Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.04.2018 - 24.04.2018
Added on: 11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Independent academics, Doctors, Translators

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu artystycznego, przekładu literackiego, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

Z założenia konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i lingwistów, ale i literaturoznawców, kulturoznawców, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. W związku z interdyscyplinarnością tych dziedzin, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

  • studia nad teorią i praktyką przekładu tekstów literackich;
  • metodologia tłumaczenia tekstów literackich;
  • przekład literacki w perspektywie komunikacji międzykulturowej;
  • przekład audiowizualny w kontekście komunikacji międzykulturowej;
  • adaptacje filmowe utworów literackich jako system kodów;
  • kody kulturowe w przekładzie;
  • granice i wyzwania komunikacji w przekładzie,
  • przekład specjalistyczny itd.

Konferencja odbędzie się w w siedzibie Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1. Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Przedstawione artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: „Acta Neophilologica” (8 pkt.) i „Acta Polono-Ruthenica” (13 pkt.).

Prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia do 20 lutego 2018 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 27 lutego. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 PLN. Opłata konferencyjna pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, lunchu, bankietu (Hotel HP Park w Olsztynie) oraz publikacji w monografii zbiorowej. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów związanych z zakwaterowaniem. Opłatę konferencyjną należy uiścić do 15 marca 2018 roku na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na podany adres: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn; z dopiskiem: Konferencja „Komunikacja międzykulturowa” lub pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Beata Jeglińska (sekretarz)

dr Olga Letka-Spychała

dr Joanna Nawacka

dr Izabela Siemianowska

mgr Kinga Perużyńska

Information

Address:
Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
20.02.2018
Fee:
400,00 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.