Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.05.2019 - 22.05.2019
Added on: 17.02.2019

SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem „SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst”, która odbędzie się w dniach 21–22 maja 2019 r.w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ.

Już od ponad 20 lat nasza jednostka ma zaszczyt gościć na cyklicznie organizowanych konferencjach naukowych, poświęconych różnym zjawiskom współczesnej polszczyzny, wybitnych językoznawców, humanistów, badaczy komunikacji medialnej. Również i w tym roku zaproszenie na konferencję „SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst” kierujemy tak do językoznawców, jak i literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, etyków, medioznawców, komunikologów, socjologów. Przedmiotem refleksji naukowej tegorocznego spotkania chcielibyśmy bowiem uczynić SŁOWO rozumiane nie tylko jako wyraz, leksem, znak językowy przedmiotu myśli, ale także jako mówienie, mowę, wypowiadanie się, ustne lub pisemne.

Proponujemy szerokie spojrzenie na SŁOWO jako jednostkę systemu języka, tekstu oraz dyskursu. Interesują nas  różne ujęcia słów (wyrazów, leksemów): strukturalne i semantyczne, leksykograficzne, normatywne i pragmatyczne, kognitywne, komunikacyjne, tekstologiczne, dyskursowe; synchroniczne, diachroniczne, kontrastywne. Ciekawi jesteśmy wyników badań zarówno nad leksyką najnowszą, jak i dawną, a także nad słowami, które —  zapomniane — odżywają w języku młodych użytkowników polszczyzny.

Zachęcamy do tego, by w polu obserwacji badawczych umieścić  również ważne społecznie zagadnienia z zakresu aksjologii lingwistycznej i etyki słowa. Zapraszamy więc także do podjęcia refleksji nad słowami, które są: dobre lub złe, wielkie, piękne i ważne lub przeciwnie— banalne i puste; uroczyste i wyszukane, płomienne i wieszcze; cierpkie i gorzkie; twarde, trudne, gniewne, zuchwałe…

Wyrażamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie z zainteresowaniem i zechcą włączyć się do dyskusji naukowej nad wartością słowa, jego strukturą, znaczeniem i oddziaływaniem społecznym.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje koszty wydania recenzowanej publikacji, materiałów konferencyjnych, a także przerw kawowych i uroczystej kolacji w dniu 21 maja. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu i wyżywienia.

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 15 kwietnia 2019 roku (Uniwersytet Łódzki, nr konta: BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767; w tytule wpłaty prosimy podać „Słowo — imię i nazwisko uczestnika”).

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ — kierownik naukowy konferencji
dr Agnieszka Wierzbicka — sekretarz konferencji
dr Elwira Olejniczak — sekretarz konferencji
dr hab. Katarzyna Jachimowska
dr hab. Beata Burska-Ratajczyk
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla

Information

Address:
Pomorska 171/173
Application deadline for speakers:
31.03.2019
Fee:
400 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.