Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.02.2019 - 10.02.2019
Added on: 12.10.2018

Wiedza i mądrość w kulturze. Od encyklopedii przez wikinomię do smart mobs

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

W 2005 roku na łamach „Nature” opublikowano artykuł, w którym wykazano zbliżoną liczbę nieprawidłowości merytorycznych w hasłach publikowanych na łamach cyfrowej Wikipedii oraz Encyclopaedia Britannica. W 2012 roku z kolei redaktorzy tej ostatniej podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania monumentalnej encyklopedii drukiem. Te dwie daty, wpisujące się w pełni w krajobraz cyfrowego zwrotu nowoczesnej humanistyki, składają się na symboliczny koniec epoki druku, “przygważdżającej słowa” do papieru i nadającej im metafizyczną brzemienność charakterystyczną dla świata tekstocentryzmu: w którym autorytet i instytucja rozszerzają panowanie nad spectrum wiedzy/władzy przede wszystkim dzięki wynalazkowi druku.  Epoka cyfry otwarła ten zamknięty świat, wystawiając równocześnie jego mieszkańców na nowe wyzwania, charakterysty­czne dla ery wikinomii: open source, networking, crowdsourcing, smart mobs, crowd wisdom i pokrewne, unaoczniające demokratyczny i konwergentny obraz współczesnego encyklopedyzmu. (z informacji Organizatorów)

Organizatorów konferencji interesują przede wszystkim zagadnienia:
• historii encyklopedii: najstarszych znanych zbiorów wiedzy powszechnej (enkýklios paideía);
• oświeceniowej idei Encyklopedii: racjonalizmu, scjentyzmu i obiektywizmu;
• współczesnych encyklopedii drukowanych i cyfrowych, słowników, kompendiów, silvae rerum i innych;
• społecznego funkcjonowania encyklopedii, słowników itd.;
• internetowych encyklopedii (Wikipedii, ale i innych “wolnych encyklopedii”, opartych na systemie Wiki, w tym także encyklopedii fanowskich);
• encyklopedii jako bazy danych w naukach informatycznych: bibliotek skryptów, assetów graficznych itp.;
• analizy big data i związanych z nią wyzwań informatyczno-społecznych;
• autorytetu i eksperckości encyklopedii i stojących za nią instytucji;
• druku cyfrowego: np. możliwości implementacji oprogramowania encyklopedycznego w czytnikach czy integracji słowników z e-książkami;
• bibliologii i bibliometrii w nauce;
• encyklopedii w światach wirtualnych: grach MMORPG, cRPG;
• encyklopedii w postaci opisów systemów tradycyjnych gier fabularnych (RPG);
• kompetencji encyklopedycznej Umberta Eco jako kulturowego pola odniesienia;
• ksenoencyklopedii (Richard Saint-Gelais) i encyklopedii fantastycznych oraz wymyślonych (Encyklopedia Diuny, Świat Lodu i Ognia, Biblioteka Ossus itp.);
• komponentów encyklopedycznych w literaturze fantasy i science fiction (słowników, drzew genealogicznych, fingowanych biografii, wypisów z kronik itp.).

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres konferencja.encyklopedie@gmail.com mija 15 stycznia 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Information

Address:
Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, Kraków
Application deadline for speakers:
15.01.2019
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.