Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.09.2020 - 18.09.2020
Added on: 25.02.2020

Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Literatura – kultura – społeczeństwo – historia / międzynarodowa konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17–18 września 2020 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizuje ją Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej, Instytutem Filologii Słowiańskiej i Katedrą Judaistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Partnerami strategicznymi są Instytut Historyczny oraz Instytut Studiów Międzynarodowych UWr, Urząd Miasta Wrocław.

Z zaproszenia organizatorów:

[...] Jednym z głównym celów konferencji będzie również próba wykazania, jak literatura i kultura, które służą między innymi samoobserwacji społeczeństw, wywierają wpływ na pola społeczne i realność doświadczeń irytacji. Przyjmując, iż Niklas Luhmann miał rację, twierdząc, że systemy społeczne odnawiają się bezustannie, „ewoluują” także w kontekście konfrontacji z kulturowymi irytacjami i zakłóceniami, to wykorzystanie kategorii „zakłóceń” [...] do badań intelektualnych dyskursów literaturoznawczych, kulturoznawczych, medioznawczych, filmoznawczych czy też historiograficznych może się okazać wyjątkowo produktywne w odniesieniu do kategorii wolności. W związku z tym warto poddać pod namysł kwestię, na ile tekstom kultury może być przypisywana nie tylko wartość estetyczna, ale i polityczna oraz społeczna, wskutek czego stają się one rzecznikami spraw ludzkich, spraw humanizmu, dzięki czemu głos zaangażowanych twórców i intelektualistów może zyskać niebagatelny wpływ na rozwój społeczeństw. Wiadomym jest, że istotne przełomy, jakimi są wojny, wygnania, wysiedlenia, bieda, przemoc czy inne sytuacje kryzysowe, w których kwestia wolności zostaje priorytetowo wprowadzona na sztandary intelektualnych, społecznych czy politycznych debat, prowokują zawsze kolektywne procesy normalizujące, a tym samym wprowadzają strategie przystosowania się do panujących warunków (Jürgen Link). Stąd organizatorzy konferencji z myślą o możliwie kompleksowym podejściu do tak wytyczonego obszaru badawczego zachęcają, by wybrane do analizy teksty kultury rozpatrywać na dwóch poziomach, tj. na poziomie ich zawartości estetycznej, czyli systemu symbolicznego - figur, tematów, motywów - oraz na poziomie ich oddziaływania w społeczeństwie, czyli w oparciu o dyskusje, które one wywołują, o wypowiedzi samych twórców, o ich stanowisko polityczne. Dzięki takiej strategii badawczej łatwiejsze będzie ustalenie odpowiedzi, jakie ślady pozostawiają w tekstach kultury zdarzenia ostatnich 75 lat (w tym przede wszystkim minionego transformacyjnego trzydziestolecia), jaka jest poetyka, narracje i dyskursy o tym okresie oraz jakimi środkami twórcy wyrażają swoje zaangażowanie polityczne i społeczne, których oś napędową stanowi kategoria wolności.

Organizatorzy konferencji zdają sobie sprawę, że przedstawiony w niniejszym szkicu zarys możliwej problematyki dla konferencyjnej dysputy jest niepełny. Ale też i nie rości on sobie pretensji do wyczerpującego opisu tak wieloaspektowego fenomenu, jakim jest wolność w posttotalitarnych krajach powojennej Europy. Jednak mamy nadzieję, że zaakcentowane pola badawcze staną się inspirującą zachętą do podjęcia wymiany myśli dla badaczy z kręgu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, historii, filozofii, socjologii oraz antropologii kultury czy też psychologii społecznej.

W ramach konferencji planowany jest panel dyskusyjny Działanie jest obowiązkiem wobec własnej wolności.

Języki konferencji: polski, angielski, niemiecki.

Opłata konferencyjna: 400zł/75 euro (nie obejmuje zakwaterowania w hotelu; informacje o możliwym zakwaterowaniu oraz o numerze rachunku bankowego dla wnoszenia opłaty konferencyjnej zostaną przesłane wraz z informacją o przyjętym zgłoszeniu).

Zgłoszenia: prosimy o nadsyłanie w języku polskim i angielskim tematów i abstraktów (200-300 słów) niepublikowanych wcześniej referatów, wraz ze słowami kluczowymi i notką biograficzną (max. 80 słów), do 25 kwietnia 2020 roku.
Adres poczty elektronicznej do korespondencji: freedom.uwr2020@gmail.com
Informacje o przyjętych referatach zostaną ogłoszone 5 maja 2020 roku.
Po konferencji przewidywana jest recenzowana publikacja wygłoszonych referatów w wysoko punktowanym wydawnictwie z listy MNiSW.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • kierowniczki naukowe konferencji: prof. UWr dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr Monika Wolting
  • członkowie: dr hab. Joanna Lisek, prof. UWr dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr dr hab. Łarysa Leszczenko, dr Gordana Đurđev-Małkiewicz, dr Kamil Kijek
  • sekretarze konferencji: dr Joanna Banachowicz, mgr Olga Kowalczyk, mgr Kamila Sroślak

Information

Address:
pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław
Application deadline for speakers:
25.04.2020
Fee:
400 zł/75 euro
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.