członek Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, Lwów: Romantyka miasta: pogląd na poezję XX wieku.

2. Обговорення в контексті власної творчості / Omówienia w kontekście własnej twórczości
• Małgorzata Karolina Piekarska, pisarka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Nastoletni czytelnik z Ukrainy a czytelnik w Polsce w kontakcie ze światem, przeze mnie opisanym w powieściach: podobieństwa
i różnice / Малгожата Кароліна Пєкарска, письменниця, голова Варшавського відділення Спілки польських письменників: Читач-підліток з України та читач з Польщі у контакті зі світом, описаним у моїх романах: подібності та відмінності.
• Bohdan Zadura, poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki, redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość”: Moja przygoda z prozą ukraińską. Od Andrija Bondara do Natalii Śniadanko / Богдан Задура, поет, прозаїк, перекладач, літературознавець, головний редактор щомісячного журналу „Творчість”: Моя пригода з українською прозою. Від Андрія Бондара до Наталії Сняданко.
• Kazimierz Burnat, prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu: Moja mała Ojczyzna: wiersze własne / Казімєж Бурнат, літератор, голова Дольношльонського відділення Асоціації польських письменників у Вроцлаві: Моя мала батьківщина: власні вірші.

3. Презентації поетичних та прозових книг польськими та українськими письменниками /
Prezentacje książek poetyckich i prozatorskich przez literatów polskich i ukraińskich

Prowadzenie: prof. dr hab. Anna Nasiłowska, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich / Модерація: проф., д-р габ. Анна Насіловска, голова Головного правління Спілки польських письменників
• Сергій Синюк, член Національної Спілки письменників України, поет, бард, Кременець: Презентація авторських творів, співана поезія / Serhij Syniuk, członek Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, poeta, bard, Krzemieniec: Prezentacja utworów autorskich – poezja śpiewana.
• Mariusz Olbromski, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Powroty do Krzemieńca (okolicznościowa książka na dwudziestolecie Dialogu Dwóch Kultur); tłumaczenie na język ukraiński prof. dr hab. Walentyna Sobol, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo „Fraza”, Rzeszów 2019. Słowo wstępne, redaktor tomu – dr Jan Wolski, Uniwersytet Rzeszowski / Маріуш Ольбромскі, Варшавське відділення Спілки польських письменників: Повернення до Кременця (книга, написана до 20-річчя Діалогу двох культур); переклад українською проф. д-р габ. Валентина Соболь (Варшавський університет, Видавництво „Фраза”, Жешув 2019). Передмова, редактор книги д-р Ян Вольскі, Жешувський університет.
• Олександр Гордон, член Національної Спілки письменників України, Львів: Лірична урбаністика. Презентація авторських поетичних збірок: Міста і рими (2016), Вежа любові (2018), Ірпінь. Поезія. Любов (2019), Холодноярська мова (2019) / Oleksandr Gordon, członek Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, Lwów: Liryczna urbanistyka. Prezentacja autorskich tomików poetycznych: Miasta i rymy (2016), Wieża miłości (2018), Irpień. Poezja. Miłość (2019), Mowa Chłodnego Jaru (2019).
• Неоніла Крем’янчанка, член Національної Спілки письменників України, Тернопіль: Презентація видання: Живу тобою, Україно (Тернопіль 2019) / Neoniła Kremjanczanka, członkini Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, Tarnopol: Prezentacja wydawnictwa: Żyję Tobą, Ukraino (Tarnopol 2019).
• Franciszek Haber, literat, Katowicki Oddział Związku Literatów Polskich: Raptularz Kresowy (Warszawa 2019) / Францішек Габер, літератор, Катовіцьке відділення Асоціації польських письменників: Щоденник Кресів (Warszawa 2019).
• Любов Ніжник-Бурак, член Національної Спілки письменників України, поетеса, журналіст, Тернопіль: Презентація авторських збірок / Lubow Niżnyk-Burak, członkini Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, poetka, dziennikarka, Tarnopol: Prezentacja tomików autorskich.
• Юрій Вітяк, член Національної Спілки письменників України, Тернопіль: Презентація авторських поетичних збірок / Jurij Witiak, członek Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich: Prezentacja autorskich tomików poetyckich.
• Зоряна Замкова, член Національної спілки журналістів України, поетеса, есеїст: Презентація власної творчості / Zoriana Zamkowa, członkini Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, poetka, eseistka: Prezentacja utworów własnych.
• Тетяна Яворська, викладач медучилища ім. А. Річинського, поетеса-бард, Кре¬менець: Презентація авторських творів – співана поезія / Tetiana Jaworśka, wykładowczyni w Szkole Medycznej im. A. Riczyńskiego, poetka, bard, Krzemieniec: Prezentacja utworów autorskich – poezja śpiewana.

