Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.03.2020
Added on: 03.03.2020

Konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne - edycja II (2020)

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students

Zapraszamy do udziału w konkursie studentów różnych kierunków studiów.

Katedra Literatury Polskiej UWM w Olsztynie

Regulamin II konkursu literackiego na opowiadanie fantastyczne

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie literackim na opowiadanie fantastyczne zwanym w dalszej części „Konkursem”.

§2

Organizatorem Konkursu jest Katedra Literatury Polskiej reprezentująca Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwany dalej „Organizatorem”.

II WARUNKI KONKURSU

§3

Konkurs przeznaczony jest dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

§4

Przedmiotem konkursu jest opowiadanie z gatunku fantasy, fantastyki naukowej lub fantastyki grozy.

§5

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno opowiadanie. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

§6

1. Utwory należy przesyłać do dnia 31.03.2020 r. (liczy się data odbioru) w formie cyfrowej na adres: konkurs.fantastyka2019@wp.pl (przesyłając dwa załączniki – w pierwszym powinna znajdować się praca konkursowa podpisana godłem, w drugim – rozwiązanie tego godła) lub w formie wydruku papierowego wraz z płytą CD-R lub DVD, zawierającą cyfrowy zapis utworu na adres: Instytut Polonistyki i Logopedii, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn.

2. Utwory należy podpisać godłem (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację autora). Do tekstu konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku wysyłki drogą elektroniczną) lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną) należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wydział). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane Jury.

3. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 31.03.2020 r. nie będą rozpatrywane.

§7

Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia nadesłanych utworów, powstałe w wyniku transportu pocztowego, ani też za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki e-mail, w wyniku nieprawidłowego działania sieci teleinformatycznych i serwerów pocztowych.

§8

Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.

§9

Przekazanie utworów konkursowych jest równoznaczne z przyjęciem za wiążące postanowień niniejszego Regulaminu.

III WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

§10

Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów.

§11

W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz inne osoby wskazane przez Organizatorów.

§12

Jury, oceniając zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze oryginalność, walory artystyczne utworu oraz inspiracje i związki z wymaganiami tematycznymi Konkursu.

§13

Dla zwycięzców konkursu Organizator przewidział nagrody rzeczowe.

§14

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§15

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Humana. Wyniki zostaną także opublikowane na profilu facebookowym Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie. Laureaci nagród i wyróżnień zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą email, celem umożliwienia publicznego odebrania nagrody.

§16

Autorzy zwycięskich i wyróżnionych tekstów literackich wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, tytułu nagrodzonego opowiadania oraz wydziału, na którym studiuje uczestnik.

IV PRAWA AUTORSKIE

§17

Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.

§18

Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

§19

Uczestnikom Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatorów z nadesłanych utworów.

§20

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych utworów w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjnych, tj. publikacje drukowane i cyfrowe, strony internetowe, wszelkie materiały promocyjne, prezentacje, z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu przy założeniu, że Organizatorzy nie będą czerpali korzyści materialnych wynikających ze sprzedaży owych publikacji.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatorów.

§22

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie wskazanym w §6 niniejszego Regulaminu oraz na stronie internetowej: <http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/>.

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
31.03.2020
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.