Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 17.02.2019
Deadline for submitting applications:

Adiunkt na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

Announced on:
12.03.2019

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

I. Warunki konkursu
Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego,
2. doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,
3. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań filologicznych nad cenzurą PRL (w tym
monografia autorska),
4. dorobek naukowy w opracowywaniu i publikowaniu tekstów źródłowych,
5. doświadczenie w pracy zespołowej prowadzonej w ramach grantu.


II. Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora,
2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,
3. odpis dyplomu doktorskiego,
4. udokumentowanie dorobku organizacyjnego i dydaktycznego,
5. spis publikacji,
6. udokumentowanie przynależności do zespołów realizujących projekty grantowe,
7. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie
z RODO,
8. inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.


III. Dokumenty należy złożyć na adres:
Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
w terminie do 12 marca 2019 roku.


IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 marca 2019 roku.


V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Information

Added on:
17 February 2019; 22:29 (Sylwia Pikula)
Edited on:
17 February 2019; 22:29 (Sylwia Pikula)

See also

17.02.2019

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i badań źródłowych

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i badań źródłowych

17.02.2019

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

20.02.2018

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w zakresie literaturoznawstwa polskiego

15.06.2016

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w zakresie: literaturoznawstwa - antropologii literatury, pogranicza literaturoznawstwa i badań kulturowych, dramatologii

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.