Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 02.12.2020 - 04.12.2020
Added on: 02.03.2020

II edycja warsztatów projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej

Type of the event:
Workshops
City or town:
Kraków

W dniach 2-4 grudnia 2020 r. odbędzie się w Krakowie II edycja warsztatów projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej realizowanego w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN.

Organizowane co roku spotkania mają pogłębić naszą wiedzę o zróżnicowaniu i bogactwie łacińskiego piśmiennictwa średniowiecznej Polski, a zarazem poddać pod dyskusję specjalistów najważniejsze aspekty tworzenia korpusu polskiej łaciny średniowiecznej. Spotkania będą też okazją dla zaprezentowania samego projektu oraz poznania oczekiwań środowiska. W tym roku warsztaty organizujemy pod hasłem Granice, cezury, epoki w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza.

Proces tworzenia korpusu wiąże się z podejmowaniem szeregu decyzji, które arbitralnie kategoryzują rzeczywistość historyczną i kulturową. Kiedy zaczyna się i kiedy kończy polskie średniowiecze? Jakie granice geograficzne wytyczyć dla łacińskiej produkcji w XIII, a jakie w XV w.? Czy dzieła Mateusza z Krakowa wiązać ze środowiskiem Krakowa, Pragi czy może Heidelbergu? Czy szeroko recypowane teksty biblijne, importowane formularze, zachodnioeuropejskie zbiory egzemplów winny znaleźć swoje miejsce w korpusie jako dokumenty recepcji kształtującej przecież uzus językowy? Jaki przyznać w nim status tekstom polsko-łacińskim, glosom, polskim czy niemieckim dokumentom? Jak i czy reprezentować skomplikowane relacje tekstu i obrazu?

Korpus eFontes nie jest jednak tylko metodologicznym wyzwaniem, gdyż może zarazem pomóc w odpowiedzi na powyższe pytania i dostarczyć nowych hipotez badawczych. Badania nad zmiennością języka i metody humanistyki cyfrowej pozwalają nam dziś bowiem na nowo zdefiniować ważkie pojęcia analityczne (takie jak „styl kancelarii” czy „praktyki piśmienne”) oraz zobiektywizować opis zróżnicowania geograficznego, chronologicznego, stylistycznego i społecznego łacińskich tekstów polskiego średniowiecza.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy historyków, językoznawców, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych specjalności mediewistycznych. Ze względu na charakter projektu zależy nam na referatach, których autorzy – obok rozważań szczegółowych – wskażą kwestie sporne, perspektywy badawcze oraz pytania, w odpowiedzi na które korpus może pomóc.

Tematy wystąpień

Podczas II warsztatów proponujemy pochylić się m. in. nad następującymi zagadnieniami:

 • cezury, epoki, okresy historyczne w świetle analizy łacińskich tekstów
  • kiedy kończy się polskie średniowiecze i jak wyraża się to w łacińskim tekście?
  • jak w średniowiecznym piśmiennictwie łacińskim dają o sobie znać cezury kulturowe?
  • czy polska łacina średniowieczna podlega historycznej zmianie?
  • długie trwanie czy dynamika praktyk piśmiennych?
 • granice geograficzne i zróżnicowanie polskiej łaciny średniowiecznej
  • granice państwowe i administracyjne a granice językowe?
  • geograficzne zróżnicowanie języka dokumentu łacińskiego i tekstów praktyki
  • pogranicza: wpływ łaciny sąsiadów na język tekstów powstałych w Polsce
  • ponadlokalne i paneuropejskie w polskiej produkcji piśmiennej
  • importowane formularze, zbiory egzemplów, wokabularze: czy to polska łacina średniowieczna?
  • normatywny i standaryzujący wpływ ośrodków administracji kościelnej i świeckiej na produkcję piśmienną w Polsce
 • społeczna i stylistyczna wariacja tekstów
  • loca scribendi a odmiany języka
  • socjolekty i języki specjalne
 • łacina a języki wernakularne
  • status tekstu wielojęzycznego w korpusie
  • jakich narzędzi potrzebujemy dla badań nad dy- i poliglosją?
 • tekst i nie-tekst
  • obraz w korpusie
  • czy włączać odmianki tekstu do korpusu?
  • graniczne przypadki tekstu: glosy, kolofony, napisy
 • rozmycie granic, niepewność i nieostrość jako problemy cyfrowej mediewistyki
  • metadane w korpusach historycznych: czas, miejsce, autorstwo
  • zmienne granice państwowe a konstrukcja obiektu badawczego

