Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event:
Added on: 19.02.2019

Nabór zgłoszeń do czasopisma „Artes Humanae”

Type of the event:
Call for papers

Redakcja czasopisma „Artes Humanae” ogłasza nabór tekstów do numeru anglojęzycznego, poświęconego przestrzeni w literaturze, kulturze i języku.

 

Nabór zgłoszeń do czasopisma „Artes Humanae”

W numerze „Artes Humanae” poświęconym tematyce przestrzenności chcielibyśmy zapytać o zasięg owej „rewolucji przestrzennej” i o rozmaitość metodologicznych stanowisk wobec badania przestrzeni.

Czyli raz jeszcze powrócić do: 1/ kwestii relacji pomiędzy językiem dyscyplin tradycyjnie zajmujących się przestrzenią (geografia) a szeroko pojętym dyskursem humanistycznym; a także zająć się: 2/ relacjami pomiędzy ideologicznymi aspektami rozumienia przestrzeni i próbami konstruowania neutralnych kategorii jej opisu; 3/ zagadnieniami funkcjonowania granic i pograniczy w kulturze, literaturze i języku, 4/ związkami pomiędzy filozoficznymi, socjologicznymi, politologicznymi, antropologicznymi ujęciami przestrzeni a praktykami artystycznymi; 5/ konfrontacją obszaru „nowego historyzmu” z dyskursem przestrzennym; 6/ językowymi narzędziami kreowania i wartościowania przestrzeni; 7/ kwestią przestrzeni etnicznych; 8/ geohistoryczną reinterpretacją relacji centrum-peryferie

Propozycje tekstów w formie abstraktów (1000-2000 znaków) wraz z bibliografią prosimy nadsyłać na adres artes.humanae@gmail.com do 15.04.2019 r.

Zgłoszenia rozpatrzone zostaną przez redakcję w terminie do 30.04.2019 r., zaś termin ostatecznego nadsyłania tekstów (do objętości maksymalnie 1 ark. wyd., 40000 znaków) to 30.06.2019 r.

O przyjęciu artykułu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double-blind review process).

Information

Application deadline for participants:
15.04.2019

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.