Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.10.2019 - 12.10.2019
Added on: 25.01.2019

Słowiańska frazeologia gwarowa II

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Katedra Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod patronatem Komisji Frazeologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się w dniach 11–12 października 2019 r. na Wydziale Polonistyki UJ (ul. Gołębia 16).

Opłata konferencyjna wynosi 450 złotych i obejmuje materiały konferencyjne, uroczystą kolację oraz publikację wygłoszonych referatów. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów i wyżywienia (organizatorzy nie uczestniczą w rezerwacji noclegów, ale mogą podać adresy hoteli).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Katedry Historii Języka i Dialektologii WP UJ: http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 maja 2019 r. wyłącznie na adres e-mail: frazeologiagwarowa@gmail.com.

O przyjęciu na konferencję decyduje trafność doboru tematyki wystąpienia. Wszystkie szczegółowe informacje zostaną przesłane drogą elektroniczną.

Przewidziany czas referatów wynosi około 20 minut. Języki konferencji: wszystkie słowiańskie.

Numer konta bankowego organizatorów zostanie podany w osobnym komunikacie po odebraniu formularza zgłoszeniowego uczestnika.

Komitet programowy:
Prof. dr hab. Alexander Bierich (Uniwersytet w Trewirze, Niemcy)
Prof. dr hab. Valerij M. Mokienko (Petersburski Uniwersytet Państwowy)
Prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ)
Prof. dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS)
Prof. dr hab. Harry Walter (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)

Organizatorzy:
Dr hab. Maciej Rak
Mgr Katarzyna Bolęba-Bocheńska
Mgr Olga Radziszewska


PROGRAM WYDARZENIA

11 października (piątek)

 • 9.00–9.30 – Rejestracja uczestników, sala 22, Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 20, 2. piętro

Miejsce obrad: sala 22, Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 20, 2. piętro
Otwarcie konferencji i przywitanie gości (9.30–10.00)
Wystąpienie Dziekana Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Renaty Przybylskiej
Wystąpienie przedstawiciela Komisji Frazeologicznej przy MKS prof. Walerija M. Mokijenki
Wystąpienie organizatora dra hab. Macieja Raka, prof. UJ

 • Panel tematyczny (10.00–11.30)

FRAZEOLOGIA (GWAROWA) I JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA
Paneliści:
prof. WALERIJ M. MOKIJENKO (Petersburski Państwowy Uniwersytet, Petersburg, Rosja)
prof. JERZY BARTMIŃSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
prof. HARRY WALTER (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)
prof. WOJCIECH CHLEBDA (Uniwersytet Opolski, Polska)

Prowadzący: dr hab. MACIEJ RAK, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 • 11.30–11.50 – przerwa na kawę

Przewodniczący: prof. W.M. Mokijenko

 • 11.50–12.10 dr hab. GABRIELA DZIAMSKA-LENART (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska), Gwarowe słowniki frazeologiczne języka polskiego – przegląd
 • 12.10–12.30 д-р. філол. наук НАТАЛІЯ ВЕНЖИНОВИЧ (Użhorodzki Narodowy Uniwersytet, Użhorod, Ukraina), Діалектна фраземіка як предмет лінгвокультурологічного аналізу
 • 12.30–12.50 prof. JOSEPH A. ROBERTS (USA, Direction of planning Teaching English), On temporal expressions in the formation of metaphor in modern Russian
 • 12.50–13.10 dr MIROSŁAWA HORDY (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Polska i rosyjska somatyczna frazeologia gwarowa na tle języka ogólnonarodowego
 • 13.10–13.30 dr hab. EWA MŁYNARCZYK, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska) Frazemy gwarowe obrazujące sposób prowadzenia wiejskiego gospodarstwa domowego
 • 13.30–13.50 доц. ЕЛЕНА В. НИЧИПОРЧИК (Homelski Państwowy Uniwersytet im. Franciszka Skaryny, Homel, Białoruś), Диалектные лексикализованные предложно-падежные сочетания
 • 13.50–14.10 - dyskusja
 • 14.10–15.00 – przerwa

Przewodniczący: prof. Harry Walter

 • 15.00–15.20 доц. НАТАЛЬЯ Г. АРЕФЬЕВА (Odeski Narodowy Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa, Odessa, Ukraina), К вопросу о создании „Фразеологического словаря русских говоров Одесщины”
 • 15.20–15.40 dr FABIAN KAULFÜRST (Serbski Instytut, Budziszyn, Niemcy), Awdijowy korpus maminorěcneje dolnoserbšćiny ako žrědło za pśeslěźowanje dolnoserbskeje dialektalneje frazeologije
 • 15.40–16.00 доц. НАТАЛІЯ КОВАЛЕНКО, доц. БОРИС КОВАЛЕНКО (Kamieniecki Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki, Kamieniec Podolski, Ukraina), Інформативність сучасних фразеологічних словників українських говорів
 • 16.00–16.20 prof. ANNA TYRPA (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska), Frazematyka Ochotnicy Dolnej w Gorcach (na podstawie niewydanego słownika Witolda Truszkowskiego)
 • 16.20–16.40 проф. ТАТЬЯНА ФЕДУЛЕНКОВА, бак. АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА (Włodzimierski Państwowy Uniwersytet, Włodzimierz, Rosja), Сопоставительный анализ вариантности фразеологии с компонентом давать / give (на материале северных русских и британских диалектов)
 • 16.40–16.55 - dyskusja
 • 16.55–17.15 – przerwa na kawę

