Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by::
20.03.2017
Warszawa

ADIUNKT W INSTYTUCIE SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko

10.03.2017
Warszawa

SPECJALISTA DS. BADAŃ I ANALIZ

Instytut Badań Edukacyjnych

 

02.03.2017
Warszawa

Tutorzy do Szkoły Edukacji

Do 10 marca trwa nabór kandydatów na tutorów do Szkoły Edukacji. Poszukiwani są akademicy i praktycy z doświadczeniem w pracy szkolnej jako nauczyciele matematyki lub języka polskiego.

24.02.2017
Warszawa

Redaktor merytoryczny materiałów szkoleniowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji

  Oferta pracy dla redaktora merytorycznego materiałów szkoleniowych w postaci przewodnika metodycznego do realizacji programów szkoleniowo-doradczych oraz zbioru dobrych praktyk samorządowych.  

24.02.2017
Warszawa

Adiunkt w w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

09.02.2017

Nauczyciel języka polskiego

 

09.02.2017
Warszawa

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 1. Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie; 2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 3) posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 6) nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne; 7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm. oraz z 2012 r. poz. 1529); 10) nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy; 11) posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 12) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 1132). 2. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją pracy na stanowisku dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej; 3) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:  posiadanie wymaganego wykształcenia,  znajomość języka polskiego, o której mowa w ust. 1 pkt 12, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem,  posiadanie wymaganego stażu pracy, 2  posiadanie wymaganego doświadczenia związanego z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenia na stanowisku kierowniczym, 5) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów; 6) oświadczenia, że kandydat:  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,  nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm. oraz z 2012 r. poz. 1529),  nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 j.t. z późn. zm.),  wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 j.t.),  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 3. Ofertę wraz z wymaganymi od kandydata dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym (imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem do korespondencji, adresem e-mail oraz numerem telefonu) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ORE”, w terminie do 17 lutego 2017 r. na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00 - 918 Warszawa. 4. Oferta oraz dokumenty dołączone do oferty powinny być podpisane przez kandydata. 5. Oferta składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona elektronicznym podpisem kandydata i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. 6. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania konkursowego. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, podczas którego będą prowadzone rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu postępowania konkursowego, kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, zostaną powiadomieni indywidualnie. Wymaganie poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, należy rozumieć, jako własnoręczne potwierdzenie przez kandydata za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów.

09.02.2017
Warszawa

Wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kuratorium Oświaty w Warszawie

09.02.2017
Warszawa

SPecjalista w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kuratorium Oświaty w Warszawie

09.02.2017
Katowice

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach​ ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego  na Wydziale Filologicznym

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.