Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.11.2019 g.09:00 - 28.11.2019 g.15:00
Added on: 23.11.2019

Oświecenie nieoświecone. Poza normą i modą

Serdecznie zapraszamy na konferencję, którą Pracownia Literatury Oświecenia organizuje we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod patronatem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

PROGRAM

Ś r o d a , 2 7  l i s t o p a d a

9.00-9.30 Kawa i rejestracja Referentów

M e d y c y n a  i  d i e t e t y k a  p o z a  n o r m ą  o ś w i e c e n i o w ą

9.30-11.10 Jarosław Dumanowski: „Prezerwatywy zdrowia ten wiersz Ci opowie”. Dietetyka humoralna w Polsce w XVIII wieku
Ewa Danowska: Medycyna wówczas nowoczesna. ,,Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów” (1801-1802)
Magdalena Patro-Kucab: Choroby i ich objawy oraz troska o zdrowie na kartach listów Alojzego Felińskiego
Maria Janoszka: Od dziwności Europy Wschodniej do niezwykłych schorzeń, czyli oblicza inności w „Pamiętnikach” doktora Józefa Franka
Agnieszka Jakuboszczak: O łysinie, spiekłej krwi i ulu. Zainteresowanie żywymi martwym ciałem w XVIII wieku

11.10-11.30 D y s k u s j a

11.30-12.00 P r z e r w a  k a w o w a

O b y c z a j o w o ś ć   n a   g r a n i c y   n o r m  i  mó d   w   X V I I I   w i e k u

12.00-13.40 Bożena Popiołek: Rzeszowski dwór Joanny de Stein i Jerzego Ignacego Lubomirskiego, chorążego wielkiego koronnego - na pograniczu epok i mód
Urszula Kicińska: Funkcjonowanie majątków szlacheckich w świetle instrukcji gospodarczych pozostawionych przez wdowy-właścicielki
Dariusz Rolnik: Obraz „wsi” czasów stanisławowskich (1764-1795). Między ideą a pragmatyzmem
Bernadetta Manyś: Zasady i normy zachowania uczniów i towarzyszy wileńskich w świetle statutów cechowych z XVIII wieku
Paweł Pluta: Czy Józef Maksymilian Ossoliński był botanikiem?

13.40-14.00  D y s k u s j a

14.00-15.00  L u n c h

D u c h o w o ś ć  n a  p o g r a n i c z u  e p o k  i  m ó d
15.00-16.20 Filip Wolański: Świt oświecenia czy zmierzch baroku - jezuickie kaznodziejstwo Kacpra Balsama
Justyna Małysiak: Interwencje świata nadprzyrodzonego w losy państwa i prostego człowieka. O przekonaniach na temat Boga i losu w kaznodziejstwie II poł. XVIII wieku
Magdalena Ślusarska: Książeczki jubileuszowe jako gatunek w formie kolekcji i ich tekstowe realizacje w XVIII stuleciu
Walentyna Łoś: Między tradycją a racjonalizacją: postawa wyższego kleru unickiego wobec zjawiska nowych ikon cudownych
16.20-16.40  D y s k u s j a
16.40-17.10  P r z e r w a  k a w o w a
17.30-18.30 Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym
18.30 Poczęstunek Organizatorów i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

C z w a r t e k , 2 8  l i s t o p a d a

9.00-9.30 K a w a

P o z a  n o r m ą  i  m o d ą  w  l i t e r a t u r z e  i  s z t u c e

9.30-11.10 Aleksandra Norkowska: „Zostawmy modę zrodzonym do niej”. Niemodni oświeceni o życiu w wielkim świecie
Danuta Kowalewska: „Twój gust nie jest moim”. Postaci i tematy niemodne w oświeceniu
Michał Bajer: Porażki Osińskiego. Poza normą „społecznego ja” pisarza późnego oświecenia
Gabriela Juranek: Polonezka, bankructwo, arszenik. Przemilczana historia robe à la polonaise (1772-1785)
Agata Roćko: Literackie obrazy oświeceniowej galantomanii

11.10-11.30 D y s k u s j a

11.30-12.00 P r z e r w a  k a w o w a

N o r m a t y w i z m  o ś w i e c e n i a ?

12.00–13.00 Agnieszka Słaby: Oświeceniowy zmierzch pompa funebris?
Adam Kucharski: Prasa drugiego obiegu – informacje z pierwszej ręki. Gazety pisane polskiego oświecenia
Magdalena Górska: Niekanoniczne fascynacje Egiptem polskich oświeconych
13.00-13.20 D y s k u s j a
13.20-13.50 L u n c h
13.50-14.50 Jolanta Kowal: Z perspektywy uczniów Hipokratesa. Przyczynki do obrazu życia literackiego po rozbiorach na podstawie pamiętników Stanisława Morawskiego i Antoniego Rollego
Zofia Rejman i Małgorzata Nesteruk: Pisanie Wolterem. O mickiewiczowskich przekładach powiastek dydaktycznych
Regina Jakubenas: „I podobny jest Paryż do Sodomy i Gomory, niż do Aten i inszych miast mądrych greckich, egipskich i włoskich” – ludzie Oświecenia w listach z Paryża ks. Remigiusza Kossakowskiego
14.50-15.15 D y s k u s j a
Z a k o ń c z e n i e   k o n f e r e n c j i

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.