Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 01.10.2019
Deadline for submitting applications: 29.10.2019

Adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Cities/towns:
Poznań
Fields:
filmoznawstwo

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa.
2. Udokumentowane doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej na poziomie akademickim, także w roli tutora.
3. Kompetencje merytoryczne i gotowość do prowadzenia zajęć w zakresie: analizy i interpretacji filmu, kina współczesnego, historii mediów tradycyjnych, współczesnego językoznawstwa polonistycznego (kultury języka, stylistyki), emisji
głosu, wystąpień publicznych i dykcji.
4. Umiejętności z zakresu metod pracy projektowej.
5. Dorobek publikacyjny poświadczający interdyscyplinarne zainteresowania naukowe z zakresu językoznawstwa i współczesnego kina polskiego.
6. Udokumentowane wyróżnienia za pracę naukową.
7. Udokumentowana działalność w popularyzowaniu wiedzy o filmie (warsztaty w liceach, prelekcje popularnonaukowe).
8. Doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopisma naukowego.
9. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:

Etap I: weryfikacja na podstawie analizy przesłanych dokumentów
Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w pierwszym etapie

W uzasadnionych sytuacjach komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe
zewnętrzne recenzje dorobku kandydatów.

Wymagane dokumenty:
- podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni. Na podaniu należy dopisać:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
- życiorys,
- kwestinariusz osobowy,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
- opinia przełożonego,
- oświadczenie, że UAM będzie podstwowym/dodatkowym miejscem pracy,
- ewentualnie inne uzasadnienia,
- świadectwa pracy.


Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.