4. Презентації видань / Prezentacje wydawnictw

• Олена Гаськевич, ст. співробітник Музею Юліуша Словацького в Кременці: Юліуш Словацький в українських перекладах, опрацювання Тамара Сеніна, (Тернопіль 2019) / Olena Haśkiewicz, starszy pracownik naukowy w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu: Słowacki w przekładach ukraińskich, opracowanie Tamara Sienina (Tarnopol 2019).
• Piotr Jegliński, dyrektor Wydawnictwa Editions Spotkania: Roman Potocki. W trzech wojnach. Wspomnienia (Editions Spotkania, Warszawa, 2018) / Пйотр Єглінскі, директор видавництва „Editions Spotkania”: Роман Потоцький. У трьох війнах. Спогади (Editions Spotkania, Варшава, 2018).
• Євген Нахлік, чл. кор. НАН України, проф. д-р філол. наук, директор Інституту літератури ім. І. Франка НАН України, Львів: Перипетії з приват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому університетах (Львів 2018, 172 c., „Франкознавча серія”, вип. 16). Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література (Наукова думка, Київ 2019, 639 с., Проект „Наукова книга”) / Jewhen Nachlik, członek korespondent NAN Ukrainy, prof. dr hab. nauk filol., dyrektor Instytutu Literatury I. Franki NAN Ukrainy, Lwów: Problemy związane z docenturą Iwana Franki na uniwersytetach we Lwowie i Czerniowcach (Lwów 2018, 172 s., „Seria Frankoznawcza”, wyd. 16). Meandry ducha Franki: Światopogląd. Ideologia. Literatura (Naukowa dumka, Kijów 2019, 639 s., Projekt „Naukowa knyha”).
• Marzena Janiszewska, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA: Prezentacja wybranych wydawnictw POLONIKA: publikacji książkowych i kompletów, materiałów edukacyjnych, wydawnictw multimedialnych, dokumentów / Мажена Янішевська, Національний інститут польської культурної спадщини закордоном „ПОЛОНІКА”: Презентація вибраних публікацій „ПОЛОНІКИ”: книжкові видання та комплекти, навчальні матеріали, мультимедійні видання, документи.
• Piotr Jezierski, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: Prezentacja wybranych publikacji książkowych, materiałów edukacyjnych oraz prasy wydawanych i wspieranych przez Fundację / Пйотр Єзєрскі, Фонд „Допомога полякам на Сході”: Презентація вибраних книжкових видань, навчальних матеріалів та преси, опублікованих та профінансованих Фондом.

5. Прес-блок / Blok prasowy
• Lilia Zubar, Ulana Steć, Wiktoria Hryhorczuk, studentki filologii polskiej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu: ‘Miasto nasze może się poszczycić…’: o Kazimierzu Wierzyńskim, Iwanie France i Brunonie Schulzu w przedwojennym drohobyckim czasopiśmie gimnazjalnym „Młodzież” / Лілія Зубар, Уляна Стець, Вікторія Григорчук, студентки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: ‘Наше місто може пишатися...’: про Казімєжа Вєжинського, Івана Франка та Бруно Шульца в передвоєнному Дрогобицькому гімназійному журналі „Молодь”.
• Іван Потій, член Національної спілки письменників України, поет, Кременець: Презентація останнього видання літературно-мистецького альманаху „Курінь” Галицько-Волинського братства / Iwan Potij, członek Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, poeta, Krzemieniec: Prezentacja najnowszego wydawnictwa almanachu literackiego i artystycznego „Kuriń” Bractwa Halicko-Wołyńskiego.
• Janusz Paluch, redaktor „Cracovia Leopolis”: Współczesne prasowe wydawnictwa poświęcone Kresom w Polsce. Próba raportu / Януш Палюх, редактор „Cracovia Leopolis”: Сучасна преса про Креси в Польщі. Спроба підсумування.
• Вікторія Іваницька, директор Інформаційного центру „Діалог”, редактор сайту „Кременець Сіті”, член Національної спілки журналістів України, Кременець: „Діалог” про Діалог двох культур / Wiktoria Iwanycka, dyrektor Centrum Informacyjnego „Dialog”, redaktor strony internetowej Krzemieniec City, członkini Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy, Krzemieniec: „Dialog” na temat Dialogu Dwóch Kultur.

Засідання супроводжують / Spotkaniom towarzyszy:
• Літературний пленер „Вересневе натхнення” (мандрівки поетів містом та землею Сло¬вацького – літератори збирають враження для майбутніх творів) координатори Тамара Сеніна, Наталія Лисенко-Єржиківська / Plener literacki „Wrześniowe natchnienia” (wędrówki poetów po mieście i krainie Słowackiego, literaci zbierają wrażenia do przyszłych utworów) koordynatorki Tamara Sienina, Natalia Łysenko-Jerżykiwśka.
• Ярмарка видань в Музеї Юліуша Словацького / Kiermasz wydawnictw w Muzeum Juliusza Słowackiego.
• Щодня після 20 вечора на ґанку музею Юліуша Словацького: Кременецькі поетичні вечори (поети презентують свої вірші) / Codziennie po 20.00 na ganku Muzeum Juliusza Słowackiego: Krzemienieckie wieczory poezji (prezentacje wierszy przez poetów).

