Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 05.07.2017
Deadline for submitting applications: 24.07.2017

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych

Cities/towns:
Kraków
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
05.07.2017

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

O G Ł A S Z A  K O N K U R S

na stanowisko asystenta w Instytucie Filologii Polskiej w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz poniższe kryteria kwalifikacyjne:

WYMAGANIA:

 stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

 zainteresowania badawcze udokumentowane dorobkiem naukowym z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów i kultury popularnej

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu kulturoznawstwa

 dobra znajomość przynajmniej jednego zachodniego języka obcego i gotowość poprowadzenia zajęć w tym języku

WYMAGANE DOKUMENTY:

• podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

• kwestionariusz osobowy

• życiorys

• autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

• wykaz publikacji dokumentujący dorobek naukowy

• odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów zagranicznych – tłumaczenia wraz z zaświadczeniem MNiSW potwierdzającym równoważność)

• inne dokumenty niezbędne do oceny kandydata: opinie przełożonych, opinie recenzentów o rozprawie doktorskiej, rekomendacja samodzielnego pracownika nauki, dokumenty poświadczające znajomość zachodniego języka obcego; ankiety ewaluacyjne

• oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny będzie podstawowym miejscem pracy w razie wygrania konkursu •oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego w razie wygrania konkursu

• oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym. Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty należy składać w terminie do 24 lipca 2017 w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, pokój 563.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 21 września 2017 roku.

UWAGA: dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata prosimy złożyć w formie kopii z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie po zapoznaniu się z opinią Rady Wydziału oraz Dziekana Wydziału Filologicznego.

Protokół konkursowy dostępny będzie do wglądu w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.

O wyniku konkursu informowany jest wyłącznie kandydat, który zostanie zatrudniony na stanowisko asystenta.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych – można je odebrać w okresie 4 tygodni po rozstrzygnięciu konkursu, po tym czasie dokumenty są niszczone. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Information

Added on:
5 July 2017; 08:49 (Sylwia Pikula)
Edited on:
5 July 2017; 08:49 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.