Udział w warsztatach

Skrócone (do 100 słów) streszczenie i tytuł wystąpienia należy przesłać za pomocą poniższego formularza do 5 kwietnia 2020 r. Do 10 kwietnia zostaną Państwo poinformowani o akceptacji wystąpienia, a następnie poproszeni o przygotowanie i przesłanie rozszerzonego (do 500 słów) abstraktu.

Formularz zgłoszenia referatu

Czas wystąpienia nie może przekroczyć 30 minut (+ 10 minut przeznaczonych na dyskusję).
Planujemy przygotowanie publikacji pokonferencyjnej oraz nagrywanie i opublikowanie zapisu wystąpień, jeśli Prelegent/ka zgodzi się na rejestrację tegoż.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze środków projektu mamy również nadzieję sfinansować koszty podróży i noclegu w Krakowie 6-8 spośród prelegentów, których referaty zostaną przyjęte.

Ważne daty

 • 5 kwietnia 2020 r. termin nadsyłania skróconych abstraktów
 • 10 kwietnia 2020 r. informacja o przyjęciu referatu
 • 15 czerwca 2020 r. termin nadsyłania pełnych abstraktów
 • 15 listopada 2020 r. termin nadsyłania artykułu do tomu pokonferencyjnego
 • 30 września 2021 r. publikacja tomu pokonferencyjnego

Kontakt

Wszelkie pytania można kierować na adres: krzysztof.nowak@ijp.pan.pl.

Information

Application deadline for participants:
05.04.2020
Added on:
2 March 2020; 21:01 (Sylwia Pikula)
Edited on:
2 March 2020; 21:02 (Sylwia Pikula)

See also

27.11.2021

III Warsztaty eFontes "Słowa i rzeczy(wistość) w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza"

W dniach 1-2 grudnia 2021 r. odbędzie się w trybie zdalnym III edycja warsztatów projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej realizowanego ze środków NPRH w Instytucie Języka Polskiego PAN. Organizowane co roku spotkania mają na celu pogłębić naszą wiedzę o piśmiennictwie epoki, a zarazem poddać pod dyskusję najważniejsze aspekty tworzenia korpusu historycznego. W tym roku będziemy obradować w gronie polonistów, latynistów i historyków pod hasłem Słowa i rzeczy(wistość).

19.03.2016

"Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce" na tle przemian ideowych i technologicznych we współczesnej humanistyce

Zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW  (21 marca 2016 r. , o godz. 15.00  w sali 223, ul. Dewajtis 5). Z referatem zatytułowanym "Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce" na tle przemian ideowych i technologicznych we współczesnej humanistyce wystąpi prof. dr. hab. Michał Rzepiela, kierownik Pracowni "Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce" Instytutu Języka Polskiego PAN.

15.04.2021

Warsztaty sermonistyczne I. Badania nad kaznodziejstwem średniowiecznym w Polsce. Przegląd tematów

Pierwsza edycja warsztatów ma na celu skonsolidowanie środowiska młodych badaczy i wydawców średniowiecznych tekstów. Będzie to okazja do poznania się oraz do dyskusji o problemach wydawniczych i interpretacyjnych. Zaproszeni goście wygłoszą wprowadzające w tematykę sermonistyki referaty. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań nad zbiorami lub pojedynczymi kazaniami średniowiecznymi, zarówno łacińskimi, jak i wernakularnymi (polskimi, czeskimi, niemieckimi).

24.05.2018

Już jest! Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.)

Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku Instytutu Języka Polskiego PAN zaprasza na sesję naukową Już jest! Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.