Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.11.2018 g.09:00 - 21.11.2018
Added on: 17.11.2018

Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Podczas dwudniowego spotkania chcielibyśmy z jednej strony omówić z przedstawicielami poszczególnych instytutów i wydziałów sytuację polonistyk działających na terenie Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i innych krajów położonych w Europie środkowowschodniej, z drugiej ‒ przedstawić konkretne propozycje współpracy naukowej, projekt kolejnego kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, uczestnictwa w poszerzonej o część historyczną wersji "Biuletynu Polonistycznego", wykorzystania bieżącej literatury naukowej w ramach portalu Academica, zapewniającego elektroniczny dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie,  aktualnej oferty programów stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla badaczy, studentów i kandydatów na studia itp.

Konferencja ma charakter sondażowo-instruktażowy: z jednej strony celem organizatorów jest możliwie najdokładniejsze zorientowanie się, jak wygląda w tej chwili kształcenie w zakresie wiedzy o literaturze i języku polskim, jak możliwe jest rozwijanie w tych ośrodkach badań nad literaturą polską, polskimi dokonaniami i życiem literackim - współczesnymi i dawnymi, ew. ruchem przekładowym, praca naukowa w archiwach, zbiorach polskich będących własnością instytucji naukowych poza krajem w ścisłej współpracy między badaczami spoza kraju i z Polski; z drugiej - zapoznanie Kolegów z polonistyk działających w Europie środkowo-wschodniej z ofertą praktycznej współpracy w zakresie kształcenia polonistycznego (literaturoznawczego), obecnością tych polonistyk na "rynku" nauki i wspólnych badań w Rzeczpospolitej Polskiej. 

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 20 listopada

9.00-9.15 OTWARCIE KONFERENCJI
9.15-10.35 CZĘŚĆ I

 • Magdalena Popiel, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych – Projekt „Geopolonistyka”
 • Łukasz Wojdyga, Kamila Dembińska, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Propozycje NAWA dla środowisk akademickich Europy Środkowo-Wschodniej
 • Jolanta Tambor (UŚ, MSSP) – Publikacje po VI Światowym Kongresie Polonistów

BIAŁORUŚ

 • Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku

Mikołaj Chmialnicki, Polonistyka na Uniwersytecie Państwowym w Mińsku: osiągnięcia i problemy

 • Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały

Alaxandr Brazgunou – Badania nad literaturą polską w Akademii Nauk Białorusi: 1991-2017

10.35-10.55 DYSKUSJA
10.55-11.15 PRZERWA

11.15-12.35 CZĘŚĆ II

 • Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały

Swietłana Musijenko – Los polonistyki na Uniwersytecie Grodzieńskim. Muzeum Zofii Nałkowskiej jako naukowo-dydaktyczna jednostka kultury polskiej na Białorusi

Helena Nielepko – Wycieczki w Muzeum Zofii Nałkowskiej. Osobliwości wykładania języka polskiego na Uniwersytecie Grodzieńskim

 • Jarosław Ławski (UwB), Perspektywy współpracy filologów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w świetle przeprowadzanych „reform” nauki
 • Mariola Wilczak (IBL PAN) – „Biuletyn Polonistyczny” – krajowy i międzynarodowy portal środowiskowy

12.35-13.00 DYSKUSJA
13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00-15.20 CZĘŚĆ III
LITWA

 • Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego, Centrum Polonistyczne

Mirosław Dawlewicz – Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim– tradycje i teraźniejszość
Regina Jakubėnas – Specyfika programu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim

 • Uniwersytet Witolda Wielkiego, Akademia Edukacji, Instytut Kształcenia Nauczycieli

Irena Masojć – Dorobek naukowy polonistów z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego a nowe wyzwania badawcze

Henryka Sokołowska – Studia polonistyczne o ukierunkowaniu pedagogicznym w Wilnie. Współczesne uwarunkowania na tle wieloletnich tradycji

15.20-15.40 DYSKUSJA
15.40-16.00 PRZERWA

16.00-17.00 CZĘŚĆ IV

 • Paweł Bukowiec (UJ) – Międzynarodowa polonistyka literacka – szanse i zagrożenia
 • Karolina Zioło-Pużuk (UKSW) – Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW – perspektywy współpracy
 • Bartłomiej Szleszyński, Konrad Niciński (IBL PAN) – Cyfrowy portal „Panorama literatury polskiej”

