Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.10.2019 - 25.10.2019
Added on: 09.06.2019

Komizm historyczny / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana przede wszystkim do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania komizmem w jego ujęciu historycznym, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem w przeszłości.

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  • teoria i metodologia badań nad komizmem historycznym w świetle współczesnej humorologii – propozycje i wyzwania,
  • pole leksykalno-semantyczne komizmu w ujęciu diachronicznym,
  • językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok
    (do 1945 r.),
  • konteksty humorystycznej komunikacji w przeszłości,
  • ewolucja badań nad komizmem i jego formami do roku 1945.

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie badań nad komizmem historycznym. Zależy nam jednak, by przedmiotem refleksji były przede wszystkim teksty i język, a także teorie i pojęcia związane z tytułową tematyką. Językiem konferencyjnym jest język polski.

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł i obejmuje koszt posiłków, przerw kawowych, materiałów promocyjnych oraz publikacji referatów w tomie pokonferencyjnym (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 lipca 2019 r. na adres t.korpysz@uksw.edu.pl lub a.krasowska@uksw.edu.pl.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Tomasz Korpysz, dr Anna Krasowska

Information

Address:
01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5
Application deadline for speakers:
31.08.2019
Fee:
400 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.