Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.04.2016 g.09:00 - 26.04.2016 g.20:00
Added on: 04.10.2015

Rzeczpospolita domów VI: Domy wiedzy i sztuki

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2016 r. 

Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. Dom – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. Dom – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

Domy to depozytariusze naszej kultury i tradycji, to miejsca kształtujące naszą tożsamość i samoświadomość, obszar zdobywania pierwszych doświadczeń i wiedzy o świecie – najpierw tym najbliższym, znanym i swojskim, a następnie również tym dalekim, nieznanym i tajemniczym.

Szczególnego rodzaju domami są te, które służą przekazywaniu i gromadzeniu wiedzy – czyli wszelkiego rodzaju szkoły, collegia, uniwersytety, biblioteki, archiwa etc., oraz te, których misją jest upowszechnianie kultury i sztuki, jak na przykład muzea, teatry, kina, galerie sztuki, a nawet domy kultury… Właśnie te domy oraz ludzie, którzy zawodowo lub z pasji w przeszłości i współcześnie zajmowali się lub zajmują upowszechnianiem wiedzy oraz animacją życia naukowego i kulturalnego (przykładem choćby działalność braci Józefa i Andrzeja Załuskich), będą nas interesowały najbardziej w czasie najbliższego interdyscyplinarnego spotkania poświęconego rozmowom o domach Rzeczypospolitej w jej dawnych i obecnych granicach. W związku z podjętą tematyką hasło, jakie nadajemy naszemu szóstemu spotkaniu, brzmi: Domy wiedzy i sztuki.

Tradycyjnie już zapraszamy w gościnne mury Akademii Pomorskiej i do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Hasło szóstej konferencji w cyklu Rzeczpospolita domów odsyła do wyjątkowych domów, które z jednej strony kojarzą się z organizacją codziennego życia, a ich funkcja jest pragmatyczna i utylitarna, zwłaszcza w aspekcie kształcenia, zdobywania i gromadzenia wiedzy, z drugiej natomiast wiążą się z niecodzienną i niepospolitą działalnością ludzi, z obszarami kreowania rzeczywistości, z przeżyciami estetycznymi, które mogą dostarczać wielu wrażeń, wpływać na sferę emocjonalną człowieka etc.

Te szczególne domy i ludzie z nimi związani interesują nas w szerokim spektrum antropologicznym i socjologicznym, kulturowym i filozoficznym. Liczymy na studia, które proponowaną tematykę ukażą w całym jej zróżnicowaniu, w bogactwie materialnym i niematerialnym, w architekturze i w literaturze. Dlatego też z pytaniem, jaka jest ich rola w kulturze i tradycji

Rzeczpospolitej, zwracamy się do literaturoznawców, historyków, teatrologów, filmoznawców, historyków sztuki, muzealników, archiwistów, socjologów, geografów oraz tych wszystkich, u których hasło Domy wiedzy i sztuki wywołuje żywą refleksję.

Teksty Państwa wystąpień zostaną opublikowane w monografii, która będzie kolejnym, szóstym tomem budującym „bibliotekę” Rzeczpospolitej domów. W ramach opłaty konferencyjnej, której wysokość określamy na 550 zł, organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne, wyżywienie oraz 2 noclegi. Pozostałe informacje (termin, w jakim należy uiścić opłatę, miejsce zakwaterowania, nr konta, adres oraz hasło, jakie należy podać w tytule przelewu) zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji w styczniu 2016 r. Tematy referatów prosimy zgłaszać listownie lub drogą elektroniczną na adres inicjatorki i kierownika naukowego konferencji do 31 grudnia 2015 r. korzystając z formularza zgłoszeniowego.

See also

13.04.2016

Wykład prof. UŚ , dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej u osób z rozszczepem wargi i podniebienia

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. UJK dr hab. Piotr Zbróg oraz Kierownik studiów podyplomowych z logopedii ogólnej dr Ewa Boksa serdecznie zapraszają studentów filologii polskiej spec. nauczycielska z logopedią oraz słuchaczy studiów podyplomowych z logopedii ogólnej, jak również innych kierunków pedagogicznych na wykłady prof. UŚ, dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej u osób z rozszczepem wargii podniebienia.

28.04.2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI", Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny

     To już VIII Konferencja z cyklu "Żydzi Wschodniej Polski", mająca na celu zaprezentowanie artystów i twórców XIX i XX wieku - tych znanych i mniej rozpoznawanych na mapie humanistyki. Zagadnienia badawcze dotyczą rozmaitych obszarów wiedzy - patrz program w załączeniu. Edycja VIII dotyczy światów artystów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem Konferencji jest w tym roku Rosa Raisa - wybitna śpiewaczka urodzona w Białymstoku. 

10.04.2015

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Kresów i pogranicza wschodniego oraz północno-wschodniego w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży. Temat wydaje nam się ciekawy, a jednocześnie wciąż wymagający szczegółowych badań, nowych ujęć, analiz i interpretacji, skupionych zarówno na problematyce związanej z geograficznie, historycznie, kulturowo czy literacko rozumianymi Kresami oraz twórcami kresowymi, ale również na literackich współczesnych tematyzacjach pogranicza.

10.09.2015

Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa

  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.