17.00-17.20 DYSKUSJA
18.00 KOLACJA


Środa, 21 listopada
9.00-10.20 CZĘŚĆ I
UKRAINA

 • Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Rościsław Radyszewski – Katedra Polonistyki w Kijowie i jej działalność

Marija Bracka – Proces dydaktyczno-naukowy na polonistyce kijowskiej: stan obecny i perspektywy

 • Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Lidia Nepop-Ajdaczyć – Nauki polonistyczne na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”: obecny stan i perspektywy rozwojowe

 • Marcin Cieński, Anna Dąbrowska (UWr) – Przed VII Światowym Kongresem Polonistów, Wrocław 2020

10.20-10.40 DYSKUSJA
10.40-11.00 PRZERWA

11.00-12.40 CZĘŚĆ II

 • Dorota Fortuna (Biblioteka Narodowa) – Portal „Academica” dla studentów i badaczy w Polsce i spoza Polski
 • Odeski Uniwersytet Narodowy im. I. I. Miecznikowa

Helena Wojcewa – Edukacja polonistyczna w Odessie: historia i stan obecny

Ludmiła Jakowenko – Aktualna sytuacja studiów polonistycznych na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I. I. Miecznikowa (dyscypliny naukowe, programy, podręczniki, pomoce dydaktyczne itp.)

Ludmiła Potapowa – Nauczanie języka polskiego w Szkole nr 121 w Odessie

 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Ludmiła Stanisławowa, Julia Sierkowa – Filologia polska w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym – historia, osiągnięcia, kierunki rozwoju

12.40-13.00 DYSKUSJA
13.00-14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00-15.00 CZĘŚĆ III

 • Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Ałła Krawczuk, Łesia Korol – Polonistyka na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki: tradycje i współczesność (nauka, dydaktyka, współpraca międzynarodowa)

 • Centrum Oświaty Międzynarodowej Politechniki Lwowskiej

Nataliya Rozhankivska – Wzrost zainteresowania nauczaniem języka i kultury polskiej w związku z rozwojem mobilności, komunikacji i współpracy naukowej i akademickiej na uczelniach wyższych (na przykładzie Politechniki Lwowskiej).

 • Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku

Swietłana Suchariewa, Natalia Ciołyk, Działalność Instytutu Polski jako centrum wiedzy o Polsce

15.00-15.10 PRZERWA

15.10-15.50 CZĘŚĆ IV

 • Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Ihor Kozłyk – Polonistyczne studia i badania literatury polskiej przy Katedrze Literatury Powszechnej i Komparatystyki Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. W. Stefanyka

Olga Ciwkacz (Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku) – Polscy pisarze województwa stanisławowskiego XIX – pierwszej połowy XX wieku we współczesnych badaniach ukraińskich

15.50-16.10 DYSKUSJA
16.10-16.30 PRZERWA

16.30-17.30 CZĘŚĆ V

 • Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza

Olga Pavliuk – Język polski na tle wielokulturowości Ukrainy południowo-wschodniej (na przykładzie obwodu Zaporoskiego)

 • Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Jarosław Redkwa, Kamil Gofron – Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Jerzy Kowalewski (Fundacja Wolność i Demokracja), Polonistyki na Ukrainie Anno Domini 2018 – próba bilansu

17.30-18.00  DYSKUSJA I ZAMKNIĘCIE OBRAD
 

Information

Address:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, sala 144 im. Adama Mickiewicza
Added on:
17 November 2018; 15:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 April 2019; 15:29 (Piotr Bordzoł)

See also

22.01.2019

Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej KUL serdecznie zaprasza na wykład „Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach”.

18.03.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Polonistyki i Przekładu / Katedra Literatury Ukraińskiej / Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Pogranicza Literackiego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej, która odbędzie się 20 kwietnia br. w trybie zdalnym.

07.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Łucku

Zapraszamy Państwa na Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, gdzie 9 października odbędzie się otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". To nasza pierwsza wizyta na polonistyce poza granicami Polski.

15.10.2021

Modernizm polski i ukraiński. Warianty narodowe: paralele i dialogi

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Polonistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki oraz Instytut Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zapraszają na międzynarodową konferencję naukową "Modernizm polski i ukraiński. Warianty narodowe: paralele i dialogi".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.