Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.04.2019
Added on: 18.10.2018

Partnerstwo w komunikacji / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Celem konferencji będzie m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na partnera wydarzenia komunikacyjnego, pełniącego nie tylko funkcję biernego odbiorcy, lecz także współtwórcy, doradcy, interpretatora czy kontestatora w dobie rosnącej kultury indywidualizmu
i silnej koncentracji na jednostce.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą komunikologią.

Propozycje tematów:
• obrazowanie, konceptualizowanie i kategoryzowanie partnerstwa, dialogu/polilogu w języku, tekstach i dyskursie;
• gatunki w komunikacji społecznej;
• bariery w porozumiewaniu się;
• porozumienie/zrozumienie w komunikacji;
• kreacja partnerów w komunikacji;
• płeć a komunikowanie;
• współuczestnictwo w komunikowaniu masowym;
• relacje partnerów w dialogu;
• media jako partner w komunikacji;
• intertekstualność, hipertekstualność;
• psychologiczne, socjologiczne i kulturowe aspekty komunikacji masowej.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja.katowice@wp.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2019 roku.

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 230 zł i obejmuje koszty:
• materiałów konferencyjnych;
• poczęstunku w przerwie kawowej i obiadowej;
• publikacji monografii pokonferencyjnej (zawierającej artykuły zakwalifikowane po recenzji).

Szczegółowe informacje dotyczące uiszczania opłaty, obejmujące adres i numer konta, zostaną podane mailowo wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia.
Organizatorki zastrzegają sobie prawo selekcji proponowanych referatów.

Information

Application deadline for speakers:
01.02.2019
Fee:
230 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.