Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.10.2018 - 05.10.2018
Added on: 26.03.2018

"O mężczyźnie (nie)zwyczajnie" - VI sesja z cyklu "Życie prywatne Polaków w XIX wieku"

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają na VI sesję naukową z cyklu "Życie prywatne Polaków w XIX wieku".

Temat: O mężczyźnie (nie)zwyczajnie

Olsztyn 4-5 października 2018 r.

Motywem przewodnim kolejnej sesji naukowej jest świat XIX-wiecznego mężczyzny w perspektywie prywatności.  Peregrynacja przez XIX stulecie ukazuje przede wszystkim sylwetki mężczyzn przez pryzmat ich aktywności publicznej, pracy zarobkowej, udziału w kampaniach wojennych i powstaniach narodowych, a także utartych w świadomości społecznej ról, jakie stawiały przed nim panujące realia społeczno-obyczajowe oraz obowiązujące wzorce i kanony. W planowanej sesji chcemy przyjrzeć się mężczyznom od strony ich codzienności, relacji prywatnych, przeżyć wewnętrznych, tożsamości psychicznej i fizycznej, postrzegania zmian cywilizacyjnych i kulturowych oraz przemian społecznych i reakcji na umacnianie się pozycji kobiety. Bohaterami sesji będą zatem Polacy z różnych środowisk społecznych, o różnym poziomie wykształcenia, zarówno ci spełniający widoczne role w społeczeństwie, jak również aktorzy całkowicie transparentni. To (nie)zwyczajne spojrzenie na dziewiętnastowiecznych Polaków ma zachęcić humanistów do podjęcia nowej perspektywy badawczej i dać szansę na ciekawe, inspirujące refleksje związane z motywacjami działań jednostki i kształtowania jej tożsamości.

Proponowane zagadnienia:

- „Władza ojców”? – mężczyzna na łonie rodziny. Role ojca i męża oraz ich ewolucja

- Mężczyzna poza rodziną. Prywatność duchownych, żołnierzy, powstańców, zesłańców, emigrantów

- Życie towarzyskie mężczyzn i różne jego aspekty

- Kryzys tożsamości, poszukiwanie dróg samorealizacji, poczucia spełnienia; sposoby odkrywania własnego „ja” i efekty podejmowanych prób

- Intymność, seksualność, miłość i erotyzm

- Mężczyzna romantyczny (męskie afekty)

- Życie duchowe mężczyzn, różne aspekty religijności

- Męska przyjaźń

- Dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość

- Wychowanie i edukacja chłopców w XIX wieku

- Męskie rozrywki – kultura czasu wolnego mężczyzn z różnych warstw społecznych

- Męskie i niemęskie sporty

- Typowe i nietypowe upodobania kulinarne

- Wizerunek zewnętrzny – mężczyzna a moda

- Plama na honorze – pojedynki i samobójstwa

- Dziewiętnastowieczna męskość i niemęskość

- Mężczyzna samotny – wdowiec, rozwodnik, wyrzutek

- Polak – peregrynant – mężczyzna w podróży

- Mężczyzna wobec zmian cywilizacyjnych

- Męskie spojrzenie na ruchy emancypacyjne

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na formularzu (drogą elektroniczną) do 1 czerwca 2018 roku. Prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego krótkiego abstraktu referatu (do 2000 znaków). Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (obiady, serwisy kawowe podczas przerw, materiały konferencyjne, uroczysta kolacja, dofinansowanie recenzowanej publikacji) należy wnieść do 30 czerwca 2018 roku na konto bankowe: 29 1020 3541 0000 5202 0089 4386 (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie, ul K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn) z zaznaczeniem w tytule przelewu: konferencja Życie prywatne oraz podaniem imienia i nazwiska.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:

jaroslawkita@poczta.onet.pl (dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź)

mariakorybut@o2.pl (dr Maria Korybut-Marciniak, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn)

Obrady odbywać się będą w salach Wydziału Humanistycznego UWM (ul. K. Obitza 1 w Olsztynie). Informacje dotyczące bazy noclegowej zostaną podane po zamknięciu listy referentów.

Komitet Naukowy Konferencji: dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ, prof. dr hab. Roman Jurkowski, dr Maria Korybut-Marciniak

Komitet Organizacyjny Konferencji: dr hab. Andrzej Korytko, mgr Jolanta Kowalik, mgr Izabela Socka, mgr Grażyna Czerniak, mgr Elżbieta Klimus

 

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
01.06.2018 23:30
Fee:
300,00 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.