Przewodniczący: prof. Alexander Bierich

 • 17.15–17.35 doc. ZBYNĚK HOLUB (Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy), Obraz jihočeské frazeologie na přelomu tisíciletí a její reflexe v literatuře (se zřetelem k frazeologii lokálních nářečí, zejména doudlebského, blatského, prachatického a chodského)
 • 17.35–17.55 проф. ТЕТЯНА П. БЕЦЕНКО (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki, Sumy, Ukraina), Поетична фразеологія у текстах українських народних дум
 • 17.55–18.15 проф. ЛЮДМИЛА М. МАРЧУК, доц. ОЛЕГ А. РАРИЦЬКИЙ (Kamieniecki Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki, Kamieniec Podolski, Ukraina), Тематичні групи діалектної фразеології Поділля: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі збірки фразеологізмів села Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області)
 • 18.15–18.35 dr ELENA NEVZOROVA-KMECH (Uniwersytet Łódzki, Polska), Диалектизмы в субстандартных русскихи польских фразелогизмах
 • 18.35–18.55 mgr MAGDALENA GRUPA-DOLIŃSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska), Obcojęzyczne elementy w zasobie frazeologii rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce
 • 18.55–19.15 - dyskusja

12 października (sobota)

godz. 9.00–11.30
Przewodnicząca: dr Mirosława Hordy

 • 9.00–9.20 доц. МАРІЯ ФЕНКО (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina), Синергетична інтерпретація концепту рай (на матеріалі сакральної фразеології)
 • 9.20–9.40 доц. ЗОРЯНА МАЦЮК (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina), Вустами мед пити: символічно-етимологічний аналіз діалектної фразеології
 • 9.40–10.00 dr MONIKA BUŁAWA (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska), Święty Walenty we frazeologizmach i przysłowiach polskich
 • 10.00–10.20 dr RENATA DŹWIGOŁ (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska), Diabelski czyli jaki? Kilka słów o motywacji nazw
 • 10.20–10.40 dr EMIL POPŁAWSKI (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska), Rok rolniczo-gospodarski w świetle przysłów w gwarach polskich (od św. Eliasza – 20 lipca, do św. Tomasza – 21 grudnia)
 • 10.40–11.00 dr hab. LIDIA PRZYMUSZAŁA, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska), Gwarowe frazeologizmy określające wiek człowieka (na przykładzie materiału śląskiego)
 • 11.00–11.20 - dyskusja
 • 11.20–11.40 – przerwa na kawę
  Przewodnicząca: dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
 • 11.40–12.00 prof. ALEXANDER PAVILCH (Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Mińsk, Białoruś), Badania porównawcze polskich i białoruskich odpowiedników frazeologicznych
 • 12.00–12.20 dr KATARZYNA KONCZEWSKA (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska), Baba jaka jest… czyli obraz kobiety w białoruskiej paremiologii grodzieńskiej
 • 12.20–12.35 mgr EWA SIKORA (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska), Podhalańska frazeologia i paremiologia jako źródło rekonstrukcji gwarowego obrazu głodu
 • 12.35–12.50 mgr KATARZYNA BOLĘBA-BOCHEŃSKA (Uniwersytet Jagielloński), Językowo-kulturowy obraz grzybów w polskiej frazematyce gwarowej
 • 12.50–13.05 mgr OLGA RADZISZEWSKA (Uniwersytet Jagielloński), Frazeologia gwarowa gminy Rzewnie w powiecie makowskim
 • 13.05–13.20 mgr PAULINA KARPETA (Uniwersytet Jagielloński), Frazeologia gwarowa pogranicza małopolsko-mazowieckiego
 • 13.20–13.40 - dyskusja

Przewodnicząca: prof. Renata Przybylska

 • 13.40–14.00 prof. ALEXANDER BIERICH (Uniwersytet w Trewirze, Niemcy), Диалекты как источник русской исторической фразеологии
 • 14.00–14.20 prof. HARRY WALTER (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy), Диалектная фразеология в немецко-русском историко-этимологическом словаре
 • 14.20–14.40 проф. ВАЛЕРИЙ М. МОКИЕНКО (Petersburski Państwowy Uniwersytet, Petersburg, Rosja), Диалектная и историческая фразеология: перспективы взаимодействия
 • 14.40–15.00 dr hab. MACIEJ RAK, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Do czego się przydaje frazeologia gwarowa?

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.