Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.06.2019 - 14.06.2019
Added on: 29.01.2019

Gombrowicz – świat i okolice

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Gombrowicz – świat i okolice", która odbędzie się w dniach 13–14 czerwca 2019 roku we Wrocławiu.

Pisarz polski, argentyński, światowy? Jak czytać dziś Gombrowicza – twórcę pochwyconego w sidła polskiej tradycji narodowej, której nieustannie się sprzeniewierza; emigranta zafascynowanego zróżnicowaniem i niedokształtowaniem argentyńskiej kultury, którą chce współtworzyć; autora zachłannie czerpiącego z kodów i konwencji wyznaczanych przez kanon literatury europejskiej będącej w jego oczach synonimem artystycznej uniwersalności?

Kwestie te pozostają nierozstrzygnięte, być może wręcz nierozstrzygalne. Pewne jest, że Gombrowiczowska „walka o własną wybitność” (sławę? uniwersalizację? wyodrębnienie?) toczy się dopóki pisarstwo autora czytane w dziesiątkach języków fascynuje i krępuje, rozśmiesza i wywołuje grymasy. Czy jednak status jego literatury zmienia się wraz z przybywającymi tłumaczeniami i niepolskojęzycznymi omówieniami? Czy dzięki pogłębianiu wiedzy o emigracyjnym okresie życia Gombrowicza, choćby o jego oddziaływaniu na młodoartystyczne ruchy i grupy Argentyny, pojawiają się jakieś nowe możliwości opisu i klasyfikacji jego pisarstwa? Czy możliwe (i czy potrzebne) jest określenie aktualnej pozycji Gombrowicza w światowych lub europejskich kanonach literackich? Od czego właściwie miałaby ona zależeć?

Jesteśmy przekonani, że wciąż ukazujące się artykuły, eseje, książki mierzące się z tą problematyką – ważne i inspirujące – raczej otwierają pole do dyskusji niż udzielają ostatecznych odpowiedzi. Dlatego w przededniu 50. rocznicy śmierci autora Trans-Atlantyku zapraszamy do rozmowy, w której uwzględnione zostaną możliwe nowe perspektywy badawcze i interpretacyjne, zarysowujące się wraz z coraz szerszym rozpoznaniem pogranicznego, nieoczywistego usytuowania twórczości Gombrowicza w światowym polu literackim.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy zwłaszcza literaturoznawców i literaturoznawczynie, w tym polonistów, hispanistki oraz osoby związane z pozostałymi filologiami nowożytnymi, zainteresowane problematyką literatury światowej, nowej komparatystyki czy translatologii, ale i zagadnieniami migracji czy hybrydyczności kulturowej, bez których trudno mówić dziś o dziele oraz praktyce twórczej Gombrowicza.

Najbardziej obiecujące wydaje nam się podjęcie rozważań wpisujących się w następujące obszary problemowe i tematyczne:

 • oblicza „argentyńskości” lub „światowości” literatury Gombrowicza,

 • ślady obecności Gombrowicza w literaturze państw Ameryki Łacińskiej oraz w innych obcych literaturach narodowych,

 • doświadczenie migracji/przemieszczenia/pogranicza i jego wpływ na literaturę oraz twórcze strategie,

 • literatura na osi centrum–peryferie; literatura mniejsza a języki i kultury dominujące,

 • problemy kanonu/kanonów: literatura polska i argentyńska a „literatura światowa”,

 • nowe perspektywy (nie)porównania: zestawienia, przeciwstawienia, propozycje „czytania z”,

 • Gombrowicz hiszpańskojęzyczny: tłumaczenia autorskie, publicystyka, korespondencja,

 • literatura w tłumaczeniu: obszary nieprzekładalności, problemy recepcji i interpretacji w przekładzie.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji 20-minutowych wystąpień. Abstrakty referatów liczące od 350 do 450 słów prosimy przesyłać do 7 kwietnia 2019 roku na adres: konferencja.gombrowicz@uwr.edu.pl.

Data i miejsce konferencji: 13–14 czerwca 2019 roku, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opłata konferencyjna: 200 zł.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy uczestnikom i uczestniczkom obiady w dniach 13 i 14 czerwca oraz kolację pierwszego dnia konferencji.

Przewidujemy publikację wybranych referatów wygłoszonych na konferencji.

Komitet Organizacyjny

Marian Bielecki (marian.bielecki@uwr.edu.pl)

Martyna Pańczak (matyna.panczak@uwr.edu.pl)

Aleksander Trojanowski (aleksander.trojanowski@uwr.edu.pl)

Dodatkowe informacje będą publikowane na stronie:

konferencja.gombrowicz.uni.wroc.pl


PROGRAM WYDARZENIA

🔘Czwartek 13.06.2019 r.🔘

9.30–9.45 Otwarcie konferencji

9.45–11.45

 • Ewa Kobyłecka-Piwońska, Czy Witold Gombrowicz jest pisarzem argentyńskim?
 • Janusz Margański, Co można wycisnąć z Pornografii?

12.15–14.15

 • Błażej Warkocki, Gombrowicz, literatura mniejsza, peryferyjność
 • Agnieszka Czyżak, Nasz dramat erotyczny – „europejskość” na sprzedaż
 • Natalia Sadowska, O związkach Gombrowicza z literaturą chilijską
 • Józef Olejniczak, Anarchie Gombrowicza

15.45–17.15

 • Zofia Kurzawińska, Tłumaczenie groteski na japoński na przykładzie Ferdydurke Witolda Gombrowicza
 • Aleksandra Naróg, O Gombrowiczowskiej dumie – perspektywa polska i argentyńska
 • Katarzyna Lisowska, Męskość, starość i odmieńczość – o obecności Witolda Gombrowicza w dyskursie genderowym w polskim literaturoznawstwie

18.00–19.30

 • Spotkanie w Księgarni Hiszpańskiej
 • Klementyna Suchanow, Gombrowicz i wydawcy

🔘Piątek 14.06.2019 r.🔘

9.00–11.00

 • Katherina B. Kokinova, (Meta)światowość Kosmosu
 • Tomasz Kaliściak, Gombrowicz w kosmosie Geneta
 • Marian Bielecki, Próbowanie świata i siebie – Montaigne i Gombrowicz
 • Jakub Osiński, Jak czytać Wspomnienia polskie?

11.30–13.00

 • Tomasz Jativa, Gombrowicz i Foucault. Ciało w objęciach formy i pisarstwo dziennikowe jako troska o siebie
 • Piotr Sadzik, Biopolityka w transie. Trans-Atlantyk jako opowieść o stanie wyjątkowym
 • Martyna Pańczak, Przerywanie wspólnotowego mitu. Mniejszościowa argentyńskość Trans-Atlantyku

14.30–16.00

 • Klaudia Renusch, Jak daleko z Argentyny do Meksyku? Rzecz o relacji Witolda Gombrowicza ze Sławomirem Mrożkiem
 • Agata Janiak, O metafizyce bez podstaw? Witold Gombrowicz w recepcji Józefa Czapskiego
 • Mateusz Wiskulski, Koterski Gombrowiczem podszyty. Kino Marka Koterskiego w perspektywie twórczości Witolda Gombrowicza

16.15–17.15

 • Cezary Wicher, Gombrowicza Bernhardem, Bernharda Gombrowiczem. O dwóch schizolach
 • Krystian Korytko, Witold Gombrowicz i Georges Perec. Rzecz o podwalinach prywatnej antropologii

17.15 Zamknięcie konferencji

Information

Application deadline for speakers:
07.04.2019
Fee:
200 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.