Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 16.10.2019 g.17:30 - 18.10.2019 g.18:00
Added on: 01.10.2019

Wielkie Pomorze. Gryfici oraz ich dziedzictwo

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk

Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe „Wielkie Pomorze“ to cykliczne interdyscyplinarne sympozjum pielęgnujące tożsamość kulturową, regionalną i narodową. Pierwsza edycja Konfrontacji poświęcona była problematyce mitu przestrzeni Pomorza (2007), druga tożsamości kulturowej (2009), trzecia nakreśleniu najciekawszych ośrodków pomorskiej kultury artystycznej (2011), czwarta problematyce konfesji religijnej mieszkańców Pomorza (2013). Piąta określała zjawiska socjologiczno-literackie, które wyrażane były w artystycznych aktach dyskursów narodowych (2015), szósta dotyczyła pomorskiej problematyki konfliktów i wojen oraz zawieranych ugód i pokojów (2017). Siódma edycja naszych Konfrontacji (w 2019 r.) poświęcona będzie Gryfitom i ich wypracowanemu przez kilka wieków Księstwu Pomorskiemu. Podejmowanie tego tematu wiąże się z przedstawieniem tak historii jak i dziedzictwa Gryfitów z różnych punktów widzenia. Przede wszystkim polskiego, niemieckiego, czy kaszubskiego, ale chcielibyśmy się pokusić o przyjęcie perspektywy pomorskiej, państwa istniejącego od XII do XVII w. na terytorium od okolic Rostocku do okolic Gdańska.

Namysł nad tematyką „Wielkie Pomorze. Gryfici oraz ich dziedzictwo“ realizowany będzie w trakcie trzydniowych Konfrontacji w formach konferencji naukowej, wydarzeń artystycznych i spotkań autorskich. W podstawowym celu chodzi nam o ukazanie skomplikowanych relacji kulturowych Pomorza rozumianego jako terytorialna całość, która rozciąga się dzisiaj na terenie Polski i Niemiec. Nasze Konfrontacje to przestrzeń społecznego i kulturowego spotkania się różnych narodów i grup społecznych, które niegdyś istniały w państwowej jedności pod władztwem rodzimej dynastii. Przywołując Gryfitów, chcemy ukazać wybitnych przedstawicieli tego rodu, nadających ton swej osobowości i stylu myślenia nie tylko na Pomorzu, ale i w wielu dworach królewskich i książęcych Europy. Badania nad współczesnym odczytaniem dziedzictwa Gryfitów mogą podczas Konfrontacji stać się miejscem wymiany doświadczeń i międzynarodowym forum dyskusji.

Przykładowe tematy wystąpień:

 • wczesne średniowiecze jako czas pojawienia się pierwszych książąt z rodu Gryfitów
 • informacje w europejskich źródłach historycznych i literackich o Gryfitach
 • Gryfici jako dynastia książęca i ich polityka zewnętrzna oraz wewnętrzna
 • Gryfici a Słowianie
 • Gryfici a kultura germańska
 • Gryfici a wpływy polskie
 • Gryfici a kaszubszczyzna
 • Obrazy kronikarskie o Gryfitach
 • Obrazy literackie o Gryfitach
 • Gryfici w sztuce dawnej i współczesnej
 • Gryfici a katolicyzm na Pomorzu
 • Gryfici a protestantyzm na Pomorzu
 • wojna trzydziestoletnia na Pomorzu i rola Gryfitów
 • rozpad Księstwa Pomorskiego i upadek rodu Gryfitów
 • Gryfitki jako księżne, mecenaski i polityczki
 • pamięć o Gryfitach z perspektyw niemieckiej, polskiej i kaszubskiej

Konfrontacje „Wielkie Pomorze“ kierowane są do kilku środowisk:

 • przedstawiciele środowisk akademickich (religioznawcy, historycy, poloniści, germaniści, kulturoznawcy)
 • środowiska artystyczne (muzycy, ludzie teatru, fotograficy, malarze)
 • działacze i animatorzy życia kulturalnego Pomorza (nauczyciele edukacji regionalnej, historii i języków narodowych)
 • osoby zainteresowane problematyką tożsamości kulturowej oraz integracją europejską.

Materiały z Konfrontacji zostaną zebrane i opracowane przez kierownika naukowego projektu (prof. Daniel Kalinowski). Następnie grupa tekstów naukowych zostanie oddana do zewnętrznej recenzji, zaś część pozanaukowa wypowiedzi (scenariusze teatralne, fotografie) utworzą warstwę dokumentacyjno-ikonograficzną druku zwartego. Powstała w ten sposób książka może nieć kilku wydawców: Akademię Pomorską w Słupsku oraz Instytut Kaszubski. Zapewni to publikacji lepszy marketing oraz szerszy zasięg oddziaływania.

See also

31.01.2017

Wielkie Pomorze - wojna i pokój / międzynarodowe sympozjum

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej, Instytut Kaszubski oraz Muzeum Pomorza Środkowego zapraszają na szóstą edycję międzynarodowego sympozjum "Wielkie Pomorze" pod hasłem "Wojna i pokój", które odbędzie się 26-27 października 2017 r. w Słupsku. 

27.11.2018

Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorzaw 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy serdecznie zapraszają na sympozjum Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości (11 grudnia 2018 r.) pod honorowym patronatem JE Biskupa Edwarda Dajczaka oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

01.10.2019

Wielkie Pomorze. Wojna i pokój

Promocja książki: Wielkie Pomorze. Wojna i pokój, pod red. Daniela Kalinowskiego, Słupsk-Gdańsk 2019 prowadzenie: p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Sławomir Żabicki

17.10.2018

Niepodległa na pograniczu. Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów

Ogólnopolskie Sympozjum „Wielka Wojna na Pomorzu. Pamięć ludzi i narodów” to sesja otwierająca wieloletni cykl interdyscyplinarnych działań konferencyjnych poświęconych wieloaspektowej tematyce niepodległości Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kaszub. Wieloetniczne i wielokulturowe pogranicze kaszubsko-pomorskie w okresie pierwszej wojny światowej stało się areną dramatycznych wyborów jego mieszkańców oraz walki o utrzymanie swojej tożsamości. Wielka wojna otwierała możliwość powrotu tych ziem do Polski, ale również pokazywała jak zróżnicowaną przestrzenią pod względem społecznym i kulturowym jest Pomorze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.