Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.06.2019 - 07.06.2019
Added on: 17.02.2019

Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX I XX wieku / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Akademia Technologiczna w Rēzekne, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić  na Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się w Rēzekne w dniach 6-7 czerwca 2019 roku w Akademii Technologicznej w Rēzekne.

Planujemy dwa panele tematyczne: literaturoznawczo-kulturoznawczy i językoznawczy.

PLAN SESJI:

Dzień I – obrady plenarne (lub w sekcjach).

Dzień II – zwiedzanie Rēzekne (Rzeżycy).

Zagadnienia badawcze Konferencji:

 • Łotewsko-polskie interferencje literackie, językowe i kulturowe.
 • Pisarze polscy na ziemiach dzisiejszej Łotwy (Inflanty, Kurlandia).
 • Obraz Polaka w literaturze łotewskiej i Łotysza w literaturze polskiej.
 • Językowe konteksty polsko-łotewskie.
 • Wyobrażenia Łotwy i Łotyszy w kulturze polskiej.
 • Twórczość i biografia Stefanii Ulanowskiej.
 • Polki-pisarki z ziem łotewskich.
 • Czasopisma polskie na ziemiach północno-wschodnich (dzisiejsza Łotwa, Litwa).
 • Litewskie i estońskie konteksty kultury Inflant.
 • Przemiany obrazu kultury łotewskiej w polskich badaniach od XIX do XXI wieku.

Języki Konferencji: polski, łotewski, rosyjski, angielski, języki konferencyjne.

Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 euro [dla uczestników z Łotwy, Litwy, Estonii i krajów wschodnioeuropejskich: 10 euro]. Wpisowe pokrywa koszty:

 • druku monografii pokonferencyjnej;
 • uroczystej kolacji i kateringu;
 • transportu i przewodnika w czasie drugiego dnia sesji.

Wpisowe nie pokrywa: kosztów podróży na Łotwę, noclegów i dodatkowego wyżywienia.

Organizatorzy zaproponują niedrogie hotele w miejscu obrad i pomogą w rezerwacji noclegów.

Wydanie monografii pokonferencyjnej (punktowanej, recenzowanej) planujemy w 2020 roku.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Prosimy je nadsyłać na adresy mailowe: jlawski8@gmail.com lub:     dorota.rembiszewska@wp.pl.

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

Dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN          Prof. Jarosław Ławski

[Instytut Slawistyki PAN]                                          [KBF „Wschód – Zachód” UwB]

Dr Robert Szymula                                                  Dyr. Jolanta Gadek

[UwB, Białystok]                                                      [Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego]

(informacja Organizatorów)


Технологическая академия в Резекне Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Кафедра филологических исследований „Восток – Запад” Университета в Белостоке Институт славяноведения Польской академии наук Подлясская библиотека им. Лукаша Гурницкого имеют честь пригласить на Международную научную конференцию ИНФЛЯНТЦЫ ЛАТЫШСКО-ПОЛЬСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В XIX И XX ВЕКАХ.

Конференция состоится в Резекне 6-7 июня 2019 года в Технологической академии в Резекне

У нас у планах две тематические секции: секция литературоведение и культурология и секция языкознание.

ПЛАН СЕССИИ:

I день I - пленарные заседания (или секции).

II день - посещение Резекне (Режицы).

Проблемное поле конференции:

 • Латышско-польские литературные, языковые и культурные взаимовлияния.
 • Польские писатели на территории сегодняшней Латвии (Инфлянты, Курляндия).
 • Изображение поляка в латышской литературе и латыша в польской литературе.
 • Польско-латышские языковые контексты.
 • Изображения Латвии и латышей в польской культуре.
 • Творчество и биография Стефании Улановской.
 • Польки-писательницы с латышских земель.
 • Польские журналы на северо-восточных землях (современная Латвия, Литва).
 •  Литовские и эстонские культурные контексты Инфлянтов.
 • Трансформации образа латышской культуры в польских исследованиях с XIX по XXI век.

Приглашаем в Резекне!

Рабочие конференции: польский, латышский, русский, английский, языки конференции.

