Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.02.2018
Deadline for submitting applications: 31.03.2018

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

Cities/towns:
Białystok
Fields:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w zakresie literaturoznawstwa polskiego

I. Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Ukończone studia z zakresu filologii polskiej,

2. Stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo),

3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,

4. Dorobek naukowy w zakresie badań filologicznych nad cenzurą PRL oraz w opracowywaniu i publikowaniu tekstów źródłowych,

5. Doświadczenie w pracy zespołowej prowadzonej w ramach grantu

II. Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora,

2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,

3. odpis dyplomu doktorskiego,

4. udokumentowanie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego,

5. pisemna zgoda na wpisanie do minimum kadrowego na kierunku: filologia (studia I i II stopnia) oraz studiów III stopnia,

6. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

7. inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.

 

III. Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15-420 Białystok, Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, w terminie do 31 marca 2018 r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 18 maja 2018 r. V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 telefon: 85/745-74-46, fax: 85/745-74-78

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.