Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.09.2021 - 29.09.2021
Added on: 13.01.2020

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania (UWAGA: kolejna zmiana terminu)

Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” zapraszają na I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa Koncepcje – metodologie – działania.

Logo Kongresu Polskiego Przekładoznawstwa

W związku decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego zawartą w zarządzeniu nr 46 z 12 maja 2020 roku o konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19, termin Kongresu Polskiego Przekładopznawstwa został przesunięty na wrzesień 2021 roku. Wszystkie zgłoszenia zachowują ważność.


Tekst zaproszenia:

Polskie przekładoznawstwo to rozległa, wewnętrznie zróżnicowana, wielowymiarowa, otwarta i aktywna przestrzeń badawcza, zaskakująca nie tylko bogactwem oraz samoświadomością własnej historii, mnogością konceptów metodologicznych, szerokością perspektyw oraz różnorodnością i precyzją narzędzi analitycznych, ale także dynamizmem działań ukierunkowanych na reintegrację historycznie rozproszonych dziedzin wiedzy oraz wzrastającym prestiżem we współczesnej humanistyce.

Zapraszamy do udziału w pierwszym Kongresie Polskiego Przekładoznawstwa, który stawia sobie za cel uwidocznienie i docenienie aktywności polskich środowisk przekładoznawczych. Kongres będzie okazją do spotkania badaczy przekładu, reprezentujących różne dyscypliny i szkoły z ośrodków naukowych całego kraju. Pozwoli na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy, odnalezienie nowych obszarów i możliwości wspólnego działania oraz międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej konsolidacji, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej konkurencyjności.

Nadrzędnym celem Kongresu jest diagnoza aktualnego stanu polskiego przekładoznawstwa i zarazem prognoza kierunków i dynamiki rozwoju dyscypliny, także w wymiarze instytucjonalnym. Chcemy stworzyć szerokie forum prezentacji i konfrontacji profesjonalnych kompetencji, dróg badawczego postępowania oraz poglądów na temat statusu, miejsca, roli, zadań, metod i przedmiotu przekładoznawstwa we współczesnej humanistyce, najintensywniej eksplorowanych, pożądanych i akceptowalnych w środowisku kierunków badań przekładoznawczych, dogmatów i kwestii spornych współczesnego przekładoznawstwa, a także jego sytuacji instytucjonalnej: form organizacji badań i perspektyw rozwoju, programów dydaktycznych oraz aktualnych inicjatyw i przedsięwzięć.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich ośrodków, w których prowadzone są badania nad różnorakimi aspektami przekładu. Zależy nam na obecności delegatów z całego kraju. W ramach Kongresu przewidujemy wykłady plenarne, sesje referatów, a także dyskusje plenarne poświęcone istotnym problemom polskiego przekładoznawstwa, w tym rozwojowi kadr i kształceniu doktorantów.

Czekamy na zgłoszenia propozycji tematów całych sesji referatowych lub pojedynczych referatów.

Sesje referatowe (panele): zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów sesji referatowych w formie opisów problemu lub obszaru badawczego (do 2000 znaków). Osoba proponująca temat sesji zostanie poproszona o ocenę referatów zgłoszonych do jej panelu i zaproszona o przewodniczenie obradom. Propozycje ostaną ocenione przez Komitet Naukowy Kongresu. Termin nadsyłania propozycji paneli upływa 31 stycznia 2020 roku. Ogłoszenie przyjętych tematów paneli wraz z ich opisami nastąpi 28 lutego 2020 roku.

Pojedyncze referaty: zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów (do 1000 znaków). Referaty (20 minut) można zgłaszać do konkretnego panelu z listy, która zostanie ogłoszona 28 lutego 2020 albo w ramach otwartego naboru. Propozycje zostaną ocenione przez prowadzących panele w porozumieniu z Komitetem Naukowym Kongresu. Termin nadsyłania propozycji referatów upływa 30 kwietnia 2020 roku. Informacja o przyjęciu referatu zostanie uczestnikom przekazana do 15 czerwca 2020 roku.

