Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 30.11.2018
Added on: 12.10.2018

„Inny był pożar poematu”. Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta / konferencja naukowa w ramach II Festiwalu Tradycji Literackich

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Organizatorzy zapraszają do udziału pracowników naukowych, doktorantów i studentów, których wystąpienia dotyczyć będą szeroko pojętych powinowactw pomiędzy twórczością poetów i związków łączących światy ich poetyckiej wyobraźni. W polu zainteresowań badawczych jest również rozpoznawanie wspólnych korzeni refleksji historiozoficznej i koncepcji estetycznych prezentowanych w utworach literackich Słowackiego i Herberta.

Sugerowane obszary badawcze, związane z twórczością Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta, to między innymi:

 •  poetyckie powinowactwa i antagonizmy, pojedynki poetów;
 •  badania rękopiśmiennej spuścizny poetów;
 •  kategoria ironii;
 •  poeci wobec władzy: zaborczej i totalitarnej;
 •  wizje polskości i Polaków, tradycje patriotyczne;
 •  wątki profetyczno-apokaliptyczne;
 •  czas, natura i przemijanie jako tematy poezji;
 •  archetyp matki i kobiecości;
 •  wątki angelologiczne;
 •  intermedialność poezji;
 •  poetyckie testamenty;
 •  style odbioru, figury odbiorcy: projektowany czytelnik utworów;
 •  romantycy i klasycy z perspektywy kultury współczesnej: element aprobowanej i kwestionowanej tradycji literackiej.

Streszczenia wystąpień (do 500 znaków ze spacjami) wraz z tytułem i afiliacją należy przesłać na adres: wydarzenia@ossolineum.pl.

Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w drugim numerze czasopisma „Interpretacje” wydawanego przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich lub w Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Termin nadsyłania tekstów: 1 lutego 2019 (objętość: do 18 tys. zzs).

Organizator zapewnia nocleg dla gości spoza Wrocławia.

Organizator:
Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Partner:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet naukowy:
dr Marcin Hamkało, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr

Komitet organizacyjny:
Maria Marszałek
maria.marszalek@ossolineum.pl

Dobromiła Jankowska
dobromila.jankowska@ossolineum.pl

dr Joanna Adamowska
joanna.adamowska@gmail.com

Festiwal Tradycji Literackich dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Information

Address:
Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6,Wrocław
Application deadline for speakers:
31.10.2018
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.