ZAKOŃCZENIE DIALOGU DWÓCH KULTUR
ЗАВЕРШЕННЯ ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР
21 września (sobota / субота)
WARSZAWA / ВАРШАВА
10.00
Złożenie wieńców pod pomnikiem Juliusza Słowackiego na Placu Bankowym i pod pomnikiem Tarasa Szewczenki przez delegacje polskie i ukraińskie / Покладання вінків до пам’ятника Юліушу Словацькому на Банківській площі та до пам’ятника Тарасу Шевченку польською та українською делегаціями.
11.00–15.00
Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 / Садиба Головного правління Спілки польських письменників, м. Варшава, вул. Краківське Передмістя 87/89

Wystąpienia okolicznościowe / Виступи з нагоди ювілею
• Mariusz Olbromski, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Relacja z Dialogu Dwóch Kultur na terenie Ukrainy (pokaz audiowizualny) / Маріуш Ольбромскі, Варшавське відділення Спілки польських письменників: Реляція з Діалогу двох культур на території України (аудіовізуальний показ).
• dr Emil Noiński, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, redaktor części polskiej, mgr filologii Switłana Wynnyczenko, starszy bibliotekarz, Lwowska Obwodowa Ogólna Biblioteka Naukowa, redaktor części ukraińskiej: Prezentacja wydawnictwa „Dialog Dwóch Kultur” (R. XIII, Warszawa 2019) / д-р Еміль Ноіньскі, Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку, редактор польської частини, магістр філології Світлана Винниченко, провідний бібліотекар, Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, редактор української частини: Презентація видання „Діалог Двох Культур” (Р. XIII, Варшава 2019).

Konferencja naukowa / Наукова конференція:
Kazimierz Wierzyński. W 50-lecie śmierci
Казімєж Вєжинський. До 50-ї річниці від дня смерті

• prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie: Kazimierz Wierzyński. W 100-lecie urodzin poety / проф. д-р габ. Кшиштоф Дибчяк, Університет Кардинала Вишинського у Варшаві: Казі¬мєж Вєжинський. До 100-річчя поета від дня народження поета.
• doc. dr Hanna Ivanoczko, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu: Poezja Kazimierza Wierzyńskiego w tłumaczeniach ukraińskich / д-р Ганна Іваночко, доцент, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка: Поезія Казімєжа Вєжинського в українських перекладах.
• prof. dr hab. Beata Dorosz, Instytut Badań Literackich PAN: „Panny moje, Muzy” – Kazimierz Wierzyński i kobiety (próba szkicu biograficznego) / проф. д-р габ. Беата Дорош, Інститут літературних досліджень ПАН: „Панни мої, Музи” – Казімеж Вєжинський та жінки (спроба біографічного нарису).
• prof. dr hab. Anna Nasiłowska, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Wierzyński wobec XX wieku / проф., д-р габ. Анна Насіловска, голова Головного правління Спілки польських письменників: Вєжинський і ХХ століття.

Część artystyczna / Художня частина

Prezentacje wierszy Kazimierza Wierzyńskiego, poetów grupy Skamander oraz poetów ukraińskich XX w.
Презентація віршів Казімєжа Вєжинського, поетів групи „Скамандер” та українських поетів XX ст.

Konferencję zamyka złożenie kwiatów na mogile Kazimierza Wierzyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim / Конференція завершується покладанням квітів на могилу Казімєжа Вєжинського на Повонзківському цвинтарі.

Information

Added on:
4 September 2019; 20:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
4 September 2019; 20:44 (Mariola Wilczak)

See also

24.10.2020

І Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny „Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych” oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

Na wydarzenie zapraszają Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, Wydział Filologii i Dziennikarstwa, Edukacyjno-Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej przy wsparciu Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy і „Biuletynu Polonistycznego”. Obrady odbędą się w Google Meet.

23.04.2017

Badania porównawcze nad językiem i kulturą - brudne, odrażające, niechciane

Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i kulturą, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Poznaniu pod hasłem: brudne, odrażające, niechciane.

25.01.2019

Słowiańska frazeologia gwarowa II

Katedra Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod patronatem Komisji Frazeologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

12.10.2018

„Inny był pożar poematu”. Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta / konferencja naukowa w ramach II Festiwalu Tradycji Literackich

Organizatorzy zapraszają do udziału pracowników naukowych, doktorantów i studentów, których wystąpienia dotyczyć będą szeroko pojętych powinowactw pomiędzy twórczością poetów i związków łączących światy ich poetyckiej wyobraźni. W polu zainteresowań badawczych jest również rozpoznawanie wspólnych korzeni refleksji historiozoficznej i koncepcji estetycznych prezentowanych w utworach literackich Słowackiego i Herberta.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.