Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.06.2019 g.18:00 - 05.06.2019 g.19:00
Added on: 01.06.2019

Wykład otwarty dra Jakuba Żmidzińskiego „Brzmienie Czarnohory a gra gwiazd. Kosmiczny wymiar muzyki według Stanisława Vincenza”

Type of the event:
Lecture
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Pracownia Badań Humanistycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wykład otwarty dra Jakuba Żmidzińskiego „Brzmienie Czarnohory a gra gwiazd. Kosmiczny wymiar muzyki według Stanisława Vincenza”, który odbędzie się 5 czerwca 2019 r. o godz.18.00 (pl. Nankiera 15, sala 141).

Tematyka wykładu dotyczy istotnego aspektu „filozofii muzyki” Stanisława Vincenza. Jej rekonstrukcji autor poświęcił niedawno wydaną monografię Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław–Poznań 2018). Ukazuje ona zarówno muzyczne fascynacje i wrażliwość akustyczną samego pisarza, jak i podglebie filozoficzne i antropologiczne jego poglądów na muzykę. Vincenz stworzył oryginalną koncepcję świata, w której muzyka odgrywa ważną rolę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego dziecięce wtajemniczenia i późniejsze przemyślenia dotyczące pejzażu akustycznego Czarnohory oraz muzyki huculskiej. Można śmiało postawić tezę, że Homer Huculszczyzny nie stworzyłby tak intrygującej, literackiej wizji Karpat Wschodnich, gdyby nie jego muzycznie „nastrojona” dusza. Nie stworzyłby też oryginalnej koncepcji muzyki, gdyby nie słuchanie „z oddaniem” brzmienia pejzażu górskiego i huculskich pieśni.
W tytule wykładu zawarta jest aluzja do twórczości pisarzy, na których Vincenz się wzorował: Platona i Dantego. To właśnie w ich rozważaniach, wyrastających z tradycji pitagorejskiej, znalazł ugruntowanie dla swoich pomysłów. W wizji pisarza właściwym źródłem muzyki huculskiej jest górski pejzaż – żywioły powietrza, ognia, wody, ziemi, ale również zwierzęta i rośliny ten świat zasiedlające. One same jednak, przeniknięte światłem słońca, zdają się ujawniać głębsze pochodzenie harmonijnych dźwięków – kosmiczne właśnie. Pitagorejska muzyka sfer nie jest jednak ostateczną odpowiedzią na pytanie o źródło harmonii mundi, w bardzo subtelnych aluzjach pisarz odwołuje się do bliskiej Dantemu tradycji mistycznej, w której właściwym źródłem muzyki wydaje się światło. Tym samym pisarz przypomina współczesnemu światu o dawnych prawdach, dostępnych dla uważnego słuchacza jedynie w otoczeniu natury, a szczególnie w pejzażu górskim. Dostrzec tu można ważny głos włączający się w aktualne dyskusje badaczy tradycji oralnej, etnomuzykologów i antropologów dźwięku. Vincenz pozostaje przy tym wciąż zbyt mało docenionym literackim stylistą, pisarzem potrafiącym inspirować różnorakie zjawiska artystyczne i kulturowe wśród przyszłych pokoleń.

Wykład będzie transmitowany na stronie

Information

Address:
pl. Nankiera 15a, 50-140 Wrocław

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.