Предполагаем вступительный взнос в размере 100 евро [для участников из Латвии, Литвы, Эстонии и восточноевропейских стран: 10 евро]. Организационный взнос вмещает:

 • печать монографии после конференции;
 • торжественный ужин и кофейные перерывы;
 • транспорт и помощь гида в течение второго дня сессии.

Организационный взнос не включает: проезда в Латвию, проживания и дополнительного питания.

Организаторы будут предлагать недорогие отели на месте проведения конференции и помощь в бронировании проживания.

Мы планируем опубликовать монографию после конференции в 2020 году (все статьи подвергаются процедуре рецензирования и получают баллы согласно правилам Министерства науки и высшего образования).

Ждем ваших заявок до 10 марта 2019 года. Заявки на участие в конференции просим выслать по адресам электронной почты: jlawski8@gmail.com    или:   dorota.rembiszewska@wp.pl

Приглашаем принять участие в конференции!

Научный комитет конференции

Dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN           Prof. Jarosław Ławski

[Instytut Slawistyki PAN]                                         [KBF „Wschód – Zachód” UwB]

Д-р наук Дорота Рембишевска,                              Проф. Япослав Лавски

проф. Института славяноведения ПАН                [Кафедра филологических

[Институт славяноведения ПАН]                          исследований „Восток – Запад” УвБ]

Dr Robert Szymula                                                    Dyr. Jolanta Gadek

[UwB, Białystok]                                                      [Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego]

Канд. наук Роберт Шимуля                                    Дир. Иоланта Гадек

[УвБ, Белосток]                                                        [Подлясская библиотека им. Л.

Гурницкого]

 

Information

Application deadline for speakers:
10.03.2019 12:00
Fee:
100 euro

See also

05.06.2016

Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně, czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku

Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Convivium w dniu 9 czerwca (czwartek) o godz. 14.30 w sali CTW 56. Naszym gościem będzie tym razem Pan Dr Michał Hanczakowski (Uniwersytet w Ołomuńcu), który wygłosi referat: Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně, czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku. 

10.02.2018

Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji „Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe” poświęconej szeroko rozumianej problematyce związków bilateralnych na przestrzeni stuleci. Konferencja, podobnie jak poprzednie z tego cyklu, odbędzie się pod znakiem wspólnego polsko-białoruskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, związków literackich i językowych, czyli tego, co łączy nasze narody. Sąsiedztwo języków i kultur prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, odmiennych wartości. Z kolei zachowanie dziedzictwa przodków, kultywowanie tradycji buduje tożsamość kulturową społeczeństwa, na którą składa się spuścizna materialna przodków, a także wypracowane przez nich wzorce zachowań oraz nabyte wartości. Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w trzech sekcjach: literaturoznawczej, historyczno-kulturoznawczej i językoznawczej. Szczegóły na stronie: www.kb.uw.edu.pl Кафедра бларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта запрашае на чарговую Міжнародную канферэнцыю з цыкла “Польска – беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі”, прысвечаную праблемам двухбаковых адносінаў, якія склаліся на працягу доўгіх стагоддзяў. Планаваная канферэнцыя, падобным чынам як і папярэднія з гэтага цыкла, адбудзецца пад знакам супольнай польска-беларускай гісторыка-культурнай спадчыны, літаратурных і моўных сувязяў, гэта значыць таго, што аб’ядноўвае нашыя народы. Моўнае і культурнае суседства вядзе да свайго роду дыялогу, узаемадзеяння, інтэграцыі і ў выніку да ўзнікання новых, адметных каштоўнасцяў. У сваю чаргу захаванне спадчыны продкаў, зберажэнне традыцый стварае культурную самабытнасць супольнасці, якая складаецца з матэрыяльнай спадчыны продкаў, а таксама выпрацаваных імі мадэляў паводзінаў і сістэмы каштоўнасцяў.. Даследчыкі з Польшчы, Беларусі і іншых краін будуць мець магчымасць прадставіць апошнія навуковыя дасягненні на пленарным пасяджэнні, а таксама падчас працы ў трох секцыях: літаратуразнаўчай, мовазнаўчай і гісторыка-культуразнаўчай. Падрабязней на сайце: www.kb.uw.edu.pl

22.10.2018

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe

Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku na Białorusi zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Polsko-białoruskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe”, zorganizowaną z okazji 220-lecia urodzin Adama Mickiewicza.

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.