Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 03.11.2016
Deadline for submitting applications: 09.11.2016

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa (Wydział Humanistyczny UKW)

Cities/towns:
Bydgoszcz
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
03.11.2016

Oczekiwane jest zgłoszenie się osoby posiadającej wykształcenie polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i znającej strukturę współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów gramatycznego i semantycznego oraz mającej ogólną wiedzę z historii językoznawstwa.

Wskazana jest też znajomość języka obcego niesłowiańskiego (np. niemieckiego lub angielskiego).

Kandydat powinien wykazać się dorobkiem naukowym z zakresu językoznawstwa współczesnego, w tym – dotyczącym poszczególnych działów gramatyki opisowej, semantyki i/lub aksjologii, oraz legitymować się stopniem naukowym dra habilitowanego w zakresie językoznawstwa polonistycznego.

Za konieczne uznaje się doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z zakresu gramatyki opisowej, semantyki i językoznawstwa ogólnego.

Osoba stająca do konkursu powinna udokumentować swoje osiągnięcia naukowe (przedstawić pełną listę publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych). Dobrze widziany będzie dorobek w zakresie redagowania bądź współredagowania wydawnictw zbiorowych i/lub czasopism naukowych oraz organizacji bądź współorganizacji konferencji naukowych.

Pożądane jest też wskazanie obszaru językoznawstwa kluczowego w dalszej pracy naukowej (w celu starań o stanowisko profesora nadzwyczajnego).

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku

2. Dyplom doktora habilitowanego

3. Życiorys

4. 3 zdjęcia

5. Wykaz publikacji

6. Informacja o udziale w konferencjach naukowych

7. Informacja o kwalifikacjach dydaktycznych

8. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę.

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, pok. 23, ul. Jagiellońska 11, 85-064 Bydgoszcz

 

Information

Added on:
3 November 2016; 07:22 (Sylwia Pikula)
Edited on:
27 September 2017; 16:24 (Mariola Wilczak)

See also

15.06.2016

Adiunkt biblioteczny w Bibliotece Głównej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

29.03.2017

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Instytutu Nauk Politycznych

Konkurs dotyczy stanowiska profesora nadzwyczajnego na Wydziale Humanistycznym w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Instytutu Nauk Politycznych.

15.03.2016

Profesor nadzwyczajny: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Do objęcia stanowisko profesora nadzwyczajnego wymagane są kompetencje w zakresie historycznego rozwoju polszczyzny (z uwzględnieniem tła słowiańskiego) oraz duże doświadczenie w językowym i kulturowym badaniu zabytków doby staropolskiej i średniopolskiej (język osobniczy, język urzędowy/kancelaryjny, język tekstów religijnych, rozwój i przeobrażenia w zakresie leksykalnego dziedzictwa prasłowiańskiego). Badacz powinien wykazać się bogatym dorobkiem w zakresie językoznawstwa polonistycznego, udziałem w grantach międzynarodowych oraz długim stażem dydaktycznym.

15.03.2016

Profesor nadzwyczajny: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Kandydat powinien posiadać znaczącą wiedzę i dorobek naukowy z zakresu problematyki historycznoliterackiej i światopoglądowej okresu pozytywizmu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza, poświadczony odpowiednimi publikacjami; ponadto będzie brane pod uwagę doświadczenie dydaktyczne (wykłady, seminaria) w zakresie historii literatury polskiej (zwłaszcza XIX wieku), literatury popularnej, metodologii współczesnego literaturoznawstwa; kandydat powinien partycypować w ogólnopolskich grantach oraz posiadać doświadczenie jako kierownik projektu naukowego dotyczącego kultury polskiego pozytywizmu i tradycji pozytywistycznych w Polsce.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.