Zapraszamy także do zgłaszania chęci udziału w dyskusjach plenarnych poświęconych sytuacji i perspektywom rozmowy polskiego przekładoznawstwa, które odbędą się pierwszego i trzeciego dnia konferencji. Do udziału w nich zapraszamy zarówno osoby planujące wygłoszenie referatu w trakcie Kongresu, jak i uczestników bez prezentacji. Istotnym celem Kongresu jest integracja środowiska oraz dyskusja nad kwestiami jego działań i rozwoju. Pierwsza z dyskusji plenarnych poświęcona będzie problemom rozwoju dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem szans rozwoju dla młodych badaczy, planowania i prowadzenia projektów badawczych i prac doktorskich z zakresu przekładoznawstwa oraz inicjatyw skierowanych do doktorantów, których szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie. Druga będzie miała charakter podsumowujący obrady i wyznaczy perspektywy działań na przyszłość.

Zgłoszeń można będzie dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Kongresu http://kongres-przekladoznawstwa.confer.uj.edu.pl/

Proponujemy, by tematyka obrad koncentrowała się wokół następujących zagadnień, choć nie musi się do nich ograniczać:

 • Przedmiot przekładoznawstwa: wewnątrzdyscyplinowe dychotomie i międzydyscyplinarne rywalizacje
 • Status przekładoznawstwa wobec innych dyscyplin wiedzy: między specjalizacją a transdyscyplinową integracją (refleksja metodologiczna)
 • Przekładoznawstwo w epoce zwrotów: aktualne tendencje, mody metodologiczne, metajęzyki, trwałość i dezaktualizacja historycznych języków teoretycznych
 • Przekładoznawstwo – komparatystyka literacka – literatura światowa
 • Przekładoznawstwo w domenie językoznawstwa
 • Przekład – media – sztuki wizualne – technologie cyfrowe (tłumaczenie multimedialne, tłumaczenie intermedialne, przekład automatyczny)
 • Poetyka przekładu (semantyka, poetyka opisowa, poetyka historyczna)
 • (Między)podmiotowe aspekty przekładu
 • Filozofia przekładu
 • Historia przekładu
 • Recepcja przekładu
 • Krytyka przekładu
 • Przekład eksperymentalny
 • Zagadnienia gromadzenia, strukturyzacji, systematyzacji i utrwalania wiedzy przekładoznawczej: podręczniki,  encyklopedie, słowniki, antologie przekładu/ tłumaczy/ terminologii/ kierunków przekładoznawczych (koncepcje i metodologie)
 • Modele kształcenia przekładoznawczego, nauczanie przekładu i kompetencja tłumaczeniowa
 • Zagadnienia i modele kształcenia tłumaczy
 • Przekładoznawstwo a rynek tłumaczeń – transfer wiedzy i kompetencji

Opłata konferencyjna (obowiązuje wszystkich delegatów):

– 450 zł dla pracowników naukowych,

– 250 zł dla doktorantów i studentów.

Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w dyskusjach plenarnych i obradach sesji referatowych Kongresu, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, inauguracyjną lampkę wina oraz wspólną kolację w drugim dniu Kongresu. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w jego pracach.

Informacje o Kongresie, w tym o trybie i terminarzu wnoszenia opłaty konferencyjnej będą się pojawiać na stronie internetowej http://kongres-przekladoznawstwa.confer.uj.edu.pl/

(informacja organizatorów)


Komitet Organizacyjny Kongresu

dr hab. Magda Heydel, prof. UJ

dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBL PAN

dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM

dr Kinga Rozwadowska

dr Alicja Fidowicz

Zofia Ziemann

Paulina Urban-Kwaśniewska

Joanna Sobesto

 

Komitet Naukowy Kongresu

dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ

dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBL PAN

dr hab. Magda Heydel, prof. UJ

dr hab. Agata Hołobut

dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM

dr hab. Jan Rybicki

Zofia Ziemann

 

Rada Naukowa Kongresu

Prof. dr hab. Edward Balcerzan

Prof. dr hab. Anna Bednarczyk

Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski

Prof. dr hab. Anna Cetera

Prof. dr hab. Marta Gibińska

Prof. dr hab. Sambor Grucza

Prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz

Prof. dr hab. Jerzy Koch

Prof. dr hab. Ewa Kraskowska

Prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Prof. dr hab. Roman Lewicki

Prof. dr hab. Elżbieta Skibińska

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski

Prof. dr hab. Jerzy Święch

Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska

Prof. dr hab. Bożena Tokarz

Prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz

Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

Prof. dr hab. Bogusław Żyłko

Information

Fee:
450 zł dla pracowników naukowych, 250 zł dla doktorantów i studentów
Added on:
13 January 2020; 12:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 January 2021; 11:56 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.