Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 03.04.2019 g.18:00 - 03.04.2019 g.19:00
Added on: 31.03.2019

Wykład otwarty: dr hab. Ewa Grzęda Prof. UWr "W górach poetów i malarzy. Romantyczne wędrówki Polaków po Szwajcarii Saskiej".

Type of the event:
Lecture
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

3 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali 141 Instytutu Filologii Polskiej UWr (pl. Nankiera 15) odbędzie się kolejny wykład otwarty organizowany przez Pracownię Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską IFP UWr. Wykład zatytułowany  "W górach poetów i malarzy. Romantyczne wędrówki Polaków po Szwajcarii Saskiej" wygłosi dr hab. Ewa Grzęda Prof UWr. 

Wykład będzie transmitowany i udostępniony na stronie: https://www.facebook.com/glkuwr

Jeden z najpiękniejszych zakątków górskich Europy Środkowej rozciągający się wzdłuż koryta Łaby, rozsławiony przez znanych poetów i malarzy, obecnie wydaje się nieco zapomniany przez polskich amatorów górskich wędrówek.

Udokumentowana historia polskiej turystyki w Górach Połabskich i literackiej oraz artystycznej recepcji krajobrazu i kultury Szwajcarii Saskiej sięga pierwszych dekad XIX w. Natomiast początek i rozwój regularnego ruchu turystycznego w tym atrakcyjnym i malowniczo usytuowanym regionie przypada  na drugą połowę XVIII w. Niemieckojęzyczne opisy Szwajcarii Saskiej, pełniące w tym czasie funkcję przewodników, powstały już w pierwszym dziesięcioleciu XIX w. Polacy zaczęli odwiedzać Szwajcarię Saską w celach turystycznych stosunkowo wcześnie.  Eskalacja polskiego zainteresowania tamtejszymi górami miała miejsce w dobie romantyzmu. Wówczas malownicze szlaki (podstawowe zostały wytyczone na początku XIX w.), urozmaicone niezwykle zróżnicowanymi formacjami skalnymi, przemierzali także znani polscy poeci: Adam Mickiewicz, Edward Odyniec, Wincenty Pol, w niewielkim zakresie Juliusz Słowacki. Z tego okresu zachowało się kilka interesujących polskojęzycznych relacji pamiętnikarskich, bądź epistolograficznych, opisujących mikrowyprawy w Góry Połabskie, m.im. autorstwa Andrzeja Edwarda Koźmiana, Stanisława Deszerta, Antoniego Edwarda Odyńca, Klementyny z Tańskich Hoffmanowej czy Macieja Bogusza Stęczyńskiego.

Podczas anonsowanego wykładu postaramy się wykazać, że w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku te niewysokie, acz malownicze góry Europy Środkowej, były przez Polaków chętnie odwiedzane, a ruch turystyczny na ich obszarze wpisuje się wyraźnie w historię polskiej turystyki górskiej. Ze względu na osobliwe walory estetyczne i przyrodnicze Szwajcarii Saskiej  recepcja krajobrazu tamtejszych gór stołowych, charakteryzujących się dużym nagromadzeniem urozmaiconych formacji skalnych, miała wpływ na rozwój wrażliwości estetycznej polskich romantyków. Bezpośredni kontakt z przyrodą i krajobrazem Szwajcarii Saskiej pełnił także ważną rolę w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej polskich turystów i stanowił zachętę do eksploracji innych gór Europy i świata, m.in. Alp. Z kolei ze względu na udogodnienia wynikające z rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Szwajcarii Saskiej, ułatwiające odbywanie wycieczek na tym obszarze i ułatwiające niewyrobionym turystom dotarcie do najatrakcyjniejszych, a trudnodostępnych miejsc i obiektów, mikrowyprawy w Góry Połabskie wyznaczyły ważny etap w rozwoju turystyki górskiej na poziomie popularno-rekreacyjnym, towarzyskim i rodzinnym.  Powstałe w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku polskojęzyczne relacje z wycieczek po Szwajcarii Saskiej są w związku z tym również godnym uwagi przejawem początków polskiej literatury podróżniczo-wyprawowej.   

 

Information

Address:
pl. Nankiera 15a, 50-140 Wrocław

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.