Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.06.2023
Added on: 10.05.2023

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Z marginesu do centrum – narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych"

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Rada Samorządu Studentów Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim wraz z Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Z marginesu do centrum – narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych”, która odbędzie się dnia 10 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Problematyka marginesu i centrum nierozerwalnie wiąże się z zagadnieniem mniejszości – wszelkich wykluczanych odrębności (narodowej, etnicznej, seksualnej, światopoglądowej, płciowej i innych).
Pojawienie się w naukach humanistycznych i społecznych problematyki tego, co pochodzące z obrzeży, z marginesów, jak też tego, co marginalizowane bierze się z poczucia, że sprawy istotne odnajdują głos w spojrzeniach, słowach i utworach, które nigdy nie należały do głównego prądu. W ostatnich latach, szczególnie w ramach nurtu nowej humanistyki, podnoszone są kwestie dotyczące roli dyskursów mniejszościowych, jak też marginalizowanych grup, nadrabiania bibliograficznych zaległości, systematyzacji wiedzy niesystemowej, a także perspektyw nauk humanistycznych i społecznych na przyszłość. Centralną kwestią konferencji jest pytanie o szeroko rozumianą marginalizację i miejsce dyskursów mniejszościowych w naukach humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii i perspektyw, jakie w odniesieniu do interesującej nas problematyki wypracowały teorie krytyczne.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicielek i przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, proponując refleksję w
kilku obszarach:

1. Artystyczny – twórczość grup mniejszościowych i zmajoryzowanych, obszar ekspresji tych, którzy z różnych powodów zostali wykluczeni z twórczości „większościowej” (mniejszości narodowe i etniczne, seksualne, płciowe; subkultury, ruchy kontestacyjne), sztuka i literatura jako nośniki dziejów marginesu, zawłaszczenia kulturowe
2. Językowy – język inkluzywny i „mniejszościowy”, tworzenie nowych form wyrazu, narracje równościowe w kulturze popularnej, język jako kategoria opisu i kreowania (nie)równości, językowe strategie wykluczania/włączania mniejszości narodowych, etnicznych, społecznych
3. Socjologiczny – większość a mniejszość społeczna, uwarunkowania społeczne marginalizacji, obszary i formy wykluczenia społecznego, wizje usytuowania mniejszości w społeczeństwie, marginalizacja ekonomiczna

4. Kulturoznawczy – relacje między kulturą a władzą, dziedzictwo kulturowe i działania związane z jego instytucjonalizacją, strategie konstruowania, wartościowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego z perspektywy grup marginalizowanych, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe mniejszości
5. Historyczny – Inny w kontekście roli historycznej, kształtowanie podmiotu postkolonialnego, walka z różnymi formami ucisku na przestrzeni dziejów i ich obecność we współczesności, rozwój studiów kobiecych
6. Politologiczny – budowanie świadomości grup represjonowanych i tworzenie narracji marginesu, tworzenie polityki emancypacyjnej, ideologie a mniejszości
7. Prawny – problematyka ochrony praw mniejszości, prawa człowieka a prawa grup marginalizowanych, normatywne podstawy ochrony praw i wolności mniejszości, teorie krytyczne w prawie (jurysprudencja feministyczna, Krytyczna Teoria Rasy, Studia Praw LGBTQ+)
8. Filozoficzny – tożsamość grup pogranicza, idee sprawiedliwości naprawczej, równości, wolności, tolerancji we współczesnym myśleniu o grupach marginalizowanych, aksjologiczne podstawy polityki wobec mniejszości, dyskurs dekolonizacyjny
9. Religijny – religijne aspekty zderzeń kulturowych i cywilizacyjnych, religie dominujące i mniejszościowe, wierzenia a ochrona praw mniejszości, problematyka wolności i praw mniejszości religijnych (w tym prawa do prozelityzmu i do wolności od prześladowania)
Konferencja „Z marginesu do centrum – narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych” ma pełnić rolę forum, służącego prezentacji akademickiej refleksji nad szeroko rozumianą problematyką mniejszości i obecności jej narracji w naukach humanistycznych i społecznych.

Konferencja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie tematycznym odpowiadającym planowanej konferencji.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień (nieprzekraczającymi 1800 znaków) przyjmujemy do 15 maja 2023 roku na adres e-mail: rss.mish@samorzad.uw.edu.pl.

Komitet naukowy konferencji:
dr hab. Michał Bilewicz prof. UW (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)
dr Magdalena Cabaj (Pracownia Badań Literackiej Kultury Mniejszości, Uniwersytet Warszawski, Department of Slavic Languages & Literatures, University of Toronto)
dr Paweł Poławski, prof. UW (Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Piotr Schollenberger (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jakub Urbanik prof. UW (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Käte Hamburger Kolleg 'Legal Unity and Pluralism’, Münster)

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2023
Fee:
bez opłat
Added on:
10 May 2023; 21:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
10 May 2023; 21:32 (Mariola Wilczak)

See also

27.05.2015

Być w mniejszości, być mniejszością

Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko — w znaczeniu wszelkiej zmajoryzowanej odrębności (narodowej, etnicznej, wyznaniowej, parlamentarnej, seksualnej, światopoglądowej etc.), uchwyconej w relacji do grupy dominującej. Za inspirujące uważamy zwłaszcza Deleuzjańsko-Guattariańskie zdefiniowanie pojęcia, nie rezygnujemy jednak z metodologicznego wielogłosu — z uwzględnienia kategorii i perspektyw, jakie w odniesieniu do interesującej nas problematyki wypracowały teorie: post-kolonialna, nowy historyzm, multikulturalizm, krytyka feministyczna i gender studies, inne.

28.04.2024

Literatura i Prawo / Prawo i Literatura – charakterystyka zagadnienia, rozpoznanie zjawiska

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej: Literatura i Prawo/Prawo i Literatura – charakterystyka zagadnienia, rozpoznanie zjawiska, która odbędzie się w Siedlcach 23-24 (poniedziałek-wtorek) września 2024 r.

06.07.2020

Pogranicza, peryferie, marginesy / Ogólnopolska konferencja naukowa online

Powiada się, że nie istnieją kwestie jednoznacznie białe lub czarne, a rzeczywistość składa się z rozmaitych odcieni szarości. Owe „szarości” dotyczą wszelako wielu dziedzin, a sformułowania takie, jak „peryferia” czy „marginalność” oznaczają bardzo często coś znacznie pojemniejszego, mogąc odnosić się do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. (informacja Organizatorów)

03.03.2017

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje / ogólnopolska konferencja naukowa

Organizator: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.