Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.04.2019 - 06.04.2019
Added on: 12.10.2018

Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu.

Szczególnej uwadze organizatorzy polecają następujące zagadnienia:
• Pojęcie jednostki leksykalnej,
• Metaforyzacja znaczeń,
• Ewolucja metod opisu znaczenia i intencji komunikacyjnej,
• Scena semantyczna i rama pragmatyczna nowego słownictwa w polszczyźnie,
• Metody badania cech gramatycznych, znaczeniowych, pragmatycznych słownictwa,
• Historia polskich jednostek leksykalnych,
• Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa,
• Zmiany semantyczne w opisie słownictwa,
• Semantyka strukturalna vs. semantyka kognitywna,
• Klasyczny model kategoryzacji,
• Pojęcie leksykalne w teorii pojęć i modeli,
• Klasa otwarta, klasa zamknięta w kognitywistyce.

Czas wystąpienia: 15 minut

Zgłoszenia według załączonego formularza prosimy przesyłać na adres pojecie.kategoria.slowo2019@gmail.com do 1 lutego 2019 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla doktorantów – 200 zł) i obejmuje koszty organizacji konferencji, obiadów, uroczystej kolacji i przerw kawowych, materiałów konferencyjnych, publikacji pokonferencyjnej. Nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w monografii książkowej.

Terminarz:
1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) – 1.02.2019 r.
2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów – 15.02.2019 r.
3. Rozesłanie programu konferencji – 15.03.2019 r.
4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.
Zgłoszenia (na załączonym formularzu) prosimy kierować na adres e-mail konferencji.

Information

Address:
budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nakiera 15b, Wrocław
Application deadline for speakers:
01.02.2019
Fee:
400 zł, dla doktorantów – 200 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.