Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.11.2021 - 05.11.2021
Added on: 07.04.2021

Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje /IV konferencja z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze

Type of the event:
Conference

Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Humanistyczne Konsorcjum Naukowe serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV konferencji z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze, zatytułowanej Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje.

Pexels

Temat konferencji związany jest ściśle z zainteresowaniami i badaniami zmarłej rok temu Prof. Zdzisławy Krążyńskiej, której pamięć pragniemy uczcić, zapraszając Państwa do naukowej dyskusji. Chcielibyśmy zatem skupić uwagę na analizie staropolskiego tekstu dokonywanej z perspektywy gramatycznej, w tym przede wszystkim składniowej, stylistycznej i tekstologicznej.

Badania prowadzone w tym zakresie w ostatnich latach pozwoliły w wielu przypadkach na weryfikację dotychczasowych ustaleń, wzbogaciły naszą wiedzę o nowe ustalenia i interpretacje. Proponujemy Państwu następujące zagadnienia:
- analiza językowa konkretnych tekstów/grupy tekstów;
- cechy językowe tekstów należących do różnych odmian funkcjonalnych/stylistycznych staropolszczyzny;
- życie tekstów – wielowarstwowość, tłumaczenia itp.;
- charakterystyka wybranych konstrukcji gramatycznych, składniowych itp.;
- relacja tekst – system językowy.
Te i inne – zaproponowane przez Państwa – zagadnienia pozwolą podjąć wiele kwestii szczegółowych, dotyczących badania różnych poziomów i form istnienia języka w tekście dawnym.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2021 r. w przestrzeni wirtualnej.

Formułą, która przyjęliśmy w ramach Staropolskich Spotkań Językoznawczych, jest „tylko dyskusja”, ponieważ to w wymianie poglądów i spostrzeżeń dotyczących kolejnych problemów upatrujemy najwyższej wartości konferencji. Takie rozwiązanie, po pierwsze, nie narzuca autorom żadnych ograniczeń związanych z objętością prezentowanego tekstu, po drugie – pozwala na przygotowanie się do dyskusji.

Podczas obrad przewidujemy jedynie 5 minut wprowadzenia dla każdego z Referentów (na przykład na przypomnienie najważniejszych tez swoich referatów czy wskazanie kwestii wymagających debaty). Pozostały czas poświęcony będzie w całości na dyskusję. W tym kontekście nie trzeba dodawać, jak ważne jest, by dyskutanci zechcieli się wcześniej zapoznać się z tekstami pozostałych uczestników.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (temat referatu wraz z krótkim streszczeniem) pocztą elektroniczną do końca czerwca 2021 r. na adres asloboda@amu.edu.pl. Informacje o zakwalifikowaniu zgłoszenia prześlemy do połowy lipca. Termin nadsyłania tekstów do dyskusji (przyjmujemy także wersje robocze – nawet zbiory tez do dyskusji) to 12 września 2021 r. Teksty uczestnikom konferencji rozsyłane będą w październiku.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN i zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów punktowanej publikacji pokonferencyjnej, dedykowanej prof. Zdzisławie Krążyńskiej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr hab. prof. UAM Agnieszką Słobodą (mail: asloboda@amu.edu.pl).

Organizatorzy konferencji
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda
Dr Marcin Kuźmicki


PROGRAM KONFERENCJI:

3 listopada

14.00 - rozpoczęcie konferencji. Zdzisława Krążyńska we wspomnieniach uczniów, przyjaciół, współpracowników, bliskich

15.00 - 17.00
1. Renata Przybylska (UJ), Uwagi o znaczeniu temporalnym przyimków w języku staropolskim
2. Tomasz Mika (UAM), Piotr Sobotka (PAN), Gramatyka Bogurodzicy
3. Agnieszka Słoboda (UAM), Ze składni Kazań gnieźnieńskich
4. Aleksandra Deskur (UAM), Ślady języka pierwotnie oralnego w wielkopolskich rotach sądowych

4 listopada

11.00 - 13.00
5. Tadeusz Lewaszkiewicz (UAM), Dawne słowiańskie teksty hybrydowe i amalgamatowe
6. Monika Szczot (UAM), Aut prodesse volunt aut delectare scriptores… Rola łaciny w staropolskich satyrach menippejskich (na przykładzie satyr małżeńskich)
7. Jan German (UJ), Czy warto jeszcze badać staropolskie latynizmy i grecyzmy?
8. Dorota Masłej (UAM), Dwujęzyczność średniowiecznego tekstu. Rękopis Mikołaja z Janowca na tle innych zachowanych zabytków polsko-łacińskich

Przerwa obiadowa 13.00 - 15.00

15.00 - 17.00
9. Joanna Okoniowa (PWSZ Tarnów), Staropolski dyskurs medyczny i jego interdyscyplinarny charakter. Słownictwo
10. Jolanta Migdał (UAM), O języku Postylli mniejszej Jakuba Wujka
11. Agata Kwaśnicka-Janowicz (UJ), O metodzie gniazdowej w diachronii raz jeszcze
12. Marta Wrześniewska-Pietrzak (UAM), Małgorzata Rybka (UAM), Uczeń cudzoziemski wobec języka staropolskich tekstów przed egzaminem ósmoklasisty – perspektywa glottodydaktyczna

5 listopada

11.00 - 13.00
13. Artur Rejter (UŚ), Onomastyczne aspekty analiz staropolskiego apokryfu. Od tekstu do gatunku i dyskursu
14. Wojciech Stelmach (UAM), Wieloźródłowość jako problem badawczy - na podstawie Żywota św. Anny Jana z Koszyczek.
15. Dorota Rojszczak-Robińska (UAM), O pewnym typie „błędów” staropolskich pisarzy i o czym świadczyć mogą…
16. Mariusz Leńczuk (PAN), Nieznane odpisy dwóch polskich modlitw codziennych z pierwszej połowy XV w. z rękopisu Biblioteki Narodowej sygn. 3028 II

13.00 - Zakończenie konferencji


Komitet Naukowy:
Prof. Renata Przybylska
Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa
Dr hab. prof. UAM Dorota Rojszczak-Robińska
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda
Dr hab. Izabela Winiarska-Górska
Prof. Stanisław Koziara
Prof. Tomasz Mika
Dr hab. prof. IS PAN Piotr Sobotka
Dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
30.06.2021
Fee:
150 zł
Added on:
7 April 2021; 19:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 October 2021; 13:56 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.