Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.07.2019
Deadline for submitting applications: 31.07.2019

ADIUNKT w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Cities/towns:
Kraków
Fields:
literaturoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika zakładu/katedry.

Dodatkowe wymagania:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych,
- wysoka ocena rozprawy doktorskiej (potwierdzona recenzjami),
- posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego – wyrażającego się zasadniczo publikacjami książkowymi oraz w czasopismach z Listy MNiSW - w zakresie zgodnym z profilem naukowym KALiBK. To znaczy, przede wszystkim w zakresie: współczesnych badań literacko-kulturowych i nowej humanistyki (m. in. studia nad pamięcią kulturową, studia feministyczne, studia postkolonialne, studia nad kulturą wizualną, studia performatywne, studia afektywne, badania posługujące się sztuką/art based research, kulturowa teoria literatury, studia nad Zagładą),
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach – ogólnopolskich i międzynarodowych – oraz aktywnością w sferze organizacji życia naukowego, aktywnością w gremiach naukowych, jak też zdolnością do pracy zespołowej,
- osiągnięcia/uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych programów grantowych,
- osiągnięcia/uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich naukowych programów stypendialnych oraz naukowej współpracy międzynarodowej (staże, projekty badawcze itp.),
- pozytywna opinia kierownika Katedry/Zakładu lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata/tki do pracy naukowej i dydaktycznej, z uwzględnieniem informacji o perspektywach uzyskania habilitacji,
- doświadczenie i merytorycznie zróżnicowany zakres kompetencji w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej – w tym umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika Katedry/Zakładu.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Termin rozpoczęcia konkursu: 3 lipca 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 lipca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.