Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.10.2019 g.09:00 - 19.10.2019
Added on: 05.04.2019

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Doctors

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, organizowanej przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ w dniu 19 października 2019 roku na Wydziale Filologicznym UŁ w Łodzi.

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój wynika z zapotrzebowania społecznego i większej świadomości na temat zaburzeń mowy. Tegoroczna konferencja jest okazją do spotkania specjalistów różnych dziedzin, w kręgu zainteresowań których znajdują się biologiczne i społeczne uwarunkowania mowy. Wydarzenie to da możliwość ukazania logopedii jako dziedziny o interdyscyplinarnych podstawach oraz przyczyni się do kontynuacji dyskusji i współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. Do udziału w dyskusji zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin: logopedów, audiologów, foniatrów, pedagogów, psychologów, ortodontów, fizjoterapeutów, genetyków, językoznawców, co pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja.

Liczymy, że spotkanie specjalistów różnych dyscyplin będzie konstruktywne w celu stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni dla diagnozy i terapii na miarę XXI wieku.

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)
prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski (Łódź)
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska (Łódź)
dr hab. prof. UP Grażyna Gunia (Kraków)
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)
dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza (Łódź)
dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Kraków)
dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)
dr hab. n. med. prof. UM Tadeusz Pietras (Łódź)
dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)
dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik (Bydgoszcz)
dr hab. prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Poznań)
dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski (Warszawa)
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik konferencji
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
Sekretarze konferencji
dr Ewelina Zając
mgr Mateusz Szurek

Proponujemy udział w następujących warsztatach:
1. dr Agnieszka Hamerlińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Mowa przełykowa i przetokowa, czyli o terapii logopedycznej osób po laryngektomii całkowitej
2. mgr Dominika Kozłowska-Wojnar (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i
Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu)
Zaburzenia mowy, zaburzenia przełykania, rurka tracheotomijna u pacjentów po leczeniu onkologicznym nowotworów jamy ustnej
3. mgr Aleksandra Wojciechowska (Centrum Diagnozy i Terapii NEUROSENSOREK, Łódź)
Wpływ małej i dużej motoryki na rozwój mowy w aspekcie terapii integracji sensorycznej
4. mgr Ewelina Retelewska-Guc (Centrum Diagnozy i Terapii NEUROSENSOREK, Łódź)
Dobór odpowiednich pozycji do karmienia w oparciu o metody neurofizjologiczne na podstawie własnych doświadczeń

Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach
a) uczestnictwo czynne:
do 19 maja 2019 r. – zgłoszenie czynnego uczestnictwa wraz z abstraktem – formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO_eirYU2C0lCtmL0l2jHhyxURU5TSjFaU1ZRTzRKRzA0N045TDBaUk01OC4u (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru
zgłoszonych tematów);
do 31 maja 2019 r. – potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia tematu wystąpienia;

do 10 czerwca 2019 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł (opłata obejmuje: udział w obradach i warsztatach, zaświadczenie o czynnym uczestnictwie, materiały konferencyjne, obiad, udział w przerwach kawowych oraz publikację tekstu po otrzymaniu pozytywnej recenzji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, śniadania oraz kolacji. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

b) uczestnictwo bierne:
do 1 września 2019 r. – zgłoszenie biernego uczestnictwa i wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO_eirYU2C0lCtmL0l2j
HhyxURU5TSjFaU1ZRTzRKRzA0N045TDBaUk01OC4u (o udziale w konferencji decyduje kolejność
zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!);
do 15 września 2019 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł, opłata dla studentów studiów stacjonarnych, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na UŁ: „Logopedia medialna z logopedią ogólną” i „Neurologopedia”: 90 zł (opłata obejmujeudział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o biernym uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział w przerwachkawowych. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi);

NOWOŚĆ! Bierne uczestnictwo (konferencja + warsztaty) z możliwością publikacji nadesłanego  tekstu w czasopiśmie „Logopaedica Lodziensia” lub monografii wieloautorskiej – po uzyskaniu pozytywnychrecenzji – koszt udziału: 250 zł lub 200 zł dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów.

Kontakt
Adres e-mail: konferencjalogopedia@uni.lodz.pl

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi
76 1240 3028 1111 0010 8861 7162
Z dopiskiem Konferencja Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na konto UŁ (co oznacza, że oczekując faktury na instytucję należy opłatę przelać z konta tej instytucji).

Miejsce obrad konferencji:
Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
Łódź
 

Information

Address:
Pomorska 171/173
Application deadline for speakers:
19.05.2019
Application deadline for participants:
01.09.2019

See also

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

23.01.2020

Przeszłość w języku zamknięta III. In memoriam Andreae Bańkowski / ogólnopolska konferencja naukowa

Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przeszłość w języku zamknięta III". Przedmiotem refleksji po raz kolejny będą obszary badawcze szczególnie bliskie Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu: historia języka, etymologia i onomastyka.

13.01.2020

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania (UWAGA: zmiana terminu)

Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” zapraszają na I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa Koncepcje – metodologie – działania.

02.02.2020

Polski system medialny w procesie zmian / VI ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Dziennikarstwa i Komunkacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (Sekcja Komunikowanie Masowe) zapraszają na VI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Polski system medialny w procesie zmian", która odbędzie się 21 kwietnia w Kielcach. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji będą przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.