Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 17.02.2019
Deadline for submitting applications:

Adiunkt na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

Announced on:
12.03.2019

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

I. Warunki konkursu
Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego,
2. doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,
3. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań filologicznych nad cenzurą PRL (w tym
monografia autorska),
4. dorobek naukowy w opracowywaniu i publikowaniu tekstów źródłowych,
5. doświadczenie w pracy zespołowej prowadzonej w ramach grantu.


II. Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora,
2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,
3. odpis dyplomu doktorskiego,
4. udokumentowanie dorobku organizacyjnego i dydaktycznego,
5. spis publikacji,
6. udokumentowanie przynależności do zespołów realizujących projekty grantowe,
7. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie
z RODO,
8. inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.


III. Dokumenty należy złożyć na adres:
Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
w terminie do 12 marca 2019 roku.


IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 marca 2019 roku.


V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.