Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 22.06.2017
Deadline for submitting applications: 30.06.2017

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS

Cities/towns:
Lublin
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
22.06.2017

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – specjalność językoznawstwo polskie;

- działalność dydaktyczno-organizacyjna;

- dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa polskiego, szczególnie: semantyka i teoria języka;

- koncepcja własnego rozwoju naukowego w zakresie językoznawstwa polskiego;

- szeroka wiedza i doświadczenie pozwalające na prowadzenie różnorodnych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia w zakresie językoznawstwa ogólnego, semiotyki, frazeologii, stylistyki, kultury języka polskiego, semantyki tekstu artystycznego itp.;

- doświadczenie w zakresie pracy redaktorskiej;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

- odpis dyplomu doktora habilitowanego;

- kwestionariusz osobowy;

- życiorys albo CV;

- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;

- oświadczenie o niekaralności, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);

- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie od dnia 1 października 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 6 lipca 2017 r. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. 

Information

Added on:
22 June 2017; 07:31 (Sylwia Pikula)
Edited on:
22 June 2017; 07:31 (Sylwia Pikula)

See also

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, logopedii; - dorobek naukowy w zakresie biologicznych uwarunkowań procesu mowy w tym szczególnie czynności w obrębie kompleksu twarzy,    przebudowy czynności prymarnych i powiązaniem tego z realizacją mowy; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;  - udokumentowany udział w konferencjach naukowych związanych z prozodią mowy; - działalność organizacyjna

27.07.2017

Asystent w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS.

22.06.2017

Asystent (Logopedia)

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną na Wydziale Humanistycznym UMCS